Rekordstort oljesalg til Asia

desember 15, 1998, 07:40 CET

Denne måneden leverer Statoil seks millioner fat norsk råolje til kunder i den sørøstlige og nordlige delen av Asia. Det er ny rekord i løpet av én måned.

Råoljen kommer fra Oseberg-feltet i Nordsjøen. Det totale volumet er fordelt på tre laster med store tankskip av typen VLCC (very large crude carrier).

Oseberg-oljen er med sitt lave svovelinnhold velegnet for raffinerier i Kina, Taiwan, Sør-Korea og andre land i denne delen av verden. I Japan finnes imidlertid oppgraderte raffinerier som fortrinnsvis utnytter dårligere oljekvaliteter enn lavsvovlig nordsjøolje, så der er ikke markedet for nordsjøolje like stort.

"Vi har gjennom en tre-fireårsperiode satset bevisst på å etablere god kontakt med de store aktørene i dette markedet, gjennom våre salgskontorer i Singapore og London. Vi har brukt tid og krefter på å bygge oss opp et navn blant de asiatiske kundene, og nå ser vi resultater av dette," sier Gunnar Sletvold, direktør for Råolje i Oljehandel & forsyning.

Marcel Kramer, som er direktør i Statoil Asia Pacific, sier samspillet mellom salgskontorene på tvers av regionene er svært viktig for selskapets suksess i Asia-markedet.

"Råoljesalget til Asia er bra for vårt salg av norsk råolje generelt. Dessuten er de asiatiske råoljekundene i mange tilfeller nasjonale oljeselskaper eller del av store konglomerater som vi også samarbeider med på andre områder i vår forretningsutvikling. Oljesalget er med på å styrke vår profil overfor disse," sier Kramer.

Mens olje fra Nordsjøen blir priset i forhold til referanseoljen Brent, blir olje fra Midtøsten priset ut fra referanseoljen Dubai. Tidligere har Brent-olje holdt seg en til to dollar høyere enn Dubai-olje, som også har lavere kvalitet. Men gjennom store deler av 1998 har prisene på nordsjøolje vært gunstige i denne regionen sammenlignet med olje fra Midtøsten.

"Oseberg-oljen er dermed attraktiv for raffinører i dette markedet, selv om frakten er lang, ettersom den gir et bedre produktutbytte og dermed bedre økonomi," sier Sletvold.

Han understreker at Statoil kun selger til kunder i Asia dersom det oppnås like gode priser for råoljen der som i hjemmemarkedet i Europa. Samtidig må salget skje på et tidligere tidspunkt i forhold til selve leveransetidspunktet, siden seilingstiden til det sørøst-asiatiske markedet er om lag 45 dager.

Statoil har ikke problemer med å få solgt nordsjøolje selv om oljeprisene er lave. Sletvold sier at den til enhver tid gjeldende referanseprisen på Brent-olje får ikke Statoil gjort noe med. Men selskapet forsøker imidlertid å oppnå best mulig gevinst på differansene mellom referanseoljen Brent og andre oljekvaliteter fra Nordsjøen, eksempelvis Oseberg. Noen få cent per fat gir store utslag på en skipslast.

"Vi prøver hele tiden å oppnå høyest mulig verdiskaping i vår oljehandel," sier Sletvold.