21. november 2019

På jakt etter metanutslipp i USA

I USA står bransjen overfor en metanutfordring – og for Equinor har det aldri vært noe alternativ å lene seg passivt tilbake. Ved å bruke innovativ teknologi i den landbaserte virksomheten vår i USA, blant annet droner og infrarøde kameraer, har vi redusert våre utslipp med 80 prosent fra 2014 til 2018. Her kan du lese mer om hvordan vi gjorde det:

Den 21. november 2019 sendte Equinor en kommentar til det amerikanske miljødirektoratet (EPA), der vi gjorde rede for vårt syn om at det er nødvendig med regulering av metan. Se under for flere detaljer.


Equinor i samarbeid med SeekOps og dronen deres for å oppdage metanutslipp i Appalachian-bassenget.  
Foto: Ole Jørgen Bratland

Skifergassrevolusjonen i USA startet for mer enn ti år siden. Mellom 2005 og 2018 økte naturgassproduksjonen i landet med 70 prosent, og USA gikk i samme periode forbi Russland som største globale produsent.

Større produksjon betyr mer metan, siden dette er den viktigste komponenten i naturgass. Etter hvert som produksjonen økte, ble det stilt spørsmål om hvor mye metan som lekket ut gjennom verdikjeden for gass.

Det er svært viktig for industriens framtid at vi gjør metanutslippene så små som mulig. Forbrenning av naturgass slipper ut vesentlig mindre CO2 enn det kull gjør, men denne fordelen reduseres som følge av metanlekkasjer i forbindelse med produksjon og distribusjon. Selv om metan har kortere levetid i atmosfæren enn CO2, har den et større potensial for global oppvarming – om lag 34 ganger større i en 100-årsperiode, i henhold til FNs klimapanel.

Metanintensiteten i Equinors naturgassproduksjon er lav – omlag 1/10 av gjennomsnittet i industrien – men vi er likevel opptatt av å bli stadig bedre. Sammen med andre partnere i bransjen jobber vi for å oppnå tilnærmet null utslipp av metan gjennom hele verdikjeden.

I KORTE TREKK:
Den 21. november sendte Equinor inn en kommentar til det amerikanske miljødirektoratet (EPA), der vi gjorde rede for vårt syn om at regulering av metan er en nødvendig del av et omfattende, politisk program for hele økonomien for å finne en løsning på de globale klimaendringene.

 

 • Reduksjon av utslipp er en viktig del av Equinors arbeid for å kunne tilby lavkarbonenergi.
 • Vi reduserte utslippene i vår landbaserte virksomhet i USA med 80 prosent i perioden mellom 2014 og 2018.
 • Vi støtter direkte regulering av metanutslipp på føderalt nivå.

“Reduksjon av utslipp er en viktig del av Equinors arbeid for å kunne tilby lavkarbonenergi. Vi støtter direkte regulering av metanutslipp på føderalt nivå i USA.”

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Equinor

En ledende politisk stemme
Industrien har gjennom frivillig innsats allerede gjort mye for å redusere metanutslippene. Likevel er det mer som både kan og bør gjøres. Vi støtter direkte regulering av metanutslipp på føderalt nivå i USA. Et føderalt regelverk som angir minstekrav kan gi bransjen et konsekvent, fleksibelt, forutsigbart og omfattende politisk rammeverk for å skape kollektive forbedringer.

– Det kreves tiltak basert på troverdighet, mot og samarbeid for at vi fortsatt skal kunne legitimere vår virksomhet og eksistens. Equinor støtter et effektivt, føderalt EPA-regelverk for metan, og tar sikte på å samarbeide med myndighetene for hele tide å kunne forbedre og videreutvikle reglene, sier bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup.

I august la EPA fram et forslag om å redusere utslippsstandardene for metan som ble etablert i 2016. Etter denne kunngjøringen ga Equinor raskt uttrykk for at vi støtter fortsatt regulering. Vi har sendt inn en kommentar til det amerikanske miljødirektoratet (EPA), der vi gjorde rede for vårt syn om at direkte regulering av metan er en nødvendig del av et omfattende, politisk program for hele økonomien for å finne en løsning på de globale klimaendringene.

Hva er metan, og hvorfor er det viktig?

 • Metan er den nest viktigste klimagassen som bidrar til menneskeskapte klimaendringer.
 • Metan har kortere levetid i atmosfæren enn CO2, men et større potensial for global oppvarming.
 • Samtidig som naturgass slipper ut betydelig mindre CO2 enn kull under forbrenning, gjør utslippene av metan under produksjon og distribusjon at denne fordelen blir mindre.
 • Det er derfor viktig at metanutslippene reduseres i størst mulig grad.


Fra Equinors Bakken-felt i Nord-Dakota  
Foto: Einar Aslaksen / TRY

En proaktiv innstilling
For å se nærmere på bekymringer knyttet til metanutslipp fra naturgassproduksjon, tok den ideelle organisasjonen Environmental Defense Fund (EDF) initiativet til en banebrytende studie i 2012. SDF, Universitetet i Texas (UT) og flere aktører i bransjen satte i gang med å gjøre mer nøyaktige målinger av faktiske lekkasjer fra produksjonsanleggene. Equinor var en tidlig og aktiv deltaker i denne studien.

