Tildelingsbrev for kraftkabler for Johan Sverdrup fase 2

5. oktober 2018 08:34 CEST
Installasjonsfartøyet NKT Victoria
Installasjonsfartøyet NKT Victoria ved Haugsneset nær Kårstø. (Foto: Øyvind Gravås - Woldcam / Statoil)

Equinor og Johan Sverdrup-partnerne gir tildelingsbrev til NKT for produksjon og installasjon av to høyspentkabler som skal forsyne andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen med strøm fra land.

Tildelingsbrevet gjelder en EPCI-kontrakt som dekker prosjektering, anskaffelse, bygging, installasjon og testing av to høyspentkabler fra land til Johan Sverdrups feltsenter.

Høyspentkablene er 200 kilometer lange og konstruert for å levere en kapasitet på 200 MW/80 kV. Dette dekker strømbehovene for andre utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet, med planlagt oppstart i 4. kvartal 2022, og vil også legge til rette for strømforsyning fra land til andre felt på Utsirahøyden.

Samlet kontraktsverdi er i overkant av 1 milliard kroner.

NKT var også ansvarlig for produksjon og installasjon av kraftkabler for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. De ble installert i våres.

– Vi er godt fornøyd med kvaliteten og de gode sikkerhetsstandardene i leveransen fra NKT i første fase av dette prosjektet. Denne tildelingen gjør at vi kan bygge videre på disse erfaringene, og se etter ytterligere synergieffekter i andre fase av prosjektet, sier Trond Stokka Meling, prosjektdirektør for Johan Sverdrup fase 2.

Høyspentkablene, som produseres ved NKTs anlegg i Karlskrona, Sverige, vil bli lagt fra Haugsneset i Tysvær kommune, til Johan Sverdrups feltsenter på Utsirahøyden. Der vil kraftkablene bli trukket opp til den andre prosessplattformen, som skal installeres i 2022, ved Johan Sverdrups feltsenter.

Kablene skal graves ned på havbunnen, eller tildekkes med stein etter behov.

Denne kontrakten er den siste av de tre store kontraktene som dekker strømforsyning fra land i fase 2 av prosjektet. Første kontrakt ble tidligere tildelt Siemens for leveranse av HVDC omformerutstyr som skal installeres på den andre prosessplattformen (P2) på Johan Sverdrup og på Haugsneset. Den andre kontrakten, som ble tildelt Aibel, dekker alt byggearbeid knyttet til den landbaserte omformerstasjonen på Haugsneset.

Første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen skal også drives med strøm fra land. Produksjonsstart for Johan Sverdrup fase 1 er planlagt i november 2019.

Strømforsyning fra land til Johan Sverdrup bidrar til å gjøre det gigantiske feltet til ett av de mest karboneffektive olje- og gassfeltene i verden. Samlet utslippsreduksjon fra Johan Sverdrup-feltet er anslått til 460.000 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

Tildelingen forutsetter myndighetenes godkjenning av planen for utbygging og drift for Johan Sverdrup fase 2, som ble levert 27. august 2018.

Relaterte sider og nedlastinger

  • CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass på Johan Sverdrup-feltet er anslått til kun 0,67 kg CO2 per fat. Reduksjonen av CO2-utslipp som følge av strøm fra land er anslått til mer enn 460.000 tonn CO2 per år. Dette utgjør til sammen nærmere 20 millioner tonn CO2 i hele feltets levetid.
  • De andre feltene på Utsirahøyden som vil få strømforsyning fra land etter oppstart av andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen er Edvard Grieg (operatør: Lundin Norway), Gina Krog (operatør: Equinor), og Ivar Aasen (operatør: Aker BP). 
  • I første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen ble det elektriske utstyret (HVDC) for omformerstasjonene på både Haugsneset og på stigerørsplattformen levert av ABB.  Alt arbeid knyttet til bygging av omformerstasjonen på Haugsneset ble utført av Aibel. NKT var ansvarlig for leveranse og installering av kraftkablene for Johan Sverdrup fase 1. Strøm fra land i første fase av Johan Sverdrup utgjør 100 MW.  
  • I andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen ble Siemens tildelt kontrakt for leveranse av elektrisk utstyr (HVDC) til omformerstasjonene både på land og på Johan Sverdrups feltsenter. Aibel er ansvarlig for bygging av omformerstasjonen på Haugsneset i fase 2. NKT har mottatt tildelingsbrev for leveranse og installering av kraftkabler for andre fase. Strøm fra land i andre fase av utbyggingen vil gi Johan Sverdrup ytterligere 200 MW i kapasitet, som vil gi feltet en samlet kapasitet fra og med 2022 på 300 MW.
  • Johan Sverdrup er ett av de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med antatte utvinnbare ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter blir det ett av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.  
  • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp i november 2019, med anslått produksjonskapasitet på 440.000 fat olje per dag. 
  • Fase 2 forventes å starte opp i 4. kvartal 2022, med full feltproduksjon anslått til 660.000 fat olje per dag.  Topproduksjonen på Johan Sverdrup vil tilsvare 25 % av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for utbygging og drift (PUD) for fase 2 ble levert til myndighetene 27. august 2018. 
  • PARTNERE: Equinor 40,0267 % (operatør), Lundin Norway 22,6 %, Petoro 17,36 %, Aker BP 11,5733 % og Total 8,44 %.