Mongstad i mål etter revisjonsstans

juni 10, 1999, 08:00 CEST

Statoils råoljeanlegg på Mongstad i Hordaland er klar for oppstart etter en 28 dagers omfattende ombygging.

Som en del av Vestprosess-prosjektet er råoljeanlegget bygget om for økt kapasitet og tilpasning til lettere råoljetyper. Årlig kapasitet på råoljeanlegget er nå økt fra 8 til 10 millioner tonn råolje. Ny innmat i hoveddestillasjonstårnet, selve hjertet i anlegget, er installert. I tillegg er det utført omfattende modifikasjoner i andre deler av råoljeanlegget og foretatt nødvendige forandringer på rørsystemer.

I alt rundt 102.000 timeverk er utført innen ulike fagdisipliner i perioden 12. mai til 8. juni.

Ifølge raffineridirektør Nils Bjørn Jordal er de omfattende arbeidene blitt utført under sterkt tidspress. Han har følgende kommentar:

"Jeg er imponert over den svært gode måten samarbeidet mellom Vestprosess-organisasjonen og drifts- og stansorganisasjonen har fungert på i alle nivåer. Totalt sett er jeg fornøyd med ombygging og revisjonsstans. Nå er vi i oppstartsfasen. Først når anlegget er oppe og går igjen vil vi få svar på hvor vellykket det hele har vært, men så langt virker det hele bra."

I revisjonsstansen har mekanisk avdeling ved raffineriet hatt ansvar for noen av de største aktivitetene som har omfattet inspeksjon og overhaling av sju tanker, åtte reaktorer, ni tårn, 22 ovner, 33 beholdere, 45 varmeveksler og nær 60 sikkerhetsventiler.

Selve ombyggingen av råoljeanlegget har involvert om lag 450 mennesker. Det nederlandske selskapet Raytheon Engineers & Constructors har vært hovedkontraktør for arbeidet.