Skip to Content
no

Norsk sokkel må være konkurransedyktig

januar 22, 1999, 06:00 CET

"Vi trenger en konkurransedyktig norsk sokkel med sterke internasjonale aktører og med norske aktører som lykkes i de internasjonale energimarkedene," sier konsernsjef Harald Norvik

Den norske strukturen på olje- og gassvirksomheten er under press, fordi markedene er blitt deregulert. Strukturen ble etablert med forutsetninger om en høy og stigende oljepris. Den var innrettet mot maksimale statlige inntekter, en sterk statlig rolle i organiseringen av gassvirksomheten samtidig som den forutsatte sterk internasjonal deltakelse på norsk sokkel.

Nye og konkurrerende leteområder er åpnet for den internasjonale oljeindustrien, risikoen er blitt større, og det er blitt etablert helt nye konkurranseregler.

Staten som eier sikrer langsiktighet og soliditet, men det er vanskelig å eie en konkurranseutsatt deltaker i en konsesjonsindustri der eieren selv er konsesjonsmyndigheten. Statoils eierform gir heller ikke de nødvendige incentivene og den kontinuerlige overvåkningen som kapitalmarkedet gir andre børsnoterte selskaper.

“Sett fra et forretningsmessig ståsted skjer det et temposkifte, og det foregår restruktureringer i bransjen som krever at eieren kan sette inn virkemidler. Samtidig har Statoil behov for økt omstillingsevne og for mer entydige roller og incentiver i forretningsdriften," sier konsernsjef Harald Norvik.

"Gjennomgangen vi nå må foreta, må ha bred politisk oppslutning som mål,” sier Norvik.

Se relatert artikkel:
Behov for gjennomgang av Statoils eierstruktur