Grønnere opprensking av brønner

juli 21, 1999, 08:00 CEST

På Statfjord satellitter og Gullfaks satellitter brukes en ny metode for å unngå brenning av brønnvæske på flyteriggene. Det gir mindre utslipp enn før.

Metoden går ut på å sende brønnstrømmen direkte til prosessanleggene på henholdsvis Statfjord C og Gullfaks A når nye produksjonsbrønner blir testet og rensket. Vanligvis brennes brønnvæsken over brennerbom, noe som gir utslipp av klimagasser og mulig dannelse av dioksiner samt økt fare for oljeutslipp til sjø. Statoil har lenge forsøkt å kutte ned på denne type utslipp, blant annet ved å leie inn spesialskipet Crystal Sea.

Ved hjelp av den nye metoden blir også ferdigstillelsen av produksjonsbrønner utført raskere enn før. Dermed reduseres bruken av rigg med cirka to døgn, noe som gir en besparelse på rundt fem millioner kroner basert på dagens riggrater. Samtidig unngår man også at hydrokarboner tas opp til riggen, noe som gir økt sikkerhet om bord. Mindre støy og varmeutvikling gir et forbedret arbeidsmiljø.

Så langt har det vært utført brønnopprensking av i alt fire produksjonsbrønner på Statfjord satellitter ved bruk av denne metoden.

"Erfaringene så langt har vært svært bra. Vi har ikke observert prosessmessige problemer utover det som er normalt ved oppkjøring av plattformbrønner," sier Kjell Lejon, ledene brønn og produksjonsingeniør i ressursutvikling i Statfjord satellitter.

På Gullfaks satellitter er det utført brønnopprensking uten avbrenning på fem brønner.

"Selv om dette har medført noe ekstra belastning og kostnader for Gullfaks A, så er erfaringene totalt sett positive," sier Terje S. Kristiansen, overingeniør i boring og brønn i Gullfaks satellitter.