Alle monner drar:

Slik kuttet vi årlige utslipp med to millioner tonn CO2

Godt samarbeid og målrettet innsats innen energiledelse har redusert årlige utslipp fra Equinors operasjoner i Norge med vel to millioner tonn karbondioksid de siste ti årene.

Resultatet er oppnådd gjennom en rekke tiltak innen energieffektivisering som er gjennomført på selskapets installasjoner på norsk sokkel, på landanleggene og innen logistikk-operasjonene.

— Flere mennesker vil trenge mer energi i fremtiden samtidig som man jobber for å nå ambisiøse klimamål. Da må olje- og gassindustrien tenke annerledes.

Knut Simon Helland, som er Energileder for installasjonene på norsk sokkel, mener dette byr på muligheter for bransjen, ikke bare utfordringer. Arbeidet som gjøres for å redusere klimagassutslipp driver også fram innovasjon og utvikling av ny teknologi.

—Det føles jo alltid mye bedre når man kjenner at man bidrar til en bedre løsning.

Flere mennesker vil trenge mer energi i fremtiden samtidig som man jobber for å nå ambisiøse klimamål. Da må olje- og gassindustrien tenke annerledes. 

Knut Simon Helland - Energileder for norsk sokkel i Equinor

Alle kan bidra
Knut Simon ønsket å gjøre klimamål og energieffektivitet til noe alle i Equinor kunne bidra til. Ved å dele opp målene i mange små mål innen rekkevidde fikk han de fleste til å føle at de kunne bidra.

Så langt er 370 små og store tiltak for å effektivisere og kutte utslipp satt i verk på norsk sokkel. Som følge av dette har Equinor redusert CO2-utslippene med 1,7 millioner tonn årlig fra offshoreinstallasjonene i Norge, inkludert Hammerfest LNG. Dette tilsvarer utslipp fra om lag 850 000 biler. 

—Se for deg at du jobber to ukers turnus på en plattform. Du føler du skaper verdier for Norge. Men når du kommer hjem blir du møtt med skepsis og anklager om at du jobber i en skitten industri. Ved at vi får alle til å bidra til å kutte utslipp blir det lettere å være stolt og kunne si at du for eksempel har vært en del av å skape et nytt vanninjeksjonssystem som reduserer utslippene betraktelig, sier Helland.

Han tror høye og vidløftige klimamål ofte er vanskelig for alle ansatte å ta inn over seg. Knut Simon jobber for å dele opp målene og bringe de innen rekkevidde for å sikre at folk engasjerer seg. Det kan være små og store tiltak på eksisterende felt hvor man kan tilpasse og optimalisere driften. For eksempel ombygginger eller forbedring av drift på gassturbiner, gasskompressorer, pumpesystemer og reduksjon av gass til fakkel.

Melkøya, Hammerfest
Foto: Einar Aslaksen / Try

Energiledelse og delmål
Om lag 80 prosent av klimagass-utslippene kommer fra kraftproduksjon på installasjonene. Derfor jobber Equinor daglig med energiledelse og optimalisering av driften for å være mest mulig karboneffektiv. Ytterligere energieffektivisering gjennom ny teknologi og digitalisering er områder med stort potensiale.

- Det er stort fokus på energieffektivisering og utslippsreduksjon i hele organisasjonen. Hvert år lager vi feltvise energieffektiviseringsplaner. Vi tror at fortsatt fokus i alle ledd vil kunne bidra i riktig retning. Det å sette delmål på veien har vist seg å være en god tilnærming, sier Helland.

Resultatene er oppnådd som følge av svært mange ulike tiltak på sokkelen. Eksempelvis har Equinor bygget om og optimalisert kompressorer på Gullfaks- og Oseberg-feltene som har ført til reduksjoner på nesten 70 000 tonn i årlige CO2-utslipp.

Et annet eksempel er utviklingen av et luftfilterprogram som gjør det mulig å redusere årlige utslipp av CO2 med 250 000 tonn fra turbiner på selskapets installasjoner på norsk sokkel. Dette tilsvarer årlige utslipp fra om lag over 125 000 biler. Totalt 100 turbiner inngår i programmet som vil bli ferdigstilt i 2022.

Målrettet arbeid på landanleggene
Landanleggene har over tid arbeidet målrettet for å redusere utslippene fra produksjonen. Siden 2013 har anleggene redusert de årlige CO2-utslippene med over 520 000 tonn. I tillegg til klimaeffekten er arbeidet med energiledelse også god forretning som følge av betydelig reduserte kostnader.

Eksemplene på gode tiltak er mange.

På Hammerfest LNG-anlegg ble utslippene redusert med om lag 72 000 tonn CO2 ved å redusere antall gassturbiner fra fem til fire. Energieffektiviseringstiltak samlet sett på LNG-anlegget gav en CO2-reduksjon på om lag 160 000 tonn i 2017 og 2018 - betydelige bidrag til energieffektivisering på landanleggene.

Reduksjon av fakling har vært fokus for alle landanlegg de senere årene. Blant annet er surgass-fakkelen slokket på Mongstad-anlegget. Samlet sett har tiltak for å begrense fakling fra landanleggene gitt reduserte utslipp på over 90 000 tonn siden 2013.  Denne typen synlige og konkrete tiltak inspirerer til videre innsats. 

Foto: Einar Aslaksen / Try

Tilrettelegger for reduserte utslipp i forsyningskjeden
I tillegg legger Equinor til rette for å redusere CO2-utslippene innen logistikkvirksomheten hvor årlige gjennomsnittlige utslipp er redusert med om lag 90 000 tonn siden 2011.

Virkemidlene omfatter utslipp fra helikoptre og fartøyer innen forsyning, beredskap, flytting av rigger og lagerfartøy.

Eksempelvis er drivstofforbruket blitt en del av evalueringskriteriene i tildelinger av nye fartøyskontrakter. I tillegg er det satt krav om hybrid batteridrift og mulighet til å koble forsyningsfartøyet på landstrøm for alle nye langtidskontrakter.

Innen logistikk er det transportselskapene selv som rapporterer utslippene til myndighetene, men Equinor tilrettelegger for lavere utslipp fra leverandørene.