Skip to main content

Equinor består av åtte forretningsområder, stabsfunksjoner og støttefunksjoner.

Konsernsjefen 

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer. Eldar Sætre er konsernsjef. 

Konsernfunksjonen for drift og sikkerhet (COO)

COO har ansvar for konsernets forbedringsarbeid og for å fremme  effektiv drift på tvers av Equinors åtte forretningsområder. Funksjonen har også en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Equinor. COOs rolle er å fremme gjennomført langsiktig, sikker og effektiv driftsutvikling og verdiskaping. Jannicke Nilsson er konserndirektør for drift og sikkerhet.

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO)

CFO har ansvar for konsernets finansielle funksjoner. Funksjonen sørger også for et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder gjennom aktiv interessentstyring.  Funksjonen er en pådriver for økt verdiskaping i Equinor og yter profesjonell støtte og rådgivning. Hans Jakob Hegge er konserndirektør for økonomi og finans.

Juridisk

Juridisk avdeling har det globale ansvaret for alle juridiske saker som relaterer seg til Equinor forretnings- og konsernvirksomhet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for å gi råd i alle juridiske saker og sikre at aktiviteter relatert til etikk og korrupsjonsbekjempelse er godt organisert og gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Styresekretariatet ligger også innenfor juridisk avdelings ansvarsområde. Avdelingen er en global organisasjon med ansatte på flere steder i og utenfor Norge. Hans Henrik Klouman er juridisk direktør.

Konsernkommunikasjon (CCOM)

CCOMs formål er å beskytte og styrke Equinors omdømme for å støtte selskapets arbeid med å nå strategiske mål. Funksjonen er ansvarlig for presse- og mediekontakt, internkommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og merkevarekommunikasjon. Den gir også råd til selskapets styre og konsernledelse i kommunikasjonssaker.
Konsernkommunikasjon ledes av kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum.

Konsernrevisjon (COA)

Konsernrevisjonsfunksjonen har ansvaret for å revidere Equinors virksomhet for å sikre at den er underlagt hensiktsmessig styring og kontroll. Funksjonen har ansvar for å granske ulykker og misligheter og gjennomføre alle internrevisjoner i selskapet. Funksjonen gir bekreftelser, utfordrer dagens praksis og gir informasjon fra et uavhengig ståsted. Jon Arnt Jacobsen er direktør for konsernrevisjon.

Konsernfunksjonen for mennesker og ledelse (Corporate PL)

Konsernfunksjonen for mennesker og ledelse har et overordnet ansvar for personell og organisasjon i Equinor-konsernet. Funksjonen sikrer en enhetlig konsernstrategi for å oppnå en bærekraftig global utvikling for Equinor. Funksjonens rolle er å etablere den strategiske retningen for funksjonen, fastsette standarder og mål for konsernet og arbeide for å oppnå stadig bedre driftsresultater. Magne Andre Hovden er direktør for konsernfunksjonen for mennesker og ledelse.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP)

Markedsføring, midtstrøm og prosessering skal maksimere verdiskapingen i Equinors midt- og nedstrømvirksomhet gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift. Forretningsområdet har ansvar for å realisere verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter så som olje, naturgass og væskeprodukter. Jens Økland er konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering.

Utvikling og produksjon Norge (UPN)

Utvikling og produksjon Norge har ansvar for sikker og effektiv drift på norsk sokkel. Vi skal som operatør og partner forvalte ressursene på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk.

UPN består av resultatområdene Drift Nord, Drift Vest, Drift Sør og Driftsteknologi og Driftsstøtte. Partneropererte felt dekker hele norsk sokkel og inngår i resultatområdet Drift Sør. Arne Sigve Nylund er konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. 

Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI)

Utvikling og produksjon internasjonalt har ansvar for vår internasjonale utvikling og produksjon. Forretningsområdet er engasjert i elleve land: Algerie, Angola, Aserbajdsjan, Brasil, Canada, Libya, Nigeria, Russland, Storbritannia, USA og Venezuela. Forretningsområdet sto for 31 prosent av Equinors totale produksjon av olje og gass i løpet av 2014.