– Vi ønsket å finne ut om vi hadde et problem, og i så fall hva vi kunne gjøre med det. Vi har et ansvar for å vite hvilken miljøpåvirkning vi skaper, sier Torstein Hole, tidligere direktør for den landbaserte virksomheten i USA, og nå landsjef i Canada.

Hans Jakob Hegge

“Equinor har nå omfattende prosedyrer på tvers av hele den landbaserte virksomheten for å oppdage og redusere flyktige utslipp.”

Hans Jakob Hegge, Equinors landsjef i USA

Basert på funnene i studien startet teamet i den landbaserte virksomheten i USA et program for å oppdage og reparere lekkasjer ved bruk av infrarøde kamera som kunne finne kilder til utslipp. Equinor klarte å finne høyereliggende utslippskilder og mer kostnadseffektive måter å fjerne lekkasjene på. Som følge av dette har Equinor redusert utslippene i den landbaserte virksomheten i USA med 80 prosent i perioden mellom 2014 og 2018.

– Equinor har nå omfattende prosedyrer på tvers av den landbaserte virksomheten for å oppdage og redusere flyktige utslipp, sier Hans Jacob Hegge, landsjef i USA og direktør for globale ukonvensjonelle ressurser. Vi utførte en metanundersøkelse i Appalachian-bassenget tidligere i år, og planen er å gjøre flere slike undersøkelser på tvers av porteføljen i USA i 2020.

Equinors utslipp

 • I 2018 var Equinors samlede metanintensitet i den landbaserte virksomheten i USA på 0,046 kg Ch4/foe, eller 0,07% av produksjonen.
 • Verdien for metanlekkasje (flyktig metan) for Equinors anlegg i USA er 0,03% av produksjonen.

Samarbeid og innovasjon mot framtidens lavkarbonsamfunn
Samarbeid bidrar til bedre forståelse og resultater. Equinor er medlem av flere bransje- og akademiske tiltak som jobber med å finne bedre måter å oppdage og forhindre metanutslipp på.

Et slikt tiltak, studien Mobile Monitoring Challenge, finansiert av Environmental Defense Fund og Stanford University i fellesskap, har forsket på teknologi for mobil oppdagelse av metanutslipp. Studien ble offentliggjort i september 2019, og viser lovende resultater for lasersensorer montert på droner utviklet av SeekOps Inc., som kan oppdage, lokalisere og kvantifisere metanlekkasjer. Equinor var det første selskapet i bransjen til å ta i bruk og investere i SeekOps teknologi, og vi har benyttet droner ved våre landbaserte anlegg i USA siden 2016.

Investeringsfondet til Oil & Gas Climate Initiative (OGCI), en gruppe ledende selskaper som står for 30% av global olje- og gassproduksjon, har nå gått sammen med Equinor som strategisk investor i SeekOps, noe som er tegn på en økende interesse for fjernstyrt sensorteknologi i bransjen. Equinor er en av grunnleggerne av OGCI.

Equinor deltar også i flere bransjesamarbeid, som American Petroleum Institute’s Environmental Partnership, som fokuserer på utveksling av beste praksis og arbeider for økt bruk av frivillige standarder utover aktuelle lover og regler. Dette er en problemstilling Equinor ikke kan løse på egenhånd, og vi vil fortsette å jobbe med andre aktører i bransjen for å lære, utveksle erfaring og forbedre dagens tilstand.

De siste fem årene har Equinor støttet følgende tiltak:

 • Sensorer for flyktig metan: Equinor og våre samarbeidspartnere har utviklet en topp moderne teknologi for oppdagelse av metanlekkasjer i sanntid som vil bidra til bedre overvåking i framtiden.
 • Metansøkende droner: Vi bruker droner utstyrt med lasersensorer som kan oppdage metanutslipp ved våre produksjonsanlegg. Denne teknologien ble opprinnelig utviklet av NASAs Jet Propulsion Laboratory for å oppdage tegn til liv på Mars.
 • FLIR-kameraundersøkelser: Ble tidlig utnyttet av Equinors feltpersonell og kontraktører med infrarøde kameraer for å oppdage lekkasjer.
 • FGE-prosjektet: Et program for modifisering av anlegg og utstyr for å optimalisere design på gamle installasjoner, ta ubrukt utstyr ut av drift og erstatte gammelt utstyr med nyere teknologi og instrumenter.

Om Equinor


Vi er et bredt, internasjonalt energiselskap med 20.000 ansatte og hovedkontor i Norge. Noen av våre mest spennende utviklingsprosjekter finner sted i USA, hvor vi har ett av våre viktigste innovasjonssentre.Vi har drevet virksomhet i USA siden 1987.
Oppstrømsvirksomheten styres fra Houston, der vi også raskt er i ferd med å bli en ledende partner for landets voksende havvindindustri.