Resultat for fjerde kvartal 2015

4. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Statoil (OSE:STL NYSE:STO) leverte et justert driftsresultat på 15,2 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015.

The Peregrino A platform
Peregrino A-plattformen utenfor Brasil. (Foto: Øyvind Hagen)

For året 2015 som helhet var justert driftsresultat 77,0 milliarder kroner før skatt, og 19,5 milliarder kroner etter skatt. Statoils rapporterte IFRS-resultat for fjerde kvartal 2015 var negativt med 9,2 milliarder kroner, og for året som helhet var IFRS-resultatet negativt med 37,3 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av reduserte kortsiktige prisforutsetninger som førte til regnskapsmessige nedskrivninger og andre kostnadsavsetninger.

I dag presenterer Statoil sin oppdatering til kapitalmarkedet, og kunngjør en opptrapping av forbedringsprogrammet med 50 % til 2,5 milliarder USD per år i 2016. Ett år tidligere enn planlagt, leverer Statoil årlige kostnadsbesparelser på 1,9 milliarder USD sammenlignet med målet for 2016 på 1,7 milliarder USD. Statoil reduserer organiske investeringer fra 14,7 milliarder USD i 2015 til omlag 13 milliarder USD i 2016. Porteføljen av ikke-sanksjonerte prosjekter med planlagt oppstart innen utløpet av 2022 er betydelig forbedret, og gjennomsnittlig balansepris er redusert fra 70 USD per fat oljeekvivalenter (foe) i 2013 til 41 USD per foe i 2016.

– Resultatet i fjerde kvartal er betydelig påvirket av lave priser. Vi fortsetter imidlertid vår solide fremgang når det gjelder både kostnader og effektivitet. Vi trapper opp forbedringsprogrammet og tar ned investeringer og leteaktiviteten. Dette er viktige elementer i vår styring av virksomheten i en tid med lave oljepriser, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

–Statoil er godt posisjonert for å skape verdier ved en forventet prisoppgang i markedet. Vi har forbedret vår portefølje av ikke-sanksjonerte prosjekter betraktelig. Mer enn 80 % av våre opererte prosjekter, med oppstart innen 2022, har en balansepris på under 50 USD per foe, sier Sætre.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal 2015 opprettholdes et utbytte på 0,2201 USD per aksje, og at det innføres et toårig program for utbytteaksjer med start i fjerde kvartal 2015. Programmet for utbytteaksjer gir aksjonærene et valg mellom å motta kvartalsvise utbytter enten i kontanter eller i form av nyutstedte aksjer i Statoil, med 5 % rabatt for fjerde kvartal 2015. Den norske regjeringen, som majoritetsaksjonær, støtter forslaget og vil søke Stortingets godkjennelse for å kunne stemme for forslaget på generalforsamlingen. Regjeringen vil matche minoritetsaksjonærenes andel i programmet for utbytteaksjer og dermed opprettholde sin eierandel på 67 %.

– Vi står ved vår forpliktelse og opprettholder et konkurransedyktig utbytte, i tråd med vår utbyttepolitikk. Forslaget innebærer at utbyttet opprettholdes samtidig som vi tilbyr aksjonærene et alternativ med å re-investere sitt utbytte i nyutstedte aksjer. Vi innfører programmet for utbytteaksjer som et ytterligere verktøy for å styrke selskapets økonomiske fleksibilitet til å investere i prosjekter av høy kvalitet til riktig tid, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 15,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015, en nedgang på 44 % sammenlignet med 26,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2014. Målt i norske kroner var realiserte gjennomsnittlige væskepriser i kvartalet 29 % lavere enn i fjerde kvartal i fjor. Justert driftsresultat etter skatt var 1,6 milliarder kroner, sammenlignet med 4,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Statoils driftsresultat i henhold til IFRS var 1,7 milliarder kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 9,0 milliarder kroner i samme periode i 2014. IFRS-resultatet ble påvirket av netto regnskapsmessige nedskrivninger knyttet til ulike eiendeler på 10,1 milliarder kroner, kostnadsavsetninger på 4,8 milliarder kroner samt gevinst ved salg av eiendeler på 3,2 milliarder kroner. Resultat per aksje i perioden var negativt 2,89 kroner, sammenlignet med negativt 2,81 kroner i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,046 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en nedgang på 3 % sammenlignet med samme periode i 2014. Justert for salg av andeler var underliggende produksjon på samme nivå som i fjerde kvartal i fjor.

