Aksepterer rørkryssing

mars 19, 1999, 07:00 CET

Fiskeridepartementet støtter løsningene Statoil vil bruke for å beskytte gassrøret Åsgard Transport i det sterkt trafikkerte Karmsundet i Nord-Rogaland.

 

Traseen for Åsgard Transport fra vestsiden av Karmøy til Kårstø.

Etter å ha utført studier, har Statoil kommet fram til at Åsgard Transport må beskyttes på begge sider av skipsleia. Det er risikoen for skader på gassrøret som følge av synkende skip, nødankring eller grunnstøting i Karmsundet som gjør dette nødvendig. Røret kommer til å bli beskyttet med stein og betong i landfallssonene nord for Hydros Aluminium på Karmøy og på Fosen-halvøya på den andre siden av sundet.

Statoil har også søkt Fylkesmannen i Rogaland om å få utføre anleggsarbeider i Karmsundet. Søknaden er sendt i henhold til forurensningsloven. Det er påvist høye konsentrasjoner av miljøgiftene PAH og PCB på sjøbunnen i området der rørledningen skal legges. Fylkesmannens miljøvernavdeling har sendt søknaden fra Statoil ut på høring.

I søknaden har Statoil skissert flere tiltak for å begrense spredningen av de forurensede bunnmassene. Prosjektdirektør for Åsgard Transport, Henning Dale, sier at målet er å legge gassrøret så skånsomt som mulig; blant annet ved å begrense graving og sprengning på sjøbunnen til et minimum. Statoil regner med å komme i gang med anleggsarbeidene 1. mai.

Åsgard Transport skal føre gass fra Åsgard-feltet i Norskehavet til Statoils gassanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland.