Prosjekter framheves i EU-rapport

juni 25, 1999, 08:00 CEST

To prosjekter som Statoil deltar i, VOC-prosjektet og Advanced Wells Project, blir framhevet som særlig viktige i en fersk EU-rapport.

EUs Thermie Sectoral Report 1995-97 Hydrocarbons tar for seg hydrokarbonindustrien og utnyttelsen av hydrogen som energikilde. I perioden 1995 til 1997 har EU gitt til sammen 122 millioner euro (rundt én milliard kroner) i støtte til 167 prosjekter innen dette feltet. Støtten er i regi av Joule-Thermie programmet, som ble lansert i 1995. Hensikten med Joule-Thermie er å stimulere til utnytting av andre energiteknologier enn kjernekraft. 12 av prosjektene som etter vurderinger får særlig stor samfunnsmessig betydning i den første toårsperioden, får positiv omtale i rapporten.

Blant disse er Statoils VOC-prosjekt. Selskapet har utviklet en teknologi som gjør det mulig å kondensere oljedamp som ellers slippes ut fra bøyelasteskip under lasting. Væsken skal enten samles i en lagertank om bord og tilføres framdriftsmotorene som drivstoff, eller sendes tilbake til lasten.

Statoil deltar også i Advanced Wells Project (AWP) sammen med Norsk Hydro. Hensikten med dette prosjektet er å finne metoder for mer kostnadseffektiv leting, utvikling og produksjon av hydrokarboner. Ny teknologi gjør det mulig å utnytte nye og eksisterende olje- og gassressurser ved å redusere kostnader og øke reservene og brønnproduktiviteten.

Prosjektene framheves fordi de treffer behov i markedene. De presenterer teknologiske forbedringer som er relevante for industrien, samtidig som de er kommersielt og samfunnsmessig lønnsomme.

"Rapporten blir distribuert i alle land i Europa. Når Statoil-prosjekter blir framhevet, er det viktig fordi det blir lagt merke til der det blir tatt avgjørelser om hvilke teknologier og politikk som skal råde i markedene selskapet opererer i," sier Tore A. Torp i Teknologi Forskning og utvikling.

Statoil var med i 31 prosjekter som det ble søkt om støtte for i regi av EUs Joule-Thermie program i perioden 1995 til 1997. 26 av disse fikk positivt svar. Thermie er delt inn i tre hovedsektorer: fornybare energikilder, rasjonell bruk av energi i bygninger, industri og transport samt fossile brensler (fast brensel og hydrokarboner).