Troll-gruppen krever nederlandsk garanti

oktober 28, 1998, 23:00 CET

Troll-gruppen har fremmet et krav om at en ytterligere utskilling av eiendeler fra det nederlandske elektrisitetselskapet SEP må stanses. Dette må gjøres inntil de nødvendige garantier for oppfyllelse av gass-salgsavtalen foreligger.

Kravet ble fremmet i retten i den nederlandske byen Arnheim fredag i forrige uke. Bakgrunnen for kravet er liberaliseringsprosessen som pågår i nederlandsk industri. Som følge av innføringen av EUs el-direktiv og innføring av ny nasjonal lovgivning, er planen at SEPs funksjoner skal endres. Blant annet foreligger det planer om at transmisjonsnettet skal flyttes ut av SEP (Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven). El-direktivet innebærer at elektrisitetsmarkedet i EU er åpnet opp for fri konkurranse.

SEP har hittil hatt en svært sentral posisjon i nederlandsk energiforsyning. Selskapet har også vært ansvarlig for innkjøp av brensel til kraftverkene og hatt monopol på import og eksport av el til Nederland.

Partene i saken, Troll-gruppen og SEP, har etter at kravet ble fremmet gått inn på en to ukers periode for informasjonsutveksling. Etter at denne perioden utløper, skal Troll-gruppen vurdere om deres interesser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Hvis ikke går saken til doms. Retten skal da ta stilling til om omorganiseringen av SEP kan videreføres.

Troll-gruppen har solgt to milliarder kubikkmeter gass årlig til SEP i perioden 1996 til 2015. En restrukturering av SEP der eiendeler skilles ut av selskapet, kan i verste fall føre til at SEP kan få problemer med å oppfylle sine forpliktelser. Troll-gruppens krav er et ledd i å sikre at omorganiseringen av SEP ikke undergraver selskapets finansielle basis.

Troll-gruppen består av Statoil (operatør), Shell, Norsk Hydro, Conoco, Saga, Total og Elf.