Skip to Content
no

Svakt resultat i vanskelig marked

oktober 29, 1998, 23:00 CET

Statoilkonsernets resultat etter skatt per tredje kvartal i år var 1,3 milliarder kroner mot 3,1 milliarder kroner per tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 7,2 milliarder kroner mot 13,2 milliarder kroner etter årets ni første måneder i fjor. Driftsresultatet er svekket med 6 milliarder kroner, og lavere oljepris utgjør 4,2 milliarder kroner av denne svekkelsen.

"Resultatet etter tredje kvartal er dårlig, og vi får et kraftig svekket årsresultat for 1998," sier konsernsjef Harald Norvik.

"Lav oljepris er viktigste enkeltårsak, og vi kan ikke regne med vesentlig høyere oljepriser framover. Det viktigste er derfor å jobbe videre med de faktorer vi kan påvirke selv. Statoil har iverksatt omfattende tiltak for å møte en utvikling preget av lavere priser og fortjenestemarginer på konsernets produkter. Investeringene vil bli redusert, og nye prosjekter må være lønnsomme med en lav oljepris. Samtidig fortsetter og forsterker vi en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene og legger om administrative arbeidsprosesser for å effektivisere personellbruken. Tiltakene skal bidra til å gjøre Statoil mer robust," sier Norvik.

Statoils oljeproduksjon er noe redusert i forhold til samme periode i 1997. Resultatet er også påvirket av høye undersøkelseskostnader, nedskrivning av oljefeltene Lufeng og Varg samt kanselleringskostnader knyttet til boreskipet West Navion II. Skattebelastningen øker i forhold til fjoråret på grunn av nedskrivninger og høye undersøkelseskostnader i land hvor konsernet foreløpig ikke er i skatteposisjon.

Detaljmarkedsføring har oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i fjor i et konkurranseutsatt marked.

Kontantstrømmen fra driften var 10,8 milliarder kroner per tredje kvartal i år mot 14,4 milliarder kroner per tredje kvartal i fjor. Netto investeringer beløp seg til 15,1 milliarder kroner mot 15,4 milliarder kroner per tredje kvartal 1997.

Netto finanskostnader utgjorde 1,3 milliarder kroner mot 2,1 milliarder kroner for samme periode i fjor. Konsernets omsetning etter ni måneder i 1998 var 93,1 milliarder kroner mot 89,2 milliarder kroner i samme tidsrom i fjor.

Undersøkelse og produksjon
Driftsresultatet var 6 554 millioner kroner mot 11 968 millioner kroner per tredje kvartal i 1997. Resultatet er belastet med 1 954 millioner kroner i undersøkelseskostnader mot 1 366 millioner kroner for samme periode i fjor. Økningen er i hovedsak knyttet til virksomheten i Mexicogulfen og på britisk sokkel.

Lufeng-feltet i Sør Kina-havet er nedskrevet med 300 millioner kroner. Varg-feltet er nedskrevet med 500 millioner kroner i samsvar med operatørens verdianslag.

Tilgangen av egenolje for årets ni første måneder var 429 000 fat per dag mot 437 000 fat for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig prisnotering for Brent Blend olje falt fra 136 kroner per fat (USD 19,2) til 100 kroner. (UDS 13,3 ).
Salget av egen gass var per tredje kvartal i år 23,5 millioner kubikkmeter per dag mot 20,5 millioner kubikkmeter i samme tidsrom i fjor.

Raffinering og markedsføring
Driftsresultatet per tredje kvartal i år ble 400 millioner kroner mot 1 194 millioner i samme tidsperiode i fjor. Det svake resultatet skyldes blant annet kanselleringskostnader knyttet til rederiet Navions byggeprosjekt for boreskipet West Navion II i samarbeid med Smedvig. Byggekontrakten ble kansellert, og Navion har inngått avtale med verftet om å fullføre nybygget som flerbruksskip.
Navion er 80 prosent eid av Statoil.

Fallende priser har medvirket til et lavere resultat for handel med råolje og produkter. Raffinering har noe lavere resultat etter årets ni første måneder enn for tilsvarende periode i fjor hovedsaklig som følge av en planlagt revisjonsstans på Mongstad. Detaljmarkedsføring som omfatter Statoils bensinstasjoner har styrket sitt resultat sammenlignet med samme periode i 1997.

Salget av råolje var på 2,0 millioner fat per dag mot 2,1 millioner fat i årets ni første måneder i fjor.

Petrokjemi
Driftsresultatet økte kraftig sammenlignet med samme periode i fjor. Årets resultat etter ni måneder var 435 millioner kroner mot 269 millioner kroner i 1997. Resultatet for det 50 prosent eide petrokjemikonsernet Borealis er på nivå med samme periode i fjor. Resultatet for metanolvirksomheten er forbedret i forhold til 1997 som var preget av oppstartkostnader for fabrikken på Tjeldbergodden. Driftsresultatet hittil i år er likevel ikke tilfredsstillende på grunn av svært lave priser på metanol.

Utsiktene framover
De økonomiske resultatene per tredje kvartal er svake. Det er ingen grunn til å vente noen snarlig bedring i priser og marginer for konsernets hovedprodukter. For året som helhet vil resultatet bli vesentlig lavere enn for fjoråret.

Kontaktperson: John Ove Lindøe tlf.: 51 99 68 81