Intervju med Torbjørn F. Folgerø, SVP & Chief digital officer

Equinor genererer enorme mengder data. Nå setter vi fart på satsingen på digitalisering gjennom etableringen av et digitalt kompetansesenter og et digitalveikart. Målet er å i mye større grad utnytte data, avansert analyse og robotisering. Det bidrar til å styrke sikkerheten, redusere karbonfotavtrykket og øke lønnsomheten. Vi tok en prat med Torbjørn Folgerø for å lære mer.

Statoil employee

Navn: Torbjørn F. Folgerø

Stilling: SVP & Chief digital officer

Utdannelse: M.Sc. Industriell økonomi fra NTNU, MBA fra ESADE Business school og Duke University

Tid i Equinor: Ni år

Fritidsinteresser: Trening, bøker og å holde meg oppdatert på hva som beveger seg i samfunnet. 

Digitale teknologier er ikke noe nytt i Equinor. Teknologi har vært brukt i flere tiår i vår bransje for å automatisere og forenkle prosesser. Avanserte sensorer på boreutstyr og optiske fiberkabler for deling av informasjon er standardverktøy. Vår virksomhet genererer derfor store datamengder, nærmere bestemt mer enn 28 petabytes er lagret årlig i Statoils datasentere. Det tilsvarer faktisk 50 ganger den amerikanske gen-databasen. Men dataveksten har bare så vidt begynt. Vi ser ikke bort ifra at mengden vil dobles annethvert år framover. 

Hvordan vil Equinor utnytte disse data? Vi ba Torbjørn Folgerø forklare. 

Hva betyr det for Equinor at mengden innsamlede data vokser i en så rasende fart, og hvilken rolle spiller digitalsatsingen i veksten?

—Digitalisering påvirker hele samfunnet, også de globale energisystemene. Selvkjørende biler, delingsøkonomi og desentralisering av elektrisitetsmarkedet vil påvirke fremtidig energietterspørsel. Digitaliseringen vil også endre måten Statoil produserer olje, gass og annen energi på. Det er tre hoveddrivere av digital teknologi fremover, forklarer Torbjørn Folgerø:

  • Sensorteknologi har utviklet seg raskt og samtidig har kostnadene gått ned. Dette gjør at industrielt utstyr i mye større grad utvikles med integrert sensorteknologi og intelligent programvare. På mange måter ser vi en sammensmelting av det fysiske utstyret med digital teknologi. Dette gir oss i økende grad muligheten til å samle nok data til å blant annet forutse behovet for vedlikehold på mye av vårt utstyr.
  • Data kan gjøres mye lettere tilgjengelig gjennom skyløsninger, slik at dataen kan deles mer effektivt internt i Equinor og eksternt med våre partnere. Kostnadene for å lagre data er redusert med mer enn 95% det siste tiåret.
  • Prosesseringskapasitet og utviklingen innen kunstig intelligens øker eksponentielt. Vi har nå like mye prosesseringskapasitet på mobiltelefonene våre som hele NASA hadde da de plasserte det første mennesket på månen i 1969. Dette har medført en stadig raskere utvikling innenfor maskinlæring og kunstig intelligens som gjør at vi mye mer effektivt kan analysere de store mengende industrielle data som Statoil besitter.

I dag genererer og analyserer vi data for bestemte formål, men vi ser et stort og uutnyttet potensial for å bruke data på tvers av IT-applikasjoner og organisasjonsgrenser.

Vi har boredata, driftsdata, undergrunndata, finansdata og leverandørdata, men vi tolker dem ikke på en integrert måte. Tiltak som innebærer bruk av digital teknologi har vanligvis vært rettet mot spesifikke problemer, eller muligheter i bestemte deler av vår verdikjede.

Ved å kombinere data og læring på tvers av våre fagfelt åpner det seg nye muligheter til å ta beslutninger på bedre grunnlag, flere forretningsmuligheter og økt samarbeid eksternt med partnere, leverandører og andre bransjer. I de neste årene skal Equinor bruke 1-2 milliarder kroner på digitale teknologier, inkludert å integrere data i hele Equinor på en langt mer sømløs måte.

Hva håper Equinor blir effekten av en slik omfattende digitalisering?

