Suksess er ikke en selvfølge

august 29, 2002, 08:00 CEST

Konsernsjef Olav Fjell holder klokken 9 i dag, 29. august, åpningsforedraget "Creating Value from the Northern Seas" på olje- og gasskonferansen Offshore Northern Seas.

Temaet for dagen er framtidig verdiskaping på norsk sokkel. Kjernen i Fjells budskap er at ressurs- og verdipotensialet fortsatt er meget stort, men at framtidig suksess ikke må betraktes som en selvfølge.

"For å videreføre suksessen som er skapt gjennom 30 års olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, kan det bli nødvendig med omfattende reformer av tradisjonelle driftsmodeller" heter det i foredraget.

Fjell presiserer videre at det som skal til, er forpliktende engasjement og hardt arbeid fra alle involverte parter: "I tillegg til Statoils egen innsats er vi avhengig av konstruktive bidrag fra våre ansatte, fra myndighetene, fra våre partnere og fra leverandørindustrien. Vi må lette på alle steiner for å finne de mest framtidsrettede og verdimaksimerende driftsløsningene."

Konsernsjefen peker i foredraget på spesifikke utfordringer og muligheter på en rekke områder. På kort sikt handler mye om produksjonsregularitet og effektiv drift. På lengre sikt møter selskapet større utfordringer knyttet til teknologiutvikling og rammebetingelser.

Fjell håper på myndighetenes medvirkning til at nye områder kan åpnes for olje- og gassvirksomhet, slik at Statoil kan opprettholde en forsvarlig leteaktivitet: "Om vi mener alvor med våre langsiktige ambisjoner for norsk sokkel, kan vi ikke se bort fra behovet for nye letearealer."

Se konsernsjefens presentasjon.