Statoil når klimamål to år før tiden

22. september 2017 07:00 CEST | Sist endret 25. september 2017 12:08 CEST
Utsikt fra produksjonsskipet Åsgard A
Åsgard-feltet i Norskehavet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil har allerede nå nådd målet fra 2015 om å redusere de årlige CO2-utslippene fra norsk sokkel med 1,2 million tonn fra 2008 til 2020. Reduksjon tilsvarer utslipp fra om lag 600 000 personbiler årlig, eller nesten hver fjerde personbil på norske veier.

-Det er helt nødvendig med sterke og effektive tiltak for å møte utfordringene knyttet til menneskeskapte klimaendringer og realisere de viktige målene som ble satt i Paris-avtalen. Derfor arbeider vi målrettet for å redusere utslippene i hele vår virksomhet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel (UPN).

- Resultatene viser at det er mulig å nå ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. Kompetanse, teknologi og hardt arbeid over tid gir resultater, og bekrefter at omstillingen vi trenger må skje med, og ikke mot, industrien, sier Nylund.

I 2008 satte petroleumsindustrien, i regi av Konkraft, et samlet mål på energieffektivisering tilsvarende 1 million tonn CO2 per år mellom 2008 og 2020. Statoils andel av dette var 800 000 tonn. I 2015, fire år før tidsfristen, oppnådde Statoil målet om å redusere CO2-utslippene for norsk sokkel med 800 000 tonn. Selskapet økte derfor målsettingen med 50 prosent til 1,2 millioner tonn samme år.

-Vi visste ikke hvordan vi skulle nå målene vi satte i 2008, men nå er vi der. Og det med både raskere og større utslippskutt enn vi satte som opprinnelig ambisjon. Det gir oss viktig inspirasjon og motivasjon når vi nå går løs på 2030-målet vårt, sier Nylund.

Kuttene er oppnådd som følge av mange ulike tiltak på sokkelen fra målet ble satt i 2008. På ni år fram til september i år, har Statoil gjennomført 228 energiforbedringstiltak innenfor kategoriene fakling, produksjonsprosesser, gasskompressorer og gassturbiner.

Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel (UPN).

Relaterte sider

I august 2016 lanserte petroleumsindustrien, i regi av Norsk Olje og Gass, en ambisjon om å gjennomføre CO2-reduserende tiltak tilsvarende 2,5 millioner tonn på norsk sokkel innen 2030 sammenlignet med 2020. Statoils andel av dette er 2 millioner tonn.

- Innen 2030 skal vi redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med ytterligere 2 millioner tonn, altså til sammen 3,2 millioner årlig. Det arbeidet starter nå. Vi har ikke alle svarene på hvordan vi skal få det til, men resultatene vi har oppnådd viser at vi kan finne løsninger som også gjør dette mulig, sier Nylund.

I Norge produseres olje og gass med om lag halvparten av klimautslippene per produsert enhet i forhold til gjennomsnittet i industrien globalt.

-De tiltakene vi har og skal gjennomføre bidrar også til økt verdiskaping og vil bli et av våre viktigste konkurransefortrinn framover. Vårt mål er å forbli ledende i vår industri når det gjelder å produsere olje og gass med lavest mulig utslipp, sier Nylund.

Tiltakene som er gjennomført gjelder eksisterende plattformer og felt hvor vi kan tilpasse og drive med så lave utslipp som mulig.

Vi jobber med store CO2-forbedringsområder og helt ned til små tiltak, som når de gjennomføres i stor skala bidrar til lavere energiforbruk og mindre CO2-avtrykk.

Det er alt fra ombygginger eller forbedring av drift på gassturbiner, gasskompressorer, pumpesystemer, reduksjon av gass som brennes til fakkel, og bedre og smartere drivstoffbruk til flyttbare rigger på sokkelen.

På ti år, siden 2007, har en redusert utslipp fra å brenne gass til fakkel, med 140.000 tonn CO2.

På Statfjord A-plattformen i Nordsjøen endret måten vi produserer drikkevann. Dette bidrar med en CO2-reduksjon på om lag 4800 tonn per år.

På Åsgard A i Norskehavet har vi modifisert to gasskompressorer. Dette gir en CO2-besparelse på 8200 tonn per år.

På Oseberg Sør er to hovedkraftmaskiner oppgradert med nye turbinkontrollsystemer. Dette gir en årlig reduksjon på om lag 10 000 tonn CO2.

Ved å bruke gravitasjonstrykk fra havet i stedet for en vanninjeksjonspumpe på en av brønnene på Kristin-feltet reduserer vi utslippene med 7375 tonn CO2 årlig.

På Kristin har vi også installert ny tilbakeslagsventil som gir en utslippsreduksjon på 10 000 tonn per år.

  • På land og i havet gir Statoil-operert virksomhet i dag om lag 13 millioner tonn CO2-utslipp årlig.
  • Totalt i Norge som nasjon slippes det ut ca. 53 millioner tonn CO2 årlig (2016).
  • Den samlede sokkelvirksomheten til havs i Norge slapp i 2016 ut 11,3 millioner tonn CO2. Statoils andel på sokkelen av dette utgjorde om lag 9 millioner tonn.
  • CO2-utslipp koster ca. 500 kroner pr tonn CO2 som slippes ut (CO2 avgift samt kvotekostnad).
  • Statoil betaler nær 4 milliarder kroner per år i CO2-avgifter.
  • Statoil-opererte installasjoner på norsk sokkel har i gjennomsnitt en CO2-intensitet på 9 kg per fat produsert olje. Gjennomsnittet i verden er 17 kg CO2 per fat.
  • Statoils mål for 2030 er en CO2-intensitet på 8 kg per produsert fat for vår globale virksomhet