ScanWafer etablerer seg på Herøya

november 20, 2001, 23:00 CET

ScanWafer ASA og Norsk Hydro har inngått en intensjonsavtale som innebærer at ScanWafer bygger en fabrikk i Herøya Næringspark for produksjon av silisiumskiver (wafere), som er hovedkomponenten i solcellepaneler.

ScanWafers nye fabrikk, som vil sysselsette om lag 85 personer, er den tredje fabrikken ScanWafer bygger. De ansatte vil bli rekruttert blant de overtallige etter nedlegging av Norsk Hydros magnesiumfabrikk. Avtalen mellom ScanWafer og Hydro forutsetter godkjenning i ScanWafers styre.

ScanWafers direktør Kjell Sundsli og assisterende direktør Per Wold ved Hydro Porsgrunn Industripark, uttrykker begge stor tilfredshet med avtalen. For ScanWafer representerer etableringen på Herøya nærhet til et stort industrielt miljø, god tilgang på prosess- og forskningskompetanse, god infrastruktur internt på Herøya og god beliggenhet for eksport. For Hydro Porsgrunn Industripark representerer etableringen tilførsel av nye sikre arbeidsplasser innenfor en framtidsrettet bransje i vekst.

ScanWafer har i dag to fabrikker i Glomfjord. Den nye fabrikken på Herøya vil på det nærmeste doble ScanWafers produksjonskapasitet. Avtalen mellom ScanWafer og Hydro sikrer ScanWafer et areal på 30 mål, med opsjon på kjøp av ytterligere 30 mål. Bygging av fabrikken skal etter planen starte i første kvartal 2002, med produksjonsstart i løpet av første halvår 2003. Rekruttering av medarbeidere til fabrikken vil starte umiddelbart etter et styrevedtak i ScanWafer. Medarbeidere vil bli rekruttert blant de ansatte ved Hydro Porsgrunn Industripark som er definert overtallige.

Porsgrunn kommune og aetat er begge viktige bidragsytere til å få realisert en nyetablering på Herøya. Porsgrunn kommune yter 10 millioner kroner som et bidrag til å åpne og utvikle industriområdet på Herøya for nyetablering og utvikling, mens aetat er innstilt på å gi tilskudd til kompetanseheving og opplæring av ScanWafers nye medarbeidere.

Fakta om ScanWafer:

ScanWafer ASA produserer tynne silisiumskiver, også kalt wafere. Disse waferne er den sentrale komponenten i solcellepaneler, som konverterer sollys til strøm. ScanWafers to fabrikker ligger begge i Glomfjord, hvor Hydro Agri tidligere hadde sin ammoniakkproduksjon. Produksjonen startet i 1997, og den første fabrikken har produksjonskapasitet for solceller som tilsvarer ca. 10 MW strøm. Den andre fabrikken, som har langt mer moderne teknologi, har en produksjonskapasitet på ca. 40 MW. Denne fabrikken ble åpnet av daværende Nærings- og Handelsminister Grete Knudsen 29. august i år.

Markedet for wafere er i vekst, og ScanWafer eksporterer all sin produksjon. Japan er det landet som etterspør mest solcelleprodukter, tett fulgt av USA og flere land i Europa. Det forventes også vekst i etterspørselen i utviklingsland, der mangel på infrastruktur gjør at store geografiske områder er uten elektrisitet.

ScanWafer hadde i 2000 en omsetning på 78,1 millioner kroner. Etter årets ni første måneder var omsetningen 88,3 millioner kroner. Selskapet har i dag 108 ansatte.