Færre skader seg i konsernet

oktober 29, 1998, 07:00 CET

Nullmålet innen helse, miljø og sikkerhet gir resultater i konsernet. Trenden i tredje kvartal er færre skader og mindre fravær både hos egne ansatte og leverandøransatte.

Raffineriet på Mongstad har halvert skadefrekvensen for de ansatte i løpet av ett år. Det var ingen fraværsskader og bare én behandlingsskade i løpet av de 500.000 arbeidstimene ved raffineriet i tredje kvartal. Heller ikke de tre plattformene Veslefrikk, Yme og Troll A har hatt fraværsskader det siste kvartalet.

"Noe av årsaken til den positive utviklingen skyldes jevn og systematisk jobbing med sikkerhet," sier Christina D. Dreetz i Helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det er også færre personskader hos Statoils leverandører hittil i år sammenlignet med i fjor. Personskadefrekvensen er redusert fra 21,7 i 1997 til 12,9 hittil i år. Skadefrekvensen måles i personskader per million arbeidstimer.

Enheten Driftstjenester i Drift olje har nylig arrangert et "HMS-leverandørforum" der toppledelsen i 22 leverandørbedrifter deltok. Det ble brukt mye tid til å utveksle erfaringer og man drøftet virkemidler for å nå nullambisjonen.

Ved utgangen av tredje kvartal har det også skjedd en betydelig forbedring innen alvorlige hendelser. Her måles antall hendelser med høyt risikopotensial per million arbeidstimer. Denne frekvensen er redusert fra 6,7 i fjor til 3,8 hittil i år. Forbedringen innebærer, ifølge HMS, en redusert mulighet for at de virkelig alvorlige ulykkene og tapene skal kunne skje.