Skip to Content
no

Et ledende selskap i det grønne skiftet på vei mot klimanøytralitet

Illustrasjon av hovedelementene i konsernstrategien

Et ledende selskap i det grønne skiftet på vei mot klimanøytralitet

Omstilling av Equinor for å bli et ledende selskap i det grønne skiftet.

Våre investeringsplaner viser med tydelighet at vi forplikter oss til omstilling.
Innen 2030 forventer vi at mer enn 50 prosent av våre bruttoinvesteringer vil gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger. Innen 2025 forventer vi at nivået vil være over 30 prosent. Vi tar sikte på å bli en ledende global aktør innenfor havvind. Med 12-16 gigawatt installert fornybar kapasitet innen 2030, flytter vi vår nåværende ambisjon fem år fram i tid. Vi mener at vi har det som skal til for å bli den største aktøren innenfor flytende havvind.

Verdiskaping gjennom tidlig inntreden og utvikling av nye markeder

Vi tar sikte på å generere betydelig kontantstrøm fra olje og gass de neste ti årene. Denne kontantstrømmen vil brukes til å styrke porteføljen, drive omstillingen og skape verdier for aksjonærer og samfunn.

Norsk sokkel ventes fortsatt å levere robust produksjon med lave priser, kort inntjeningsperiode og verdensledende balansepriser (break-evens) og produksjonskostnader. Internasjonalt vil olje- og gassporteføljen gi et betydelig bidrag til kontantstrøm etter skatt, etter hvert som utviklingsprosjekter med høy verdi blir satt i drift fra midten av 2020-tallet. Den voksende havvindporteføljen vil også bidra betydelig til verdiskapingen framover.

Avkarbonisering og klimanøytralitet innen 2050

Klimaendringene utgjør en stadig større del av beslutningsgrunnlaget for myndigheter, samfunn og næringsliv.

Vi har allerede erklært at vi har som mål å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og vi har forpliktet oss til en plan for å redusere utslippene fra våre operasjoner, som allerede er på et verdensledende nivå.

Innen 2030 sikter vi mot å redusere netto karbonintensitet med 20%, og med 40% innen 2035. Dette vil vi oppnå ved å fortsette å redusere utslippene fra våre operasjoner (som allerede er 50% av gjennomsnittet i bransjen), øke fornybarkapasiteten, etablere verdikjeder for CCS og hydrogen og bruke effektive karbonsluk.

Derfor endrer vi oss

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Equinor er klar til å gripe disse.

Etter hvert som vi endrer Equinor, må vi finne riktig balanse mellom å generere en kontantstrøm som muliggjør omstilling, og støtte kjernevirksomheten, utvikle oss innen nye områder og fortsette som en attraktiv investering for våre aksjonærer.

Når energisystemene endrer seg, skaper vi verdier på nye måter

Raske, strukturelle endringer kan skape nye, lokale forretningsmodeller og gi forbrukerne nye måter å få tilgang til energi på.

Olje og gass vil fortsatt være en del av den langsiktige energimiksen vår, men kun de mest robuste oppstrømsprosjektene vil bli bygget ut. Vurderinger knyttet til karbonavtrykk vil fortsatt påvirke våre porteføljevalg.

Når det gjelder fornybar energi og lavkarbonløsninger, vil tett samarbeid med kunder, myndigheter og aktørene i bransjen være viktig for å utvikle nye markeder og danne grunnlaget for framtidig verdiskaping.

Med utgangspunkt i våre viktigste fortrinn, vil vi velge ut de markedene som er riktige for oss når vi skal videreutvikle og styrke vår virksomhet.

Klimanøytralitet gir nye forretningsmuligheter

Klimaendringene og det grønne skiftet har på kort tid blitt viktige tema for både myndigheter, samfunn og investorer.

Europeiske energiselskaper forventes å bli klimanøytrale innen 2050, og de vurderes på grunnlag av de tiltakene de iverksetter i dag for å nå denne langsiktige ambisjonen.

Etterspørselen etter olje og gass ventes å gå ned på lang sikt, særlig i OECD-landene (Organisation of Economic Co-operation and Development), ettersom også andre bransjer sikter mot klimanøytralitet og arbeider for å redusere utslippene fra sine produkter og tjenester i et livsløpsperspektiv.

Fungerende markeder for lavkarbonløsninger vil derfor vokse fram og gi nye muligheter for utviklere av disse løsningene.

Energiselskapers muligheter framover vil styres av politiske og samfunnsmessige reguleringer og selskapenes evne til å bevege seg mot klimanøytralitet.

Markedsdynamikken setter marginene under press

Den globale etterspørselen etter energi er ventet å øke på kort til mellomlang sikt. Store mengder energi fra konkurrerende energikilder kan føre til en nedgang i de langsiktige energiprisene og åpne for ny konkurranse og økt press på marginer.

Energilandskapet er i endring, med innovativ teknologi, nye kunder, nye konkurrenter og nye måter å skape verdier på. Fokus på marginer vil være viktig for å opprettholde konkurranseevnen.

Teknologisk kompetanse og innovasjon avgjør hvem som lykkes

Etter hvert som omfanget av og tempoet i endringene rundt oss øker, vil teknologi, digitalisering og innovasjon være avgjørende drivere.

Det vil oppstå nye måter å jobbe på. Vi vil fortsette å bygge på dagens kompetanse og erfaring, men også utvikle kunnskap og kapasitet innen nye områder. En kultur basert på innovasjon, læring og ansvar er nødvendig for å opprettholde konkurranseevnen. Selskaper som forstår og tilpasser seg tempoet og effekten av endringene kan skape seg konkurransefortrinn.

Hvordan vi skal komme oss dit - sammen

Equinor er i en unik posisjon for å kunne bli et ledende selskap i det grønne skiftet, takket være kompetansen vår, verdiene våre og vår lange teknologi- og innovasjonshistorie.

Alt vi gjør starter med trygg og sikker drift. Hver enkelt av oss har et ansvar for sikkerheten når vi gjør jobben vår. Vi vil fortsette å styrke våre sikkerhetsresultater. Å ta vare på mennesker, miljø og drift er selve kjernen for å legitimere vår virksomhet og eksistens. Som selskap må vi være åpne om forbedringspotensialet vårt og dele det vi har lært for å styrke Equinor ytterligere.

Vi er åpne, vi samarbeider, er modige og omtenksomme. Disse verdiene er kjernen av hvem vi er, hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi driver vår virksomhet. Hvordan vi skaper resultater er like viktig som hvilke resultater vi skaper.

Nå har vi oppsettet som skal til for at vi kan gjennomføre strategien. Vi har kompetansen, de tekniske ferdighetene og den industrielle kraften som skal til, og vi vil utvikle kapasiteten vi trenger framover for å øke tempoet i omstillingen vår.

I den videre utviklingen av virksomheten må vi fortsette å bygge opp et mangfoldig og inkluderende Equinor. Når vi skal gå inn i nye markeder har vi behov for folk med ulik bakgrunn, og vi må framstå som en attraktiv arbeidsgiver for en mangfoldig arbeidsstyrke.

Godt samarbeid med våre leverandører og konkurrenter, med bransjen, myndigheter og samfunnet har vært av stor betydning for selskapets utvikling i årenes løp, og vil også stå sentralt når vi skal skape en lønnsom virksomhet i framtiden.

Samarbeid både innenfor og utenfor Equinor vil være avgjørende for vår suksess.