Equinor har per 31. desember 2014 letelisenser i Nord-Amerika (Alaska, Canada og Mexicogolfen), Sør-Amerika, Afrika sør for Sahara (Angola, Brasil, Colombia, Suriname og Tanzania), Midtøsten og Nord-Afrika (Aserbajdsjan, Algerie og Libya), Europa og Asia (Færøyene, Grønland, Indonesia, Russland og Storbritannia) samt Oseania (Australia og Ny-Zealand).

Equinor har også representasjonskontor i Kasakhstan, Mexico og De forente arabiske emirater.

De viktigste utviklingsprosjektene der Utvikling og produksjon internasjonalt er involvert, er i Angola, Aserbajdsjan, Brasil, Canada, Irland, Storbritannia og USA.

Lars Christian Bacher er konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt.

Utvikling og produksjon USA (UPUSA)

Utvikling og produksjon USA har ansvar for utvikling og produksjon av olje- og gassressurser i USA. Forretningsområdet ledes fra Houston i USA og er organisert i resultatområdet Offshore USA (Houston), Onshore USA (Houston) og en egen enhet for forretningsutvikling. Offshore USA har ansvar for utvikling og produksjon til havs. Equinor har eierandel i seks produserende offshorefelt i USA.

Konsernet er en av de største lisenshaverne i dypvannsområdene i Mexicogolfen og har en stor portefølje av leterettigheter som operatør og partner. Statoil har også leterettigheter i Tsjuktsjerhavet i Alaska.

Onshore USA ivaretar konsernets posisjon innenfor petroleumsproduksjon fra skiferformasjoner. Equinor kjøpte i 2008 32,5 prosent i Chesapeake Energy Corporations skifergassområde Marcellus i det nordøstlige USA. I 2010 dannet Equinor og Talisman et fellesforetak for utvikling og produksjon av petroleumsressurser fra skiferformasjonen Eagle Ford i det sørvestlige Texas.

Torgrim Reitan er konserndirektør for Utvikling og produksjon USA.

Teknologi, prosjekter og boring (TPD)

Teknologi, prosjekter og boring har ansvar for gjennomføring av prosjekter, boring av brønner og global støtte ved innkjøp. Forretningsområdet er også ansvarlig for å utvikle Equinor som teknologiselskap. Forretningsområdet er organisert i følgende resultatområder:

  • Forskning, utvikling og innovasjon
  • Teknisk ekspertise
  • Prosjekter 
  • Boring og brønn 
  • Anskaffelser og leverandørrelasjoner

Margareth Øvrum er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Leting (EXP)

Leting forvalter Equinors globale leteportefølje og arbeider for å posisjonere Equinor som et av de ledende leteselskapene i verden. Forretningsområdet jobber for å sikre tilgang til nytt areal med stort potensial i tillegg til å sikre feltnær leting på norsk sokkel og i andre definerte områder.

Forretningsområdet sørger for effektive operasjoner innenfor leting, inkludert seismikk og boring av lete- og avgrensningsbrønner. Tim Dodson er konserndirektør for leting.

Global strategi og forretningsutvikling (GSB) 

GSB er Equinors senter for strategi og forretningsutvikling. Ambisjonen til forretningsområdet GSB er å sikre nær forbindelse mellom konsernstrategi og forretningsutvikling, som aktiv pådriver av videreutvikling av Equinor som selskap. GSB fastsetter den strategiske kursen for Equinor og identifiserer, utvikler og leverer forretningsmuligheter. Dette oppnås gjennom nært samarbeid på tvers av geografiske lokasjoner og forretningsområder.

Equinors strategi spiller en viktig rolle som rettledning for forretningsutvikling i Equinor. Konserndirektør Al Cook leder forretningsområdet Global strategi og forretningsutvikling.

Nye energiløsninger (NES)

Nye energiløsninger skal arbeide med utvikling av lønnsomme alternative energikilder og se på investeringer i etablert alternativ og fornybar energi. Irene Rummelhoff er konserndirektør for Nye energiløsninger.