I 2015 var Statoils kontantstrøm fra driften på 165,8 milliarder kroner før skatt og arbeidskapitalposter. Ved utgangen av året var Statoils gjeldsgrad 26,8 %, mens organiske investeringer var på 14,7 milliarder USD i 2015.

Statoil fullførte 39 letebrønner i 2015, mens boring pågikk i tre brønner ved årets slutt. De justerte letekostnadene var 4,2 milliarder kroner i kvartalet, en nedgang fra 7,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2014, hovedsakelig som følge av lavere boreaktivitet og færre kostnadsintensive brønner.

Det var tre dødsfall blant kontraktøransatte knyttet til Statoils virksomhet i fjerde kvartal; en på norsk sokkel og to i den landbaserte virksomheten vår i USA.

– Dødsfallene er en klar påminnelse om at sikkerheten til våre medarbeidere og integriteten i våre operasjoner må forbli vår førsteprioritet, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 i 2015.

Kapitalmarkedsoppdatering
I dag presenterer Statoil sin strategi for kapitalmarkedet, der tre prioriteringer vektlegges:

 • Levere raskere og større kostnadsreduksjoner: Trappe opp forbedrings-programmet med 50 % til 2.5 milliarder USD med årlige besparelser i 2016.
 • Forberedt på å investere i neste generasjons portefølje: Investere i en radikalt forbedret prosjektportefølje, med en gjennomsnittlig balansepris på 41 USD per fat oljeekvivalenter.
 • Utnytte oppgang i olje- og gasspriser: Opprettholde effektiviserings-gevinstene og investere i attraktive prosjekter for å utnytte forventet prisoppgang.

«Redusere kostnadsnivået - utnytte fremtidige muligheter, det er kjernen i vår strategi. At vi var tidlig ute med kostnadseffektivisering, gjør at vi nå kan forme neste generasjons prosjektportefølje. Statoil er posisjonert for verdiskapning i et marked med lave priser og for å utnytte den forventede oppgangen i oljeprisen», sier Eldar Sætre.

Statoil kunngjør videre sine oppdaterte framtidsutsikter for 2016-2019:

 • Statoil skal investere om lag 13 milliarder USD i 2016.
 • Fra 2014 til 2017 anslår Statoil en årlig organisk produksjonsvekst på om lag 1 % fra et re-basert egenproduksjonsnivå. Fra 2017 til 2019 forventer Statoil en årlig organisk produksjonsvekst på 2-4%.

Leteaktiviteten i 2016 vil være på omlag 2 milliarder USD. 

Viktige hendelser siden tredje kvartal 2015:

 • Plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen ble levert til myndighetene.
 • Gassproduksjon startet fra Corrib-feltet utenfor nordvest-kysten av Irland.
 • For å optimalisere leteporteføljen besluttet Statoil å trekke seg ut av Alaska i lys av nye leteresultater i nabolisenser.
 • Statoil ble tildelt andeler i 24 lisenser på norsk sokkel i TFO-runden for 2015.
 • Statoil inngikk transaksjon på britisk sokkel, der Statoil kjøpte First Oils andel på 24 % i den britiske lisensen for Alfa Sentral-feltet.
 • Andelen på 20 % i Trans Adriatic Pipeline AG ble solgt til det italienske gassinfrastrukturselskapet Snam SpA for et samlet vederlag på 208 millioner euro.
 • Statoil og Repsol inngikk transaksjoner der Statoil solgte en andel på 15 % i Gudrun-feltet på norsk sokkel til Repsol, mot operatørskap og en eierandel på 13 % i Eagle Ford, samt operatørskap for BM-C-33 lisensen i Brasil.
 • I november tok Statoil endelig investeringsbeslutning om å bygge pilotprosjektet Hywind i Skottland, verdens første flytende vindpark.

I januar kjøpte Statoil 11,93 % av Lundin Petroleum og økte selskapets eksponering i viktige feltutbyggingsprosjekter og veksteiendeler på norsk sokkel, inkludert Johan Sverdrup- og Edvard Grieg-feltene.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR
+44 7881 918 792 (mobil)

Morten Sven Johannessen, vice president Investor relations US
+1 713 485 2276 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 9180 1791 (mobil)