Godt miljøregnskap for 2002

mars 20, 2003, 13:30 CET

Miljøregnskapet for Statoils samlede virksomhet i 2002 er forbedret i forhold til året før. Bedringen skyldes driftseffektivisering og tiltak for å redusere utslippene av miljøskadelige stoffer.

"Vi har vært flinke når det gjelder utslipp til luft," sier miljødirektør Eli Aamot. Hun viser til at konsernets totale utslipp av karbondioksid (CO2) er redusert fra 9,2 til 8,9 millioner tonn. Samtidig er utslippene av nitrogenoksid (NOx) gått ned fra 29.500 tonn til 26.300 tonn.

Til tross for at Statoil har økt sin produksjon av olje og gass med sju prosent, har konsernet redusert utslippene av CO2 per produsert enhet med nær 14 prosent, fra 41 kilo per kubikkmeter oljeekvivalenter til 36 kilo. Til sammenligning slipper verdens oljeindustri ut om lag 130 kilo CO2 i gjennomsnitt per produsert enhet, ifølge Den internasjonale sammenslutningen av olje- og gassprodusenter.

Miljødirektøren trekker fram plattformene på norsk sokkel som produserer med høy regularitet og liten fakling av overskuddsgass. En annen viktig bidragsyter er Kårstø-anlegget i Rogaland, som driver effektivt.

Aamot er mindre fornøyd med at oljesøl har gått opp fra 414 til 431 hendelser. Hun viser til Statoils overordnede mål om null utslipp, og den positive trenden med nedgang over en femårsperiode. Volumet av oljesøl er imidlertid redusert fra 246 kubikkmeter til 200 kubikkmeter det siste regnskapsåret.

Når det gjelder totale utslipp av kjemikalier på norsk sokkel, er dette redusert med 20 prosent, fra 79.681 tonn i 2001 til 63.162 tonn i 2002.