Skip to Content
no

Vi styrker laget!

Hammerfest LNG
Hammerfest LNG
(Foto: Even Kleppa / Equinor ASA)
 1. Hjem
 2. Karriere
 3. Styrker laget landanleggene

Vi søker dyktige fagarbeidere og fagoperatører til landanleggene våre i Norge – fra Hammerfest i nord til Kårstø i sør.

Er du av den robuste typen, som trives med ansvar og takler høyt tempo? Har du fagbrev innen elektro, automasjon, telekommunikasjon, kjemiprosess eller mekanisk?

Da er kanskje stilling som fagarbeider på et av våre landanlegg noe for deg. Vi er på jakt etter engasjerte fagpersoner, enten du har flere tiårs erfaring eller bare har vært i arbeidslivet et par år.

Ønsker du deg en hektisk og spennende arbeidshverdag?

Kart hvor Melkøya, Mongstad, Sture og Kollsnes og Kårstø er markert.

Disipliner og tilhørende lokasjon vi søker kandidater til:

 • Fagarbeider automasjon (Hammerfest, Sture & Kollsnes, Mongstad)
 • Fagarbeider elektro (Hammerfest, Kårstø, Sture & Kollsnes, Mongstad)
 • Fagarbeider telekommunikasjon (Kårstø)
 • Fagarbeider kjemiprosess (Hammerfest, Kårstø, Sture & Kollsnes, Mongstad)
 • Fagarbeider mekanisk (Hammerfest, Kårstø, Sture & Kollsnes, Mongstad)

Fagarbeidere i Equinor

Landanleggene våre ligger langs kysten i Norge og du kan bli en del av et sterkt og interessant faglig miljø. Nå søker vi fagarbeidere til Equinor, der ansettelse kan være aktuelt ved følgende anlegg: Hammerfest, Mongstad, Sture & Kollsnes og Kårstø.

Arbeidsplassen

Landanleggene omfatter virksomheter innen råoljemottak, gassbehandling, raffinering og metanolproduksjon. Det er foredlingsanlegg og transportknutepunkt som har som oppgave å omdanne råolje og naturgass til dagligvarer som bensin, diesel, fyringsolje og naturgass klar til forbruk. En pålitelig verdikjede for olje og gass er viktig for å gi forbrukerne en trygg og langsiktig energiforsyning, noe som er nødvendig for å skape økonomisk vekst. Trygge og effektive anlegg spiller derfor en svært viktig rolle når det gjelder å holde samfunnshjulene i gang. I tillegg har landanleggene ambisjoner om å redusere sine miljøavtrykk betraktelig de kommende årene i tråd med selskapets strategi om netto null i 2050.

Landanleggene i Norge inngår i forretningsområdet Markedsføring, midstrøm og prosessering (MMP) som skal maksimere verdiskapningen innen Equinors globale midtstrøms-, markedsførings- og prosesseringsaktiviteter. Vi har dessuten det tekniske driftsansvaret for verdens mest omfattende rørsystem på havbunnen.

Oppgavene og laget

Enten du er fagarbeider innen kjemiprosess, elektro, telekommunikasjon, mekanisk eller automasjon er du med og bidrar i viktige funksjoner på landanlegget. Vi trenger dyktige fagfolk i alle roller for at samarbeidet skal bli bra.

En fagarbeider ivaretar drift- og vedlikeholdsoppgaver innen aktuelt fagområde i tett samarbeid med kollegaer og får et selvstendig ansvar når opplæring er gitt. Du vil også samhandle med våre leverandører som jobber på landanleggene.

Landanleggene våre

Vi har fem landanlegg fordelt langs norskekysten, som alle har stor bredde i fagkunnskap og ekspertise. Nå søker vi fagarbeidere innen flere disipliner og anlegg.

Kårstø:

Prosessanlegget på Kårstø er Europas største i sitt slag og spiller nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av naturgass og kondensat/råolje fra rundt 30 felt på norsk sokkel.

Mongstad:

Mongstad -anlegget omfatter et oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg (Vestprosess), en råoljeterminal, et kraftvarmeverk og verdens største teknologisenter for CO2-fangst fra røykgass. I tonnasje er også havnen på Mongstad den største i Norge og en av de største olje- og produkthavnene i Europa, med rundt 1500 skipsanløp årlig.

Sture og Kollsnes:

Stureterminalen er en viktig utskipningshavn for råolje og Kollsnes prosessanlegg behandler gassene fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram i Nordsjøen.

Tjeldbergodden:

Industrianlegget på Tjeldbergodden består av tre fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk.

Melkøya:

Hammerfest LNG er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Kårstø prosessanlegg
Kårstø prosessanlegg
(Foto: Markus Johansson - Bitmap / Equinor ASA)

Equinor – et overblikk

Vi er et internasjonalt energiselskap som jobber for å ta en ledende rolle i energiomstillingen. Det skal sikre at vi kan fortsette å skape verdier også i en lavkarbonframtid.

Optimalisert olje- og gassvirksomhet er et av tre hovedelementer i strategien vår. Vi står i dag for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge, og målet vårt er å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå frem mot 2030. Samtidig er ambisjonen vår å ha karbonnøytral drift innen 2030, og å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatøren på norsk sokkel og den nest største eksportøren av gass til Europa. Med en kompetent organisasjon og en lang historie tuftet på teknologi og nyskapning har vi et unikt utgangspunkt for å spille en ledende rolle i det grønne skiftet.

En solid økonomi og en sterk balanse gjør at vi kan gripe mulighetene etter hvert som de kommer. Vår oppgave er å gjøre naturressurser om til energi for folk og fremgang for samfunn. Vi bidrar til at samfunnets hjul holdes i gang, at boliger har lys og varme og at biler har drivstoff, både i Norge og internasjonalt. Det er en viktig jobb. Den er meningsfylt og variert, og ikke en eneste dag er lik. Her er det sjelden kjedelig.

Over 21.000 ansatte

i mer enn 30 land

26 millioner tonn

CO2 permanent lagret av Equinor

1 million

Vi produserer fornybar energi tilsvarende behovet til én million husholdninger

For å nå ambisjonen om å bli karbonnøytrale jobber vi langs tre akser:

 • Optimalisert olje- og gassportefølje.
 • Nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger, inkludert hydrogen og karbonfangst og -lagring.
 • Lønnsom vekst innen fornybar energi.

Vi produserer energi tilsvarende behovet til 170 millioner mennesker – hver eneste dag. For å løse noen av verdens mest krevende energiutfordringer trenger vi din energi. Bli med på laget!

From Gullfaks
Foto: Lone Stormoen

Satsningsområde for framtiden

Det er ikke bare på landanleggene vi har behov for den verdifulle fagarbeiderkompetansen; dette er noe hele selskapet trenger. Vi har nettopp besluttet at vi skal ansette mer enn 500 fagarbeidere på norsk sokkel fram mot 2030.