NOx-krav kan stanse gasskraftverk

juni 14, 1999, 13:05 CEST

Kravene til reduksjon av NOx-utslipp, som er skissert i utslippstillatelsen Naturkraft har fått fra norske myndigheter, er så strenge at de vil stanse bygging av gasskraftverk i Norge.

Statoil frykter at en forhastet beslutning fra myndighetene om å opprettholde utslipptillatelsen fra Statens forurensingstilsyn (SFT) kommer til å sette en effektiv stopper for bygging av kraftverk med gass som brensel.

"Norske utslipp av NOx bør reduseres, men da bør det billigste og mest effektive tiltaket velges," sier miljødirektør Knut Barland.

Han trekker fram et konkret eksempel: ved å bruke ny teknologi på ferjer på Vestlandet kan utslippene av NOx kuttes til en kostnad av bare 10 kroner per kilo nitrogenoksider.

Skulle en gjort noe tilsvarende i et gasskraftverk og fulgt SFTs teknologikrav, ville dette ha gitt en kostnad på om lag 60 kroner per kilo NOx.

"Det gir mindre miljø for pengene. Skal vi få til store reduksjoner, må vi bruke midlene der de gir størst effekt," hevder miljødirektøren.

Han legger til at ferjetrafikken i Norge er en av de største kildene til NOx-utslipp. De planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes kommer til å bidra med to prosent av den lokale avsetningen av NOx. Etter Statoils vurdering viser nyere målinger fra Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for skogforskning at det er rom for dette innenfor tålegrensene i området. SFT refererer til målinger som er over 10 år gamle. Disse er ikke lenger representative for den gledelige utviklingen når det gjelder sur nedbør over Norge, ifølge miljødirektøren.

"Derfor er Naturkrafts valg av teknologi miljømessig akseptabelt, også med hensyn til NOx-utslipp," slår Barland fast.

Naturkraft eies av Norsk Hydro, Statkraft og Statoil. For tiden vurderer Miljøverndepartementet eiernes anke i forbindelse med de strenge kravene i utslippstillatelsen for gasskraftverk. Anken bør ses i lys av høstens debatt i Stortinget om framtidig kvotehandel med klimagasser og regjeringens energimelding, mener Barland.

Nitrogenoksider kan føre til dannelse av bakkenært ozon, som kan skade planter, dyr og mennesker. Den største kilden til NOx i Norge er sur nedbør fra andre land.