Equinors ambisjon er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050

Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen. 

Equinors klimaambisjoner ​

  • Bli klimanøytral innen 2050. Ambisjonen omfatter kategori 1, 2 og 3-klimagassutslipp, der kategori 3-klimagassutslipp er en beregning av indirekte utslipp fra kunders bruk av produkter fra Equinors egenproduksjon.   ​
  • Redusere utslipp fra olje og gass. Opprettholde bransjeledende karboneffektivitet (i) med ambisjon om å nå <8 kg CO2 per fat innen 2025 fra egenopererte felt, (ii) oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030, (iii) redusere absolutte klimagassutslipp fra våre operasjoner i Norge nær null innen 2050 uten kompensering av utslipp, og (iv) sikre null rutinefakling og opprettholde nær null metanintensitet innen 2030. ​
  • Lønnsom vekst innen fornybar energi. Øke installert kapasitet til 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035, Equinors andel.  ​
  • Redusere netto karbonintensitet til null innen 2050. 

Tidligere i år annonserte Equinor sine planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030 og redusere absolutte klimagassutslipp i Norge til nær null innen 2050. Samtidig la selskapet frem en strategi for lønnsom vekst innen fornybar energi, samt en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet fra energien Equinor leverer. Å fortsette å levere på ambisjonene på kort og mellomlang sikt vil være avgjørende for å oppnå klimanøytralitet på lang sikt.  ​

- Equinor har gjennom mange år hatt gode leveranser på våre klimaambisjoner, og vi har kuttet utslippene fra olje og gass betydelig. Nå er vi klare for å styrke våre ambisjoner ytterligere for å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, sier Opedal. ​

- Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet. Vi vil i månedene fremover oppdatere vår strategi for å skape verdier for våre aksjonærer og realisere ambisjonen om klimanøytralitet.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.  ​

Bransjeledende karboneffektivitet

2025

<8 kg CO2/foe


Ambisjon for utslippsintensitet fra egenopererte felt 

2030

Karbonnøytrale operasjoner

Global ambisjon

2050

Nær 0 

Ambisjon for absolutte utslipp av drivhusgasser fra egenopererte felt i Norge

For en oversikt over alle ambisjonene våre, se klimakartet som er tilgjengelig ovenfor

Størrelsen og sammensetningen av Equinors olje- og gassportefølje, sammen med energieffektiv drift, vil være avgjørende for å nå Equinors ambisjon klimanøytralitet. Karboneffektiv produksjon av olje og gass vil i økende grad være en konkurransefordel, og Equinor vil sikre at selskapet fortsatt har en robust olje- og gassportefølje med høyt verdiskapingspotensial. ​

Equinor tar sikte på å redusere CO2-intensiteten for egenoperert olje- og gassproduksjon til under 8 kg per fat oljeekvivalent innen 2025, fem år raskere enn selskapets tidligere ambisjon. Gjennomsnittet i bransjen på verdensbasis er i dag 18 kg CO2 per fat (IOGP-gjennomsnitt, Environmental Performance Data 2018).​

Equinors ambisjon er å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030. Det viktigste er å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Gjenværende utslipp vil bli kompensert for gjennom kvotehandelssystemer, som EU ETS, eller mekanismer av høy kvalitet for kompensering av utslipp. ​

I Norge er Equinors ambisjoner å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge mot nær null innen 2050. Ambisjonene kan realiseres gjennom elektrifiseringsprosjekter, energieffektiviseringstiltak og nye verdikjeder, som karbonfangst og -lagring og hydrogen.​

Equinors lave metanutslipp er bransjeledende på om lag 10 % av det globale gjennomsnittet. Klimaveikartet vårt inneholder ambisjoner om å sikre null rutinefakling og opprettholde nær null metanintensitet innen 2030.​

Illustration of oil and gas platform

Lønnsom vekst innen fornybar energi

illustration of wind turbines

4-6 GW

Ambisjon for egenandel av installert kapasitet innen 2026

12-16 GW

Ambisjon for egenandel av installert kapasitet innen 2035

Markedet for fornybar energi endrer seg i raskt tempo, og gir muligheter for tiår med vekst. Equinor har en sterk fornybarportefølje, og vi utnytter kjernekompetansen fra styring av komplekse olje- og gassprosjekter når vi vokser i offshore vind.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybare prosjekter på 4 til 6 GW, Equinor-andel, hovedsakelig basert på den nåværende prosjektporteføljen. Dette er rundt ti ganger høyere enn dagens kapasitet, noe som innebærer en årlig gjennomsnittlig vekstrate på mer enn 30%. Mot 2035 regner Equinor med å øke installert fornybar kapasitet ytterligere til 12 til 16 GW, avhengig av tilgangen på attraktive prosjektmuligheter.

Fremskynder avkarbonisering for samfunnet

Samarbeid med andre sektorer for å fremskynde avkarbonisering

Utvikling av et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring​

Konkurransedyktige teknologier for hydrogen​

For å oppnå ambisjonen om klimanøytralitet er det nødvendig med et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring (CCS) og naturlige karbonsluk, samt konkurransedyktige teknologier for hydrogen. Med kompetanse fra olje og gass er Equinor godt posisjonert for å utvikle lavkarbonteknologier og etablere klimanøytrale verdikjeder. Equinor er allerede ledende i utviklingen av denne industrien gjennom prosjekter som Northern Lights, med mål om å lagre CO2-fra industrielle anlegg i Europa. ​

Klimaendringer er vår felles utfordring. For å oppnå klimanøytralitet, for samfunnet og for Equinor, må myndigheter, industri, investorer og forbrukere jobbe sammen. I fellesskap kan vi løse teknologiske og kommersielle utfordringer, kutte utslipp og utvikle karbonfangst og -lagring og klimanøytrale verdikjeder, sier Opedal.   ​

Ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050 omfatter kategori 1 og 2-klimagassutslipp (Equinor operatør 100%) og kategori 3-klimagassutslipp (bruk av produkter, Equinors andel). 

Illustration of CCS, wind turbine, oil and gas platform