Minimal miljøpåvirkning etter Statfjord-utslippet

november 12, 2008, 12:41 CET
Bilde

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Marit Hommedal)


 
Etter oljeutslippet satt StatoilHydro i gang flere miljøundersøkelser for å identifisere og eventuelt redusere miljøkonsekvensene. SINTEF, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har også vært engasjert i dette arbeidet.

Nå er miljørapporten klar, og fagfolkene kan konkludere med at oljeutslippet på ca. 4.400 kubikkmeter, som er det nest største på norsk sokkel, ikke har ført til påvisbare miljøskader.

Tre dager etter hendelsen var det ikke lenger synlige spor av oljen på overflaten. Analyser fra Sintef viser at etter et par dager var 25 prosent av oljen fordampet og 15 prosent var brutt ned.

Resten av oljen ble blandet inn i vannmassen som små dråper, hvor de etter hvert ble brutt ned og spist av havets egne bakterier.

– På grunn av mye bølger og vind ble oljen pisket fort ned i havet. Værforholdene var på vår side, og naturen ordnet opp selv, sier Hanne Jorun Storhaug Ervik, prosjektleder for undersøkelsen i StatoilHydro.

Bilde

– Miljøet nær Statfjord har ikke fått påviste skader, selv om oljeutslippet var en svært alvorlig hendelse, sier Eva Øglænd Bjørnestad, miljøkoordinator i Statfjord. (Foto: Harald Pettersen)

Målinger av oljekomponenter i fiskefilet fra fisk fanget i Nordsjøen i desember og januar viser at alle komponentene var under deteksjonsgrensen.

– Mer enn 170 prøver fra fisk er blitt analysert uten at det er funnet spor av olje i fiskefiletene. Det er derfor ikke grunnlag for å si at utslippet har ført til forringet kvalitet på filet i fisk fra Nordsjøen, sier Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet.

Andre analyser av oljerester i lever viser at hyse har hatt noe høyere verdier av olje de første dagene etter utslippet enn det som har vært rapportert tidligere i hyse fra Nordsjøen, mens dette ikke var tilfelle for torsk og sei. Det ble heller ikke funnet død fugl etter oljeutslippet.

Målet med undersøkelsen var å identifisere og redusere miljøkonsekvensene etter oljeutslippet ved Statfjord.

– Vårt mål er null skade på miljøet vi opererer i, og vi satte umiddelbart i gang omfattende undersøkelser og analyser, forteller Eva Øglænd Bjørnestad, miljøkoordinator for Statfjord.

Arbeidet er utført gjennom et godt samarbeid og i full åpenhet med ekspertise utenfra – SINTEF, Havforskningsinstituttet og NINA – i tillegg til fagekspertisen internt i selskapet.

– Vi har fått økt kunnskap om miljøkonsekvenser etter oljeutslipp og erfaring som er til nytte både internt i StatoilHydro og for eksterne fagmiljøer, sier Bjørnestad.

Downloads