– Vår tids største utfordring mulighet.

Uten energi, stopper verden opp. Men energisystemet må endres.
Finnes det en framtid der vi sikrer nok energi til alle, samtidig som vi tar vare på planeten? Innen 2050 er vår ambisjon å bli et klimanøytralt selskap. Vi vil levere den energien som verden trenger, uten at vi bidrar til global oppvarming.

Podkastserie:

Det grønne skiftet

I podkastene fra Equinor utforskes spørsmål om de endringene vi står overfor som samfunn frem mot 2050, og hva det grønne skiftet innebærer. Vi står overfor omfattende endringer av verdens energisystemer, og det haster med å finne løsninger som bidrar til en raskere omstilling. Hvordan vil disse endringene påvirke oss, og hvordan skal de gjennomføres i praksis? I samtale med kunnskapsrike gjester fra ulike deler av samfunns- og næringsliv går vi i dybden på disse temaene.

Norway Energy Hub — det neste steget for energinasjonen Norge

Equinor har et mål om å være en ledende aktør i energiomstillingen. Det betyr også at vi vil ta vår del av ansvaret for å gjøre Norge som energinasjon til et sentrum for resten av Europa.

Norway energy hub» er et initiativ fra Equinor, med en klar oppfordring til samarbeid for å bekjempe klimaendring og sikre verdiskaping i det grønne skiftet. 

Dette er det grønne skiftet

Siden den industrielle revolusjonen, hvor maskiner og fossil energi gradvis overtok for tradisjonelt håndverk og manuell arbeidskraft, har mengden CO2 i atmosfæren økt med nesten 50 prosent. Og utslippene av klimagasser bare akselererer. De siste tiårene har verden blitt stadig mer klar over hvilke negative konsekvenser dette har.

Klimaendringene gjør at måten verden produserer og forbruker energi på, må endres slik at det ikke skader samfunnet og naturen. Vi må gå fra fossile energikilder til fornybare, og utslippene av klimagasser må kuttes.

I Equinor spør vi oss selv: «Hva skal til for at verden lykkes med det grønne skiftet og hva kan Equinors rolle i det være?»

“I de neste tiårene blir oppgaven vår å bidra til energiomstillingen fra fossile brennstoff til andre energiformer, samtidig som vi fortsetter å skape verdier.”

Anders Opedal, Konsernsjef i Equinor

Jobben som skal gjøres, er større enn ett selskap, en bransje eller ett land. For utfordringen er beskrevet som den største i vår tid: «Hvordan sikrer vi nok energi til alle, samtidig som vi løser klimautfordringen?»

Dette er regnestykket vi må løse

I dag kommer nesten 80 prosent av energien som brukes i verden fra fossile energikilder. Slik kan det ikke fortsette. Samtidig vet vi at det i framtiden kommer til å være mange flere mennesker på jorda, og vi ønsker at så få som mulig av oss skal leve i fattigdom. En slik verden vil kreve enda mer energi enn det vi bruker i dag.

Det vil si at mens stadig mer fossil energi skal erstattes av fornybar, må vi også produsere mer energi totalt.

Vi skal altså i løpet av de neste tiårene gjennomføre en fullstendig omstilling av hele energisystemet som samfunnet vårt er bygget på.

Og vi har dårlig tid.

Dette er noen av dilemmaene

Så hvor raskt kan det grønne skiftet gjennomføres?

Selv de mest ambisiøse scenarioene konkluderer med at vi har en lang vei å gå. Slik det ser ut i dag mangler både nødvendig teknologi, infrastruktur, utbyggingsarealer og finansiering for å realisere det grønne skiftet. Og det vil kreve globalt samarbeid som verden antageligvis ikke tidligere har sett maken til, på tvers av industrier, landegrenser og politiske skillelinjer.

Det finnes ingen enkel vei til mål. Den ene perfekte løsningen finnes nok ikke, og vi har heller ikke tid til å vente på den. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Og vi må komme i gang med det vi kan gjøre .

 

Total energiproduksjon i verden
Kilde: IEA
Populasjonsvekst, historisk og forventet
Kilde: United Nations DESA Population Division

Dette er vår ambisjon

Equinor støtter Parisavtalen. Den slår fast at global oppvarming ikke skal øke mer enn 2 grader før utgangen av århundret, og at alle land skal gjøre det de kan for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grad.

Derfor er vår ambisjon å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Å være klimanøytral betyr ganske enkelt at vi reduserer like mye utslipp som det slippes ut - både fra våre egne operasjoner og fra bruken av våre produkter.

