Vesentlighetsvurdering og interessenter

Vesentlige temaer er definert som det som har, eller kan ha, betydelig innvirkning på Equinors interessenter og virksomhet.


For å vurdere betydningen av ulike bærekraftstema ser vi på forretningsstrategi, -risiko og -muligheter, samt på prioriteringer knyttet til bærekraft. Vi vurderer også faktisk og potensiell negativ og positiv påvirkning på mennesker (inkludert menneskerettigheter), miljø og økonomi.

Vesentlige tema

Bærekraftsprioritering

Vesentlig tema

Vi sikrer ansvarlige operasjoner
Helse, miljø og sikkerhet inkl. beredskap
Sikring
Integritet og anti-korrupsjon
Menneskerettigheter i verdikjeden
Menneskerettigheter i lokalmiljøer

Beskyttelse av miljøet
Biologisk mangfold, hav og sårbare områder
Utslipp til luft, vann og avfallÅ skape felles verdier
Økonomiske konsekvenser (direkte og indirekte)
Påvirkning på nærmiljøer
Mangfold og inkludering
Ansettelser og kompetanseutvikling


Lavkarbon som konkurransefortrinn
Klimarisiko og robusthet
Utslipp av klimagasser kategori 1&2
Utslipp av klimagasser kategori 3
Utslipp i verdikjeden
Fornybar energi
Lavkarbonteknologi og naturlige karbonlagre
Engasjement for å få gode klimapolitiske tiltak på plass

Jevnlig dialog med våre interessegrupper er en del av det å ha en åpen og ansvarlig drift, og dette gir oss deler av grunnlaget for vår vesentlighetsvurdering. Viktige interessegrupper er blant annet ansatte, aksjonærer, myndigheter, forretningspartnere og leverandører, kunder og samfunnet som helhet, inkludert lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og akademia.

Slik samarbeider Equinor med interessentene

Det er vårt ansvar å sikre at vi forstår de forventningene myndighetene har til oss, og å være oppmerksomme på våre forpliktelser. Til gjengjeld bør myndighetene lytte til våre innspill og sørge for at rammebetingelsene gjør bidraget fra bransjen vår størst mulig.

Vi samarbeider også med myndigheter og frivillige organisasjoner for å løse viktige miljø- og samfunnsspørsmål gjennom tiltak som:

Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), de frivillige prinsippene for sikkerhet og menneskerettigheter (VPSHR), globalt partnerskap for redusert fakling (GGFR) og Climate and Clean Air Coalition (CCAC).

Vi vet at virksomheten vår påvirker lokalsamfunnene vi er til stede i. For å forebygge negative effekter på lokalsamfunn fokuserer vi på:

  • Nær dialog
  • Felles verdier
  • Lokal og nasjonal utvikling
  • Gjøre oss fortjent til aksept og tillit

Vårt operasjonelle styringssystem bruker offentlige høringer, undersøkelser, intervjuer, en-til-en-møter og paneler for å få en bedre forståelse for hvilke forventninger lokalsamfunnene har til oss, og for å finne ut hvilke strategier og planer som passer best til de lokale forholdene.

Vi er avhengige av en åpen dialog og samarbeid med en rekke ulike samfunnsaktører for å nå våre forretningsmål og vår visjon om å forme energiframtiden.

Vi har dialog med media, frivillige organisasjoner (NGO), internasjonale organisasjoner, akademia og forskningssentre, som kan bidra med spesialkompetanse på hvordan vi best kan håndtere effektene av vår virksomhet.

Noen av samarbeidene våre:
FNs Global Compact, Extractive Industries Transparency Initiative og FN-initiativet SeforALL (Sustainable Energy for All)

Vi jobber med aktører og partnere i energibransjen gjennom bilateral dialog, bransjeorganisasjoner og andre samarbeidsformer.

Vi deler beste praksis og våre holdninger, og jobber for en bærekraftig virksomhet gjennom hele verdikjeden.

Noen av samarbeidene våre:
Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), IPIECA (den globale olje- og gassindustriens organisasjon for bedre miljø- og samfunnsarbeid), Subsea Well Response Project (SWRP), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og International Emissions Trading Association (IETA).

Gjennom kapitalmarkedsdagene våre sørger vi for å gjøre all relevant informasjon tilgjengelig.

For å bli enda bedre på åpenhet og effektivitet, legger vi ut alle data som handler om bærekraft her . Vi lytter til og samarbeider med finansmiljøet for å iverksette beste praksis, og tar hensyn til bekymringer og forventninger. Dette inkluderer blant annet å rapportere i samsvar med rammeverket som er utarbeidet av Task Force on Climate-related financial disclosures.

Vi har dialog med investorgrupper som Climate Action 100+ om Equinors klimaambisjoner og strategi. Våre politiske forventninger og en felles uttalelse med Climate action 100+ finner du under.
 

 

 

 

Vi engasjerer oss i våre ansatte. Gjennom allmøter og digitale kanaler, inkludert sosiale medier, fanger vi opp ideer, forventninger, bekymringer og synspunkter fra ulike deler av virksomheten og på tvers av landegrenser.

I alle land vi har virksomhet i involverer vi våre ansatte, og/eller deres representanter, i samsvar med lokal lovgivning og praksis. Dette varierer fra formelle organer med ansatterepresentanter til teambaserte møter. De ansatte er også representert på styrenivå.