Skip to Content
no

Ett skritt videre i Buenos Aires

november 18, 1998, 07:00 CET

Under klimaforhandlingene som nylig ble avsluttet i Buenos Aires, ble det oppnådd enighet om en konkret handlingsplan med timetabell for det videre arbeidet for å sette Kyotoprotokollen ut i livet. Men det ble ikke lagt konkrete premisser for et system for kvotehandel.

Selv om premissene for et felles internasjonalt system ikke er på plass, går arbeidet for å utvikle handel med klimakvoter i Norge og internt i andre land videre.

Den vedtatte timeplanen setter tidsfrister for når forslag til regler for de fleksible mekanismene og handel med utslippskvoter av klimagasser skal være klare. Endelige vedtak finner ventelig ikke sted før i 2000.

"Selv om Buenos Aires har gitt visse føringer for det videre arbeid, er det et problem for industrien at det vil ta lengre tid å få vite hvilke rammevilkår vi skal forholde oss til," sier Arve Thorvik, direktør for Helse, miljø og sikkerhet.

Statoil har, som andre oljeselskap, virksomhet i ulike deler av verden, og er opptatt av å kunne iverksette tiltak der hvor selskapet får mest miljø for hver krone.

"Derfor har vi stor tro på de markedsbaserte løsninger som ligger i Kyoto-mekanismene, og håper at det blir gjennomslag for ubegrenset bruk av disse," sier Thorvik.

Han mener at det arbeidet med løsninger for kvotehandel som såvidt er påbegynt i Norge og i en del andre land, må fortsette uavhengig av tempoet i de globale forhandlingene.

Under forhandlingene i Buenos Aires har utviklingslandene presset på for å få mest mulig forpliktende formuleringer inn i arbeidsprogrammet om teknologisk og finansiell bistand fra i-landene. I-landene har vært mest opptatt av å sikre at det blir arbeidet med utformingen av de internasjonale mekanismene som skal kunne gi kreditt for klimatiltak som gjennomføres i andre land.

U-landene har prøvd å få til en prioritering av utredningen om "grønne utviklingsmekanismer" som skal bidra til investeringer i klimatiltak i u-landene.

"Etter Kyotoprotokollen skal utslippsreduksjoner som oppnås ved slike investeringer fra år 2000 kunne gi kreditt i forhold til fremtidige forpliktelser. Det er ikke tilsvarende bestemmelser for felles gjennomføring av prosjekt i i-landene eller for kvotehandel. Alle mekanismene skal nå utredes parallellt," sier miljørådgiver Frede Cappelen. Han var Statoils observatør under klimakonferansen.

Handlingsplanen som ble undertegnet av alle deltakende parter, betegnes som et lite skritt i riktig retning etter klimaprotokollen som ble vedtatt på Kyotokonferansen i desember 1997.