Skip to Content
no

Behov for gjennomgang av Statoils eierstruktur

januar 22, 1999, 06:00 CET

Statoils styre og ledelse mener at tiden er moden for en gjennomgang av Statoils eierstruktur og av statens rolle som direkte økonomisk aktør på norsk sokkel.

Konsernsjef Harald Norvik viser til at staten, som følge av samarbeidet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), ikke lenger kan bruke Statoil som et instrument for å oppnå oljepolitiske mål. Statoil er i dag et selskap som konkurrerer med andre på like vilkår.

"Vi må sørge for å bevare den brede politiske enighet om hovedlinjene i norsk oljepolitikk som har preget denne virksomheten fra starten," sier Norvik.

Han understreker at debatten som nå må komme, må ta for seg om det er mulig å skape en vinn-vinn løsning til beste for både Statoil og staten som eier.

"Ambisjonen må være at vi om nye 25 år kan se oss tilbake og si at vi la til rette for en struktur som ble like vellykket som den vi har hatt fram til nå," sier Norvik.

"I den skjerpede internasjonale konkurransesituasjonen vi nå går inn i, må ambisjonen på lengre sikt være å sikre at vi har selskaper med hovedsete i Norge."

En ny og hardere internasjonal konkurransesituasjon som like mye preger virksomheten på norsk kontinentalsokkel, har skapt et behov for en gjennomgang av statens rolle.

“Med et innslag av privat kapital vil vi fortsatt beholde et sterkt nasjonalt eierskap. Det vil bli viktigere å sikre Statoil den tilnærmet samme finansielle og markedsmessige handlefrihet som våre konkurrenter i Norge og i utlandet. Staten må også sikres en rasjonell ivaretakelse og videreutvikling av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)," sier Norvik.

Statoil ble etablert ved et enstemmig vedtak i Stortinget i 1972. I 1984 vedtok Stortinget å etablere SDØE, som medførte at betydelige eierandeler ble overført fra Statoil til staten. SDØE er i dag den største aktøren i norsk olje- og gassvirksomhet, og Statoil er forretningsfører for statens direkte andeler.

“Vi trenger en bred politisk enighet om en ny struktur på samme måte som i 1972 og i 1984”, sier Norvik.

Se relatert artikkel:
Norsk sokkel må være konkurransedyktig