Equinors års- og bærekraftrapporter for 2020

19. mars 2021 08:01 CET
Forsiden til årsrapporten for 2020

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) presenterer i dag, 19. mars, selskapets årsrapport, skjema 20-F og bærekraftrapport for 2020.

– 2020 var et ekstraordinært år, der pandemien førte til menneskelige lidelser og markedsuro. Jeg er imponert over våre ansattes sterke innsasts gjennom året, for å opprettholde medarbeidernes trygghet og holde driften i gang. Vi leverte solid drift i et krevende år, men resultatene var sterkt påvirket av de lave prisene for olje og gass, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Det var ekstraordinære markedssvingninger og nedgang i priser igjennom året som følge av covid-19-pandemien, spesielt i første halvår. I mars lanserte Equinor en handlingsplan på 3 milliarder USD for å styrke finansiell robusthet. Gjennomføring av planen ga besparelser på 3,7 milliarder USD, blant annet en reduksjon av faste driftskostnader på om lag 1 milliard USD.

Equinor posisjonerer seg for å skape verdi og være et ledende selskap i det grønne skiftet, og tok store steg i 2020 for å forme selskapets framtid.

– Vi forbereder oss på en framtid som vil bli annerledes enn fortiden. Equinors ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet og utvikle morgendagens energinæring, sier Opedal.

Bilde av Anders Opedal
Chief executive Anders Opedal. (Photo: Arne Reidar Mortensen)

Årsrapporten
Årsrapporten for 2020 inkluderer en ny oversikt over rapporten og en tabell med mer informasjon per land for å gi bedre overblikk over de viktigste hendelsene og resultatene for 2020.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 3,42 milliarder USD, mens IFRS-resultatet var negativt med 5,50 milliarder USD. Resultatene er påvirket av lavere priser og nedskrivninger, hovedsakelig som følge av lavere framtidige prisforutsetninger.

Equinor leverte et justert driftsresultat(2) på 3,49 milliarder USD før skatt, og 0,92 milliarder USD etter skatt, hovedsakelig justert for netto nedskrivninger. Kontantstrøm fra drift etter skatt endte på 10,9 milliarder USD i 2020.

Som følge av usikkerheten i markedet, og for å styrke finansiell robusthet ytterligere, reduserte Equinor kontantutbyttet kraftig og stanset tilbakekjøp av egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet våren 2020. Samlet kapitaldistribusjon til aksjonærene i 2020 var på 3,39 milliarder USD.

For hele året var frekvensen for alvorlige hendelser på 0,5, ned fra 0,6 i 2019. Personskadefrekvensen var 2,3, ned fra 2,5 året før.

– Selv om vi hadde en positiv utvikling for noen av sikkerhetsindikatorene, er alvorlige hendelser ved landanleggene våre en kraftig påminnelse om at vi må styrke sikkerhetsarbeidet enda mer. Sammen med leverandørene og partnerne må vi sørge for at eksisterende sikkerhetstiltak implementeres, og at det tas lærdom av tidligere hendelser, skriver Opedal i brevet.

Equinors ledelse og eksterne revisor har i henhold til krav for selskaper som rapporterer til SEC vurdert og konkludert at selskapets internkontroll over finansiell rapportering ikke var effektiv per 31. desember 2020, grunnet kontrollmangler knyttet til to spesifikke områder. Equinor har iverksatt tiltak for å rette opp de to vesentlige kontrollsvakhetene. Ekstern revisor har avgitt en ren beretning for konsernregnskapet.

Bærekraftsrapporten
Bærekraftsrapporten for 2020 gir en oversikt over hvordan Equinor arbeider med sine mest vesentlige tema innen bærekraft. Bærekraft er integrert i Equinors strategi, og selskapet har forpliktet seg til langsiktig verdiskaping som inspireres og veiledes av FNs bærekraftsmål.

– Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og vi har som ambisjon å være en dedikert partner på den reisen. Equinor har satt seg tydelige ambisjoner for framtiden, og har god framgang i arbeidet med å nå dem, sier Opedal.

I 2020 var Equinors (kategori 1 og 2) klimagassutslipp 1,4 millioner tonn lavere enn i 2019, grunnet energieffektiviseringsprosjekter, endringer i porteføljen og lavere aktivitetsnivå.

Gjennomsnittlig CO2-intensitet i Equinors egenopererte portefølje var 8,0 kg CO2 per fat oljeekvivalenter (foe), noe som er en nedgang fra 9,5 kg per foe i 2019. I tiden framover forventer Equinor svingninger i CO2-intensiteten i oppstrømsvirksomheten fra år til år, men den langsiktige retningen mot lavere utslippsintensitet er tydelig.

Fornybar energi og lavkarbonprosjekter utgjorde 4 % av Equinors brutto investeringer i 2020. Om lag 60 % av alle godkjente prosjekter og investeringsforpliktelser i 2020 var fornybare prosjekter.

Selskapet rapporterer på nye måleparametere for klima, sikring, menneskerettigheter samt mangfold og inkludering i rapporten for 2020. De vesentlige temaene er også tydeligere knyttet til FNs bærekraftsmål.

En PDF-versjon av både bærekraftrapporten og årsrapporten kan lastes ned fra Equinors nettsider, www.equinor.com, der aksjonærene også kan be om å få en trykt utgave av årsrapporten fritt tilsendt.

* * *
(2) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se Bruk og avstemming av non-GAAP finansielle måltall i årsrapporten.
* * *

Mer informasjon

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investorrelasjoner,
+44 7881 918 792

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger