"Gå til hovedinnhold"

Vårt mål er null skader 

Vi ønsker å være anerkjent som bransjeleder på sikkerhet, sikring og karboneffektivitet, og vi tror at alle ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres.  

Det forventes at våre ledere skal være pådrivere for en sterk sikkerhetskultur basert på våre verdier. Anleggene våre må være godt vedlikeholdt til en hver tid, og det må være etablert prosedyrer for sikker drift.

Vi fokuserer på å forhindre personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker, og målet om null ulykker er blitt en del av måten vi tenker og jobber på, med stor vekt på kontinuerlig forbedring.

0 SIF, frekvens for alvorlige hendelser (desember 2020)
0 TRIF, skadefrekvens (desember 2020)

Slik reduserer vi alvorlige hendelser

Vi har klare og tydelige forventninger til at alle hendelser blir registrert og fulgt opp. For å identifisere og forminske underliggende årsaker, blir de alvorligste ulykkene alltid gransket for at vi skal ta lærdom av dem. 

Hva er SIF?
SIF-indikatoren (Serious Incident Frequency, eller frekvensen på alvorlige hendelser) måler antall faktiske og potensielle alvorlige hendelser per million arbeidstimer.  

Antall alvorlige HMS-hendelser (inkludert tilstander og tilløp, men ikke tilfeller av brudd på etiske retningslinjer) kategoriset med potensiell rød alvorlighetsgrad per million arbeidstimer.

Våre verdier

Equinors viktigste dokument er heftet vi kaller Equinor-boken. Den setter standarden for vår atferd, våre leveranser og vårt lederskap, og den er tydelig på hva som kreves og forventes av oss. 

values-equinor-2018-no-iii.svg

Helse og arbeidsmiljø

Photo of Statoil employee Gry Kristin Slettemark in the office

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for å sikre de ansattes helse, en trygg virksomhet og økt medarbeiderengasjement. Vi sørger for at det er etablert barrierer som skal hindre eksponering for skader. Vi tilbyr gode helsetjenester, og sørger for at helse er en integrert del av Equinors beredskap og samfunnsarbeid. 

Våre fokusområder

For at vi skal nå vår visjon og våre ambisjoner, har vi opprettet fire strategiske fokusområder: 

Etterlevelse og lederskap
Modellen for etterlevelse og lederskap beskriver hvordan vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og lærer av en oppgave – det er måten vi arbeider på. Ved å bruke denne modellen når vi løser oppgaver, vil vi øke presisjon og kvalitet i arbeidet vi gjør. 

Risikobevissthet
Utilstrekkelig forståelse for risiko og manglende respons på faresignaler kan føre til farlige situasjoner eller skader. Vår virksomhet medfører risiko som må kartlegges, fortolkes og håndteres, og vi jobber med kontinuerlig forbedring av metoder og verktøy, kompetanse, kommunikasjon og samarbeid. 

Vi har et globalt konsept for risikostyring som skal sørge for en konsekvent beskrivelse og vurdering av alle typer risiko, og sikre at risiko blir kommunisert på en konsekvent måte mellom ulike nivåer i organisasjonen.

Effektive barrierer 
Uventede utslipp av hydrokarboner er den største årsaken til større ulykker i vår verdensomspennende bransje, og er alltid en aktuell risikofaktor i mange av våre virksomheter. God forståelse for tilstanden på tekniske barrierer er svært viktig for å unngå slike utslipp. Å forhindre diffuse utslipp er svært viktig for å forebygge svakheter i tekniske barrierer som kan føre til større utslipp. 

Forbedring sammen med våre leverandører
Når vi går inn i nye forretningsmiljøer tilpasser vi virksomheten vår til nye rammebetingelser og risikofaktorer. En viktig del av en slik utvikling er en økt gjensidig avhengighet i forhold til våre leverandører. Siden sikkerheten hos leverandørene våre har stor betydning for vår egen, legger vi stor vekt på en godt utviklet sikkerhets- og sikringskultur og gode organisasjonsverdier i forbindelse med prekvalifisering av leverandører. 

Vår beredskapsorganisasjon 

Beredskapsorganisasjonen vår er alltid beredt, døgnet rundt, 365 dager i året. Dersom en hendelse inntreffer, er vår viktigste mål å redde liv, og å gjøre minst mulig skade på miljø og eiendeler. Beredskapsorganisasjonen vår er delt inn i tre nivåer: 

A man working at Heidrun

Nivå 1
Operativt beredskapsteam gjennomfører redning og bekjempelse på skadestedet.

Nivå 2
Taktisk beredskapsteam gir taktisk veiledning og samordner ressurser og personell.

Nivå 3
Strategisk beredskapsteam har en strategisk funksjon og ivaretar kontakt med konsernledelsen, kunder og interessegrupper. 

Sikring

Equinors sikringsfunksjon skal sørge for at vi kan nå våre mål ved å sikre medarbeidere, eiendeler og virksomhet. 

Foto av en mann som sitter foran pc-skjermen og prater i telefonen

God sikring starter med den enkeltes atferd og handlinger, og hvordan vi tenker og opptrer hver eneste dag, både på jobb og hjemme. Om vi er bevisste på og tenker gjennom våre daglige rutiner og handlinger, kan vi alle bidra til både egen og Equinors sikkerhet.

Vi understreker at sikring er alles ansvar. Vi må alle forstå den risikoen vi står overfor, og handle for å påse at vi er trygge. Ledere er ansvarlige for å beskytte personell og forretningsaktiviteter ved hele tiden å identifisere, tolke, og treffe tiltak for å redusere sikringsrisiko. Alle ansatte spiller en rolle når det gjelder å være årvåken, alltid følge krav til sikring og rapportere om hendelser og bekymringer.

Evnen til å beskytte våre ansatte, eiendeler og virksomhet mot trusler er avgjørende for vårt eksistensgrunnlag, og for at vi skal lykkes med våre forretningsaktiviteter. Om vi ikke oppfyller kravene til sikring, risikerer vi skader på våre ansatte og anlegg, tap av produksjon eller informasjon, og, i verste fall, tap av liv.

Vi har en helhetlig tilnærming til sikring i Equinor, som dekker tre ulike områder: fysisk sikring, informasjonssikring og personellsikring. Det er et samspill mellom disse tre områdene som danner et sterkt system, der hvert av områdene beskytter mot svakheter på det andre, og sørger for en kombinasjon av avskrekking og avdekking. 

Fysisk sikring 
Fysiske sikringstiltak skal verne våre medarbeidere, hindre at uvedkommende tar seg inn på anleggene våre, og beskytte mot tyvlytting, sabotasje, skade og tyveri. 

Informasjonssikring 
Informasjonssikring skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på vår informasjon. Vi har en risikobasert tilnærming til informasjonssikring som fokuserer på medarbeidere, prosesser og teknologi. 

Personellsikring 
Personellsikring beskytter mot de som utnytter legitim tilgang til vår eiendom til uautoriserte formål. 

Beredskapsteam for datasikring (CSIRT)

Equinors beredskapsteam for datasikring (Computer Security Incident Response Team) samarbeider med sikringspersonell i hele selskapet for å beskytte selskapets data. 

Kontakt
Hvis du tror at en informasjonskilde i Equinor representerer en trussel mot informasjonssikring i din enhet, kan du sende en e-post til abuse@equinor.com.

Hvis du tror at en informasjonskilde i Equinor er utsatt for risiko, kan du sende en e-post til csirt@equinor.com
ved å bruke PGP-nøkkelen her.