Nytt oljefunn nær Fram-feltet i Nordsjøen

7. januar 2022 08:36 CET
Kart over Toppand-prospektet

Equinor har sammen med partner Wellesley funnet olje nær Troll- og Fram-området i undersøkelsesbrønnene 35/10-7 S og 35/10-7 A i Toppand-prospektet. Foreløpige beregninger av forventet størrelse er mellom 3.3 og 5.2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, eller om lag 21 – 33 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– I våre ambisjoner for norsk sokkel står letevirksomheten helt sentralt, det er gledelig at suksessen vi har hatt i Troll- og Fram-området fortsetter. Vi regner dette funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til Troll B eller Troll C-plattformen. Slike funn nært eksisterende infrastruktur er kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort tilbakebetalingstid og lave CO2-utslipp, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Vest.

Etter mer enn femti år med leteboring er det fortsatt mye å lære om undergrunnen på norsk sokkel. Letebrønnene bidrar med viktige data til geologer og geofysikere som hele tiden utvikler innsikt og forståelse, som i neste omgang gir grunnlag for nye letemuligheter. Dette gjøres parallelt med at stadig nye digitale verktøy tas i bruk.

Flere funn i Troll- og Fram-området de siste par årene viser at selv modne områder kan revitaliseres ved hjelp av ny kunnskap og moderne leteteknologi. Toppand er det femte funnet i området og påviste ressurser utgjør nå opptil drøye 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 630. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO-tildelingen for 2011 (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder).

Geir Sørtveit - portrett
Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Vest. (Foto: Aline Massuca / Equinor ASA)

Brønnene ble boret om lag 8 kilometer vest for Fram-feltet og 140 kilometer nordvest for Bergen.

Brønn 35/10-7 S påtraff en oljekolonne på om lag 75 meter i nedre del av Nessformasjonen og i Etiveformasjonen. Det var også spor av hydrokarboner i den skifer- og kulldominerte øvre del av Brentgruppen. Til sammen i Ness- og Etiveformasjonene ble det påtruffet om lag 68 meter effektivt sandsteinsreservoar av god til meget god reservoarkvalitet.

Osebergformasjonen var om lag 48 meter tykk og vannfylt og bestod i hovedsak av sandstein av moderat reservoarkvalitet. Olje-vann kontakten ble ikke påvist i brønnen, men ved hjelp av trykkdata er den estimert til å ligge på om lag 3303 meter. I Cookformasjonen ble det påtruffet sandsteiner av moderat til dårlig reservoarkvalitet, men reservoaret var vannfylt.

Undersøkelsesbrønn 35/10-7 A påtraff et 60 meter oljefylt sandsteins-dominert intervall i nedre del av Nessformasjonen og i Etiveformasjonen. Til sammen i Ness- og Etiveformasjonene ble det påtruffet om lag 67 meter effektivt sandsteinsreservoar av god til moderat reservoarkvalitet. Osebergformasjonen bestod av om lag 48 m sandstein av moderat reservoarkvalitet med en oljekolonne på om lag 30 meter. En olje-vann kontakt ble påvist på om lag 3290 meter.

Brønn 35/10-7 S ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3509 meter under havoverflaten og et målt dyp 3563 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Dunlingruppen av tidlig jura alder. Brønn 30/10-7 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3370 meter under havoverflaten og et målt dyp på 3574 meter under havoverflaten og ble avsluttet i øverste del av Dunlingruppen.

Havdypet er 354 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6407/9-13 i utvinningstillatelse 1060 i Norskehavet.

Eierandelene i Toppand er 50% Equinor og 50% Wellesley.

Relaterte sider og nedlastinger