Mindre utslipp per produsert enhet

februar 3, 1999, 15:00 CET

Konsernets arbeid for å redusere utslipp per produsert enhet gir resultater. Tross økt aktivitet var utslippene av karbondioksid fra Statoils virksomhet stabile i 1998.

I fjor ble det sluppet ut 50,64 kilo karbondioksid per tonn produkt Statoil produserte. Dette er en reduksjon fra 1997, da utslippet per tonn produkt var 51,40 kilo karbondioksid.

De totale utslippene av karbondioksid fra Statoil-opererte anlegg på land og til havs var 7,6 millioner tonn, stabilt i forhold til året før selv om aktiviteten økte. Utslipp fra virksomheten innen Gass nedstrøm & energi er ikke tatt med i tallene, ettersom denne virksomheten produserer energi i stedet for hydrokarboner.

Internasjonal leting & produksjon er med i oversikten for første gang. Utslippene utgjør om lag 69.000 tonn. For resultatområdet Drift olje har utslippene økt med 110.000 tonn. Dette har dels sammenheng med at eldre felt produserer stadig mer vann og mindre olje.

På andre felt, som Yme i Nordsjøen, er det mer energikrevende å utvinne oljen. Dette fører til at utslippene per produsert fat øker. Gass produksjon & transport har imidlertid redusert sine utslipp med 130.000 tonn i 1998 sammenlignet med året før. Tiltak for å gi bedre energiøkonomi på Sleipner-feltene i Nordsjøen bidrar til denne reduksjonen.

Konsernets utslipp av nitrogenioksid økte fra 22.000 tonn i 1997 til 24.300 tonn i 1998. Hovedårsaken til økningen er at utslipp fra Statoil Energy sin virksomhet i USA er med i oversikten for første gang. Dessuten er tall fra Metanol og Internasjonal leting & produksjon med i oversikten for første gang. Virksomheten innen disse resultatområdene medfører relativt store utslipp i forhold til produsert mengde. Dette fører til at utslippene av nitrogenoksider per tonn produkt, målt i oljeekvivalenter, har gått noe opp. I fjor var utslippet per tonn produkt 0,17 kilo.

Statoils karbondioksidprogram resulterer i nye løsninger for å redusere utslippene. Konsernet er opptatt av å finne fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere utslippene fra selskapets virksomhet i Norge og internasjonalt.