Når vi jobber for å nå vår ambisjon, er vi med å løse den store utfordringen verden står overfor, samtidig som vi posisjonerer oss for framtidig verdiskapning og vekst. 

I Equinor liker vi utfordringer. For utfordringer betyr muligheter. Og denne muligheten har vi tenkt å gripe. Vi er overbevist om at Equinor har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet, og vi ønsker å lede an i det.

IEA netto-null rapport

Det internasjonale energibyrået IEA presenterte i mai en rapport som legger frem en oppskrift for hvordan verden kan nå ambisjonen om netto nullutslipp innen 2050. Rapporten legger blant annet til grunn drastisk nedgang i forbruket av fossil energi og ingen utvikling av nye olje- og gassfelt etter 2021.

Hovedbudskapet i IEA rapporten er at en klimanøytral verden er mulig, men at det er enormt krevende.

Hvordan stiller Equinor seg til IEAs netto null scenario?

Equinors ambisjon er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050 og ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Vår strategi er vår vei til å oppnå de ambisjonene. Som en del av dette legger vi til grunn at energi- og klimapolitikken som må til for å nå 1,5 graders målet virker.

Rapporten er et viktig innspill i vårt arbeid, men som selskap kan vi ikke ta utgangspunkt i at fremtiden kun har ett mulig utfall. Det ville være for stor forretningsmessig risiko. Derfor tester vi alle beslutninger mot flere mulige scenarier for å sikre at de er lønnsomme og bærekraftige.

Når vi stresstester virksomheten vår forutsetter vi for eksempel at det kan bli et betydelig fall i etterspørselen etter olje og gass i fremtiden og at oljeprisen vil kunne bli mye lavere enn i dag. Vi planlegger derfor for prosjekter og produkter som sikrer verdiskaping også i en karbonnøytral fremtid.

Gjennom Energy Perspectives utarbeider Equinor hvert år tre scenarier for verdens fremtidige energimarkeder. Her kan du lese mer om Energy Perspectives 2021 og hvordan våre analyser er sammenlignet med IEAs netto null scenario.  

Ambisjonen er satt og retningen er gitt. For konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, er det ingen tvil. Equinor har en viktig rolle å spille i den store omstillingen som verden nå er inne i. 

"Å komme til 2030 eller 2035 og si: «Oi, her var det faktisk andre energiformer som blir etterspurt!», da er det for seint. Da kan du bare pakke ned og slokke lyset."

Dette er hvordan

Det er få land og selskaper som har de unike forutsetningene for å faktisk lykkes i det grønne skiftet på samme måte som Norge og Equinor. Vi har bygget industrieventyr på skuldrene av tidligere generasjoners kunnskap og suksess før, og vi kan lykkes igjen.

Vi har pekt ut tre områder som vi nå satser for fullt på:

Fortsette å kutte utslippene av klimagasser fra vår egen produksjon av olje og gass

Bygge ut og jobbe for en enda raskere vekst innen fornybar energi

Utvikle løsninger som kan fjerne CO2 fra atmosfæren og industrielle prosesser

De tre områdene henger sammen og forsterker hverandre. Vi bruker offshore kompetansen vår til å utvikle nye lavkarbonløsninger. Fornybar energi vil være med å kutte utslipp på sokkelen. Og overskudd fra olje- og gassvirksomheten vil brukes til å investere i fornybarprosjekter.

Samspillet mellom disse satsningsområdene vil være avgjørende for om Equinor lykkes. Og samspillet mellom alle tiltakene og all den innsatsen som legges ned av hvert enkelt selskap, individ eller land, er avgjørende for om verden lykkes.

Det grønne skiftet er vår viktigste oppgave. Derfor fortsetter Equinor med olje og gass.

Det høres kanskje ut som et paradoks. Men hvorfor kan vi ikke bare slutte med olje og gass? Og hvordan vil det grønne skiftet se ut på norsk sokkel?

Equinors største industriprosjekt i dag er ikke en oljeplattform, men en offshore vindpark.

Overgangen til et lavkarbonsamfunn krever sterk vekst innenfor fornybar energi. De neste fem årene vil Equinors produksjon av fornybar energi tidobles.

Klimanøytral. Målet er enkelt. Løsningen er sammensatt.

I 2050 skal Norge som mange andre land være et lavutslippsland. Karbonnøytralitet betyr at man har funnet løsninger som eliminerer eller nøytraliserer utslipp av klimagasser. Men hvordan kommer vi dit?

Foto og video brukt på denne siden er fra Equinor ASA, Unsplash.com og Videezy.com