Arbeid under covid-19:

Slik ivaretar vi våre medarbeideres helse og trivsel under covid-19.

Covid-19 har endret måten vi jobber og lever på. Skillet mellom jobb og fritid er blitt mer utydelig, vårt sosiale liv er påvirket, og våre daglige rutiner er snudd på hodet. Det har vært viktig for oss å ivareta våre medarbeideres helse og trivsel under pandemien. 

I mars ble arbeidslivet vårt endret over natten. Vi måtte forbedre de digitale ferdighetene våre raskt for å tilpasse oss en ny virkelighet. Mens noen har trivdes godt med dette – brukt mindre tid til pendling, hatt en følelse av å være mer effektiv, og fått det sosiale påfyllet de trenger – er det andre som virkelig har kjent på tapet av det sosiale miljøet på jobb, og som har følt seg isolert og savnet følelsen av tilhørighet. 

En følelse av tilhørighet
Det sies at 2020 er det året det ble satt søkelys på mental helse. Som selskap har vi oppmuntret til diskusjon rundt mental helse, og forsøkt å senke terskelen når det gjelder å snakke om psykisk helse. Tidligere i år ba vi våre ansatte om å dele sine erfaringer, positive som negative. Som forventet var det stor variasjon både i hvordan pandemien oppleves og behovet for fleksibilitet i måter å arbeide på. Fellesnevneren er at selv om vi er tilpasningsdyktige, trenger vi en følelse av tilhørighet til noe større, og til en gruppe. Dette blir spesielt viktig når man jobber hjemmefra. Åpen og ærlig diskusjon er et grunnleggende element i framtidige måter å arbeide på. Det er derfor vi jobber med å utvikle arenaer der vi kan diskutere hva fleksibilitet betyr for hver enkelt av oss. Vi ønsker å finne løsninger som er gunstige både for teamet og for den enkelte medarbeider. 

"When I started my second rotation in May, I was slightly worried about the challenges of starting in a new team virtually. However, through regular meetings with my leaders and colleagues, I found the team to be very supportive. The team created a low threshold to ask for clarifications and explanations through calls and quick meetings, making the transition quite smooth and nice." 

"Da jeg startet på min andre rotasjon i mai, var jeg litt bekymret for hva det ville innebære å starte virtuelt i et nytt team. Men med jevnlige møter med mine ledere og kolleger, opplevde jeg teamet som veldig støttende. Teamet sørget for at det var lett å be om forklaringer og stille spørsmål gjennom samtaler og raske møter, noe som gjorde overgangen smidig og fin."

Raphael Suárez
Raphael, graduate i Rio de Janeiro

Vi tror den beste måten vi kan støtte våre medarbeidere på er å sørge for at de kan støtte hverandre. Det er derfor vi har oppmuntret alle våre ansatte til å reflektere og dele hvordan de kan bidra til et mer positivt arbeidsmiljø i virtuelle omgivelser. Vi har sett mange gode eksempler på dette i organisasjonen – med alt fra sjakkturneringer til yoga og kurs i matlaging på Teams. Vi gleder oss også over å se bilder på våre interne sosiale nettverk av ansatte som har “gående møter”. På den måten får de både litt fysisk aktivitet og frisk luft. 

Inkludering av unge
En gruppe vi vet er spesielt sårbare for pandemiens innvirkning på faglig og sosialt liv er de unge medarbeiderne – særlig de som nettopp har startet i selskapet eller kun arbeider for oss om sommeren. Hvordan kan vi sørge for at de inkluderes i teamene sine, får personlig erfaring med våre verdier og blir en del av bedriftens kultur når de jobber hjemmefra?

Sommeren 2020 innførte vi vårt aller første virtuelle sommerstudentprogram: Arbeidet dreide seg om et gruppeprosjekt sammen med andre sommerstudenter. Tilbakemeldingene fra programmet har vært overveldende positive, men studentene uttrykte også et behov for å komme tettere på virksomheten og få en mer praktisk erfaring fra Equinor. For å dekke dette behovet, vil våre virtuelle sommerstudenter i 2021 både bidra mot et team på et av forretningsområdene våre og jobbe på et gruppeprosjekt med andre sommerstudenter. I tillegg til at dette ivaretar den sosiale delen av programmet, håper vi at dette vil gi større forståelse for de viktigste sidene av vår virksomhet, og erfaring med våre arbeidsmetoder, verdier og kultur.

"Det å delta i et virtuelt sommerstudentprogram har vært veldig engasjerende, og det var spennende å være en del av noe nytt! Den virtuelle løsningen ga oss en god forståelse av selskapet, og vi fikk sjansen til å etablere nettverk med Equinor-ansatte over hele verden. Kommunikasjon og åpenhet har vært viktigere enn noen gang i denne situasjonen, ettersom et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av åpen diskusjon og samarbeid. Min erfaring er at folk er tilpasningsdyktige i sin måte å jobbe på, og i løpet av min sommer i Equinor har jeg ikke bare styrket min faglige kompetanse, men også fått nye venner som jeg fortsatt har kontakt med i dag!"

Mari Hognestad
Mari, virtuell sommerstudent i 2020

Det er også svært viktig å gi ledere støtte til å lede de virtuelle teamene sine på en inkluderende og omsorgsfull måte, og det finnes en verktøykasse og gode råd som skal hjelpe dem med det. Når det gjelder nyutdannede og sommerstudenter blir ledere for eksempel oppmuntret til å tilrettelegge for oppgaver som går på tvers av forretningsområder, og gi muligheter til involvering i miljøer i ulike deler av organisasjonen. Vi vet hvor viktig det er for unge medarbeidere å lære mest mulig, samtidig som de bygger opp et faglig nettverk i den tidlige fasen av sin karriere. 

Framtidens arbeidsplass
Pandemien har stilt oss overfor en rekke nye utfordringer. Vi jobber for å gi våre ansatte den fleksibiliteten de trenger for å balansere arbeid og fritid. Vi tilbyr en rekke verktøy som skal bidra til å gjøre folk mer robuste, blant annet podkast som handler om mental helse, og nettbaserte tilbud som fokuserer på å ivareta gode fysiske og mentale vaner når man jobber hjemmefra. Våre ansatte har også fått støtte til oppgradering av hjemmekontor med egnet ergonomisk utstyr. 

Det å endre måten vi jobber og samarbeider på, samtidig som vi ivaretar våre ansattes helse og trivsel, er fortsatt høyt prioritert. Vi ser nå på ulike sider av fleksibelt arbeid og fjernarbeid, med vekt på hvilken innvirkning det har på våre medarbeidere. Framtidens måte å jobbe på vil være annerledes enn i dag. Vi har startet dette arbeidet med positive tilbakemeldinger fra våre ansatte, og vi er svært bevisste på at vi bare er helt i starten av reisen. Vi vil fortsatt legge stor vekt på inkludering og trivsel, og tilbakemeldinger og innspill vil stå sentralt når vi skal utforme den virtuelle arbeidsplassen i tiden framover.

"Jeg startet i Equinor som nyutdannet i 2018, og ble raskt klar over betydningen av selskapets verdier i alt vi gjør. Denne sommeren startet jeg i min første lederrolle midt i en krevende situasjon. God ledelse handler først og fremst om å bry seg om kollegene sine, sørge for at alle føler seg inkludert, og at ingen blir overlatt til seg selv. Jeg var glad for å se at selskapet tilpasset seg raskt ved å gi ledere de riktige verktøyene og nødvendig veiledning for å kunne støtte teamene sine."

Konstantinos, leder i Stavanger

Fordeler med å jobbe hjemmefra

toppbilde fra unsplash@benchaccounting