Styret går av

april 23, 1999, 18:00 CEST

Konsernsjef Harald Norvik og hans stedfortreder, konserndirektør Terje Vareberg, stiller sine plasser til disposisjon etter det fredag kveld ble klart at Statoils styre skal skiftes ut.

Det er fungerende olje-og energiminister Anne Enger Lahnstein som fredag kveld varslet at hun skifter ut de sju styrerepresentantene som eieren oppnevner. Det skjer på Statoils generalforsamling 27. april. Bakgrunnen for utskiftinger i Statoils styre er kostnadsoverskridelser i Åsgard-prosjektet, verdens mest omfattende undervannsutbygging.

Totalutgiftene har økt med vel 30 prosent fra 47 milliarder kroner til 64 milliarder kroner. Denne økningen fikk olje- og energiministeren i mars til å be Statoils styre om en redegjørelse. Denne ble overlevert 7. april. Styret har i sin redegjørelse karakterisert kostnadsoverskridelsene som "uheldige".

Like fullt har styret uttrykt tillit til det arbeid som har vært utført i Statoil. I gjennomgangen av prosjektet viser styret til at prosjektet har stått overfor tildels enorme teknologiske utfordringer, og at man var for optimistisk med å sette korte tidsfrister for gjennomføringen.

Styret har videre vist til at prosjektene i Åsgard-kjeden får en avkastning etter skatt på åtte prosent ved en oljepris 13,5 dollar per fat, noe ikke mange nyere prosjekter på norsk sokkel har oppnådd. Etter å ha gått gjennom prosjektutviklingen i detalj, gav styret uttrykk for tillit til Statoils ledelse.

Olje- og energiministeren, i egenskap av Statoils generalforsamling var imidlertid av en annen oppfatning, og ønsket utskiftinger i styret.

"I den situasjon som er oppstått etter at eieren har valgt å skifte ut styret i Statoil, har jeg funnet det riktig å stille min stilling til disposisjon. Umiddelbart etter at det nye styret er på plass, vil jeg be om en samtale med styrets formann," sier Harald Norvik.

Han peker på at det primære nå er å finne en løsning som ivaretar konsernets interesser: "Også i denne situasjonen trenger selskapet en ledelse, og jeg tar det ansvaret inntil noe annet er besluttet."

Konserndirektør Terje Vareberg sier at han som øverste ansvarlig for Åsgard-prosjektene gjennom store deler av perioden fram til nå, finner det riktig å trekke samme konklusjon som konsernsjefen.