Justering av timeplanen for Ormen Lange

juni 10, 2001, 23:00 CEST

Partnerskapet i Ormen Lange-lisensen har besluttet å justere timeplanen for Ormen Lange prosjektet.

Direktør Bengt Lie Hansen, som leder forretningsområdet for Midt-Norge i Utforsking og Produksjon i Hydro, viser til at Ormen Lange-prosjektet er i en hektisk planleggings- og evalueringsfase med stor aktivitet på mange områder.

- Studier og undersøkelser viser at det er behov for mer tid til kartlegging og utarbeidelse av det nødvendige prosjektunderlag for å kunne velge konsept og optimalisere brønnplasseringene. Den komplekse sjøbunntopografien og ekstreme undervannsforhold gjør at innsamling og vurdering av underlagsdata tar lengre tid enn antatt i arbeidet med å etablere mulig rørledningstraseer, sier han.

På denne bakgrunn har Ormen Lange-partnerskapet foretatt en justering av timeplanen. Justeringen innebærer at Plan for Utbygging og Drift (PUD) leveres myndighetene høsten 2003, med produksjonsstart høsten 2007.

Informasjonsseminar om Hydros virksomhet utenfor midtnorsk sokkel
De fire midtnorske fylkeskommunene vil i samarbeid med Hydro arrangere et informasjonsseminarer for midtnorsk næringsliv 13. juni i Molde og 14. juni i Verdal. Hensikten er å informere det lokale næringslivet om Hydros pågående og fremtidige virksomhet utenfor midtnorsk sokkel og i regionen. Intensjonen er å fremme leveranse av varer og tjenester for midtnorsk næringsliv til den forventede økende aktivitet på midtnorsk sokkel. For Hydro er Ormen Lange-feltet av betydning i denne sammenheng.

På seminarene vil det bli gitt mer spesifikk informasjon om Hydros planer, behov for varer og tjenester, innkjøpsorganisasjon og kontraktstyper. Det blir også erfaringsutveksling med innlegg fra bedrifter som har levert til Hydro. Under seminarene vil det også bli redegjort for hvordan potensielle leverandører kan komme i kontakt med Hydro, og hvordan Hydro ser for seg den videre kontakten med midtnorsk næringsliv.