Skip to content

Statoil-overskudd på 1,5 milliarder kroner i første halvår 1998

august 25, 1998, 23:00 CEST

24.07.1998

Statoilkonsernets resultat etter skatt i første halvår 1998 var 1,5 milliarder kroner, mot 2,7 milliarder kroner i første halvår 1997. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere oljepris. Drift sresultatet ble 6,2 milliarder kroner, som er en reduksjon på 3,9 milliarder kroner i forhold til første halvår 1997. Lavere oljepriser alene reduserte driftsresultatet med 2,4 milliarder kroner. Lavere oljeproduksjon, høyere letekostnader og svake result ater fra handelsvirksomheten påvirket dessuten resultatet negativt.

Netto finanskostnader ble 1,3 milliarder kroner i første halvår 1998, mot 2,5 milliarder kroner i første halvår i fjor. Endringen skyldes valutakurseffekter knyttet til langsiktig gjeld.

Undersøkelse og produksjon

Virksomheten hadde i første halvår 1998 et driftsresultat på 5,8 milliarder kroner, mot 9,4 milliarder kroner i første halvår 1997. Tilgangen av egenolje var 435 000 fat per dag, mot 445 000 fat per dag i f ørste halvår 1997. Gjennomsnittlig prisnotering for Brent Blend olje falt til 103 kroner per fat (USD 13,6), mot 134 kroner per fat (USD 19,6) for samme periode i fjor.

Salget av egen gass var første halvår 24,5 millioner kubikkmeter per dag, mot 19,2 millioner kubikkmeter per dag i første halvår 1997.

Som følge av konkurs hos en underleverandør, har Statoil Energy i USA måttet dekke inn leveranseforpliktelser i et marked med rekordhøye elektrisitetspriser. Dette har gitt et negativt resultat innen handel med elektrisitet.

Statoil overtok i midten av mai produksjonsansvaret for olje- og gassfeltet LL652 i Maracaibosjøen i Venezuela, sammen med Chevron som operatør, Phillips og Arco. Med basis i moderne teknologi og reservoarstyring p lanlegges en mer enn tidobling av nåværende produksjonsnivå på 9000 fat per dag i løpet av de neste 4-6 årene. Statoils andel i lisensen er 30 prosent.

Utbyggingen av Girassol-feltet i Angola ble besluttet i juni. Feltet skal produsere 200 000 fat olje per dag fra utgangen av år 2000, og utbyggingen er beregnet til å koste 2,5 milliarder dollar. Statoil har en andel på 13,33 prosent.

Raffinering og markedsføring

Driftsresultatet for raffinering og markedsføring ble i første halvår 4 58 millioner kroner, mot 571 millioner kroner for samme periode i 1997.

Fallende oljepriser har gitt et tap på lagerbeholdningene og svakere resultatet fra handel med råolje og produkter. Detaljmarkedsføring viser et klart bedre resultat i første halvår 1998 enn i tilsvarende periode i 1997. Shippingvirksomheten viser et noe lavere driftsresultat, som følge av svekkede rater innen konvensjonell skipstransport.

Raffineringsvirksomheten har et noe lavere resultat, hovedsakelig som følge av p lanlagt revisjonsstans på Mongstad. Statoil har inngått avtale om leie av kapasitet ved raffineriet Eagle Point i delstaten New Jersey i USA. Avtalen har en verdi på cirka tre milliarder kroner og innebærer at om lag 65 000 fat råolje per dag skal fraktes til Eagle Point for raffinering. Oljen kommer hovedsakelig fra Norne-feltet i Norskehavet.

Petrokjemi

Petrokjemivirksomheten oppnådde et driftsresultat på 327 millioner kroner i første halvår 1998, mot 162 millioner kroner i samme periode i fjor.

Den 30. april 1998 signerte Neste avtale om overdragelse av sin 50 prosent andel av Borealis til det østerrikske oljeselskapet OMV og Abu Dhabis statlige selskap for utenlandsinvesteringer, IPIC. Samtidig signerte Borealis endelig avtale om kjøp av OMV sitt polyolefinselskap PCD. Kjøpet øker Borealis' produksjonskapasitet innen polyolefiner med 35 prosent til 3,3 millioner tonn årlig, og befester Borealis' posisjon som Europas ledende produsent.

Metanolvirksomheten viser bedre resul tater enn for første halvår 1997. Siste års resultat var preget av oppstartskostnader for fabrikken på Tjeldbergodden. Resultatet er fortsatt svakt på grunn av lavere priser på metanol.