—For det første vil digitale teknologier gjøre det enklere å gjennomføre avanserte analyser av alle typer data, slik at vi er sikre på at vi alltid fatter best mulig beslutninger. Det gjelder når vi beslutter hvor vi skal lete etter nye ressurser, hvordan vi skal øke utvinning fra reservoarene, forbedre regulariteten til anleggene våre og optimalisere trading. For det andre vil digitalisering av arbeidsprosessene våre effektivisere måten vi jobber på gjennom å redusere tiden som brukes på manuelle og gjentagende arbeidsoppgaver. Dermed får vi mer tid til verdiskapende arbeid. For det tredje ser vi et potensial innen robotisering og fjernstyring av det som i dag er fysisk krevende aktiviteter. Gevinsten blir styrket sikkerhet for våre medarbeidere, redusert karbonavtrykk og økt lønnsomhet.

Kan du nevne et stort Equinor-prosjekt som kommer til å kjennetegnes av digitalsatsing?

—Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet vil utgjøre mellom 20 og 25 % av Statoils samlede offshore-produksjon når feltet når platåfasen. I et så stort prosjekt er det viktig å gjøre det som kreves for å maksimere utvinningen, redusere kostnadene, og trygge sikkerheten. Prosjektet er en gyllen anledning til å tenke digitalisering fra start til slutt på et nytt felt. Derfor har det vært viktig for oss å sette sammen tverrfaglige team i hele organisasjonen, bestående av fageksperter og digitale eksperter, for å se på alle mulighetene i Johan Sverdrup. Dette arbeidet har resultert i en rekke nye innovasjoner, hvor vi blant annet jobber med en digital tvilling.

Statoil employee

Våre operasjoner genererer store mengde data.
Det er ikke utenkelig at vi når hele 2500 petabytes innen 2030

Torbjørn F. Folgerø—SVP & Chief digital officer

En digital tvilling? Forklar!

—Ved å utnytte alle sensorene på den fysiske plattformen kan vi utarbeide en virtuell sanntidsversjon av installasjonen i datasystemet vårt. I stedet for å lage tegninger som blir utdaterte, gjør sensorene det enkelt å kontinuerlig oppdatere modellen. Den digitale tvillingen vil også gjøre at Equinor til enhver tid har full oversikt over hva som skjer på Johan Sverdrup, og analyseverktøyene gjør det enkelt å hente ut data fortløpende. 

Hva er de farligste truslene for at Equinor mislykkes med sin digitalsatsing?

—For det første så vi må være nysgjerrige og åpne for nye ideer utenfor selskapet. Selv om vi er anerkjent som et teknologiledende energiselskap, må vi være ydmyke og se verdien i å lære av og samarbeide med andre aktører – både i og utenfor egen bransje. For det andre handler ikke digitalisering bare om nye teknologier. Digitalisering handler like mye om å endre måten vi jobber på. Vi må spørre oss selv om hvordan vi kan arbeide mer effektivt og hvordan vi kan fatte bedre beslutninger gjennom å ta i bruk digitale løsninger. For det tredje må bruke en annen tilnærming til digitale prosjekter enn til tradisjonelle olje- og gassprosjekter. Vi må eksperimentere og teste, tørre å feile og ta læring. Vi ser på hvordan et olje- og gasselskap kan adoptere deler av arbeidsmåten til selskapene som driver programvareutvikling. 

Betyr det, enkelt sagt, at Equinor skal bli bedre til å skynde seg?

—Risikovurderinger, gode forberedelser og langsiktige investeringer er grunnleggende forutsetninger for Equinors virksomhet. Slik skal det også være i framtiden. Samtidig er intervallene mye kortere i en digital verden. Vi kommer til å feile hvis vi skal bruke to år på å teste nye analyseverktøy og nye dataalgoritmer. Vi må tenkte stort, pilotere smått og skalere raskt. 

Skal Equinor mestre disse utfordringene med bestående mannskap, eller vil dere trenge ny kompetanse?

—Equinor skal bli en global digital leder innen våre kjerneområder. Vi er veldig godt rustet for dette, med svært mange dyktige medarbeidere. I tiden fremover skal vi også rekruttere flere ansatte. Vi har opprettet et digitalt kompetansesenter som vil bestå av både eksisterende og nye medarbeidere. Vi ønsker blant annet å tiltrekke oss verdensledende kompetanse innen dataanalyse, maskinlæring, kunstig intelligens og programvareutvikling. Vi ønsker å jobbe med de aller, aller beste! Hvis du vil bli med på dette laget og spille en viktig og aktiv rolle i utviklingen av morgendagens energisystemer, har vi veldig lyst til å bli bedre kjent med deg.