Har målt risikoen på norsk sokkel

oktober 7, 1998, 08:00 CEST

For første gang er det utarbeidet en rapport som anslår den totale risikoen knyttet til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Rapporten tar for seg ulykkene som har inntruffet de siste 10 årene og tegner et scenario for de neste 10. Risikoen for ulykker og utslipp knyttet til operasjoner på sokkelen øker svakt de neste 10 årene sammenlignet med de foregående 10. Den totale risikoen øker fordi det er ventet en høyere aktivitet på sokkelen. Risikonivået per arbeidstime og operasjon ventes ikke å øke.

Sektorleder i Helse, miljø og sikkerhet, Borgar Røkke, sier at utfordringen blir å gjøre prognosene til skamme i tråd med Statoils nullfilosofi.

I løpet av den siste 10-årsperioden har det på norsk sokkel ikke vært noen store oljesøl eller utblåsninger. Analysen viser en økning i risikoen for slike hendelser i takt med det høyere aktivitetsnivået.

"På miljøsiden er vårt mål fortsatt null utslipp, selv med et stigende antall undervannsbrønner og økt aktivitet," sier sektorleder Berit Melberg i Helse, miljø og sikkerhet.

Hun hevder at risikoen for hver enkelt brønn som bores ikke er høyere i dag enn tidligere, på grunn av gode sikkerhetsrutiner og beredskapssystemer. For sårbare områder nær kysten er det utarbeidet ressurskart. Det er også identifisert hvilke ressurser som skal prioriteres ved en eventuell oljevernaksjon og etablert beredskapsplaner, også for strandsonen. Kompetansen kan stilles til rådighet ved eventuelle oljevernaksjoner, også om utslippet ikke er forårsaket av oljeindustrien.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Preventor i samarbeid med Oljedirektoratet, Elf, Norsk Hydro, Saga og Statoil.