Partnerne har valgt konsept for BM-C-33-prosjektet i Brasil

18. mars 2021 21:00 CET | Sist endret 20. mars 2021 10:58 CET

Equinor har, sammen med lisenspartnerne Repsol Sinopec Brasil og Petrobras, godkjent utbyggingskonseptet for BM-C-33. Dette er et gass-/kondensatfelt som ligger i Campos-bassenget i det brasilianske pre-saltområdet.

– BM-C-33 er et nøkkelprosjekt i vår portefølje, og konseptvalget er en viktig milepæl i arbeidet med å modne prosjektet. Det er viktig å fortsette å optimalisere og forbedre prosjektet for å gjøre det mer robust for det framtidige markedet, sier Geir Tungesvik, direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Brønnstrømmene vil bli sendt til et flytende produksjons-, lager- og losseskip, som ligger på feltet. Både gass og olje/kondensat vil bli prosessert på skipet i henhold til salgsspesifikasjoner, og deretter eksportert. Råolje vil bli losset på bøyelastere og sendt til det internasjonale markedet etter skip-til-skip-overføring. Det er besluttet å bygge et nytt skrog for å legge til rette for en levetid på 30 år for feltet.

Bilder av Geir Tungesvik og Veronica Coelho
Geir Tungesvik, direktør for Prosjektutvikling i Equinor, og Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Gasseksportløsningen er basert på en integrert gassrørledning fra skipet til et nytt mottaksanlegg inne på området til Petrobras sitt TECAB-anlegg i Cabiúnas, og videre tilkobling til det nasjonale gassforsyningsnettet.

– BM-C-33 inneholder betydelige gassvolumer. For å videreutvikle prosjektet er det nødvendig at den pågående liberaliseringen av gassmarkedet i Brasil blir fullført, etter den gjeldende planen. BM-C-33 er et felt som kan skape verdi for samfunnet, både gjennom direkte og indirekte jobber samt ringvirkninger, og gjennom gassforsyning som kan føre til industriell vekst, slik vi har sett i andre land, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Eksportkapasiteten for gass er planlagt til 16 MSm3/d og gjennomsnittlig eksport er forventet å være 14 MSm3/d, som er et betydelig volum ut ifra dagens etterspørsel etter gass i Brasil. Daglig oljebehandlingskapasitet er på 20.000 m3.

Konseptvalget er basert på en teknisk og kommersiell vurdering av ulike utbyggingskonsepter og ilandføringsløsninger. Det valgte konseptet gir den mest solide løsningen for utvikling av BM C-33-prosjektet og gassverdikjede.

Detaljer om tidsplan for prosjektet fram mot neste beslutningsmilepæl og produksjonsstart er ennå ikke besluttet.

Relatert side

Fakta

  • Funnet ble gjort av Repsol Sinopec Brasil i 2010
  • Området ligger i Campos-bassenget i pre-saltområdet i Brasil.
  • Equinor ble operatør i 2016.
  • Reservoarene er komplekse, karakterisert av heterogene silikatrike karbonater, med sprekker og hulrom med varierende størrelse
  • Feltet ligger om lag 200 km fra land på et havdyp på inntil 2900 m.
  • Partnere: Equinor (35 % operatør), Repsol Sinopec Brasil (35 %) og Petrobras (30 %).