Skip to content

Vil slå sammen Statoil og SDØE

august 12, 1999, 23:00 CEST

Styret i Statoil foreslår å styrke Statoil med hele eller vesentlige deler av SDØE, kombinert med en delprivatisering og børsnotering av selskapet.

13.08.1999

"Staten har nå en enestående mulighet til å øke verdiene av sin samlede olje- og gassformue, og samtidig legge et solid grunnlag for et slagkraftig nasjonalt olje- og gasselskap som vil bli blant de ledende i verden," sier styreformann Ole Lund.

Statoils styre har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet en rapport om videreutviklingen av Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten. Målsettingen har vært å peke på løsninger som maksimerer statens samlede verdier, og som kan bidra til å redusere statens risiko.

Styrets anbefalinger kan oppsummeres i tre hovedpunkter:

  • Statens samlede olje- og gassverdier økes ved at hele eller vesentlige deler av SDØE slås sammen med Statoil til en kommersiell enhet. Denne verdiøkningen kommer til uttrykk i aksjemarkedet etter at en børsintroduksjon er gjennomført. SDØE og Statoil har sammen forutsetninger for å skape et slagkraftig norskbasert olje- og gasselskap i de internasjonale markedene.
  • Statoils eierstruktur endres slik at selskapet får private medeiere og tas opp til notering på børs.
  • Det etableres en ny ivaretakerordning for de delene av SDØE som eventuelt ikke blir satt inn i en selskapsmessig sammenheng. Staten bør etter styrets oppfatning vurdere ikke å ta eierandeler i nye konsesjoner.

Kommersialisering av SDØE ved å legge hele eller deler av porteføljen inn i Statoil, i kombinasjon med en delprivatisering av selskapet, vil medføre at staten realiserer betydelige merverdier gjennom å tilby private investorer å kjøpe aksjer i selskapet. Beregninger foretatt av Statoil, samt norske og internasjonale finansielle rådgivere, viser at Statoil/SDØE vil oppnå en vesentlig verdiøkning som børsnotert selskap. Statoil og SDØE vil få en størrelse og finansiell styrke som gir muligheter for å videreutvikle den ledende rollen på norsk sokkel, samt sine posisjoner innenfor internasjonal leting og produksjon og i det europeiske gassmarkedet.

En kommersialisering av SDØE vil således gi mulighet til økt verdiskapning ved at SDØEs kapital settes inn i en selskapsmessig sammenheng. Dette vil øke verdien av statens olje- og gassformue, sikre og videreutvikle oppnådde markedsposisjoner og fjerne rollekonflikt mellom staten og aktørene.

"Styret har kommet til at det er kombinasjonen av å sette SDØE inn i en selskapsmessig sammenheng og deretter delprivatisering av et styrket Statoil som gir staten størst økonomisk gevinst. Styrets forslag peker på en mulighet til å øke verdien av statens olje- og gassformue, samtidig som deler av denne formuen kan omplasseres. Styrets forslag vil dermed også være et bidrag til å begrense statens eksponering i forhold til utviklingen i olje- og gassindustrien," sier styreformann Ole Lund i Statoil.

Skjerpet konkurranse – Behov for ny eierløsning
Det er styrets oppfatning at både Statoil og eieren vil være tjent med at eierstrukturen endres slik at selskapet får private medeiere og at det tas opp til notering på børs. Som børsnotert selskap vil Statoil få den nødvendige løpende evaluering og oppfølging av kapitalmarkedet. En ny eierstruktur vil innebære at selskapet normaliseres i forhold til sine konkurrenter. Samtidig vil ansvars- og rollefordelingen i petroleumspolitikken bli klarere ved at staten ikke lenger er eneste eier av Statoil. Staten bør imidlertid ha en eierandel som gjør det mulig å videreføre selskapet som en norskbasert konkurransedyktig aktør i de internasjonale energimarkedene.

Store strukturelle endringer pågår
Statoils styre peker i sin rapport på at det har skjedd omfattende endringer i markedet som påvirker Norge som oljenasjon og staten som aktør i oljevirksomheten. Økt konkurranse og høyere risiko følger av denne utviklingen.

Oljemarkedet preges av økt globalisering og større usikkerhet med hensyn til fremtidige oljepriser. Et fremtredende trekk ved dagens oljemarked er oppkjøp og fusjoner som har gjort noen av de internasjonale oljeselskapene enda større. Det kan påvises klare sammenhenger mellom størrelse og utviklingen i markedsverdi for olje- og gasselskapene.

I gassmarkedet har deregulering skapt en ny konkurransesituasjon i Europa som i sterk grad skaper nye utfordringer for Norge som gassnasjon og for selskapene som aktører i det europeiske markedet. En videreutvikling av oppnådde markedsposisjoner for gassvirksomheten vil være avgjørende for å sikre verdiene i Statoils og SDØEs gassportefølje.

Målet er å øke olje- og gassverdiene
I utviklingen av norsk petroleumspolitikk har myndighetene vist evne til å tilpasse virkemidlene til endrede forutsetninger og konkurranseforhold. Dagens virkemidler og struktur ble utviklet på 1970- og 80-tallet, og har fungert etter hensikten. Styret viser i rapporten til de fundamentale endringene som olje- og gassindustrien nå gjennomgår både internasjonalt og på norsk sokkel.

Olje- og gassressursene utgjør en stor del av nasjonalformuen, og statens andel av denne formuen er sammensatt av flere elementer: Forventede fremtidige skatte- og avgiftsinntekter, verdien av det direkte eierskapet gjennom SDØE og verdien av de selskapene som staten eier enten helt eller delvis. Å forvalte denne formuen best mulig betyr å innrette virkemidlene slik at den samlede verdien maksimeres.

I kraft av sine posisjoner på sokkelen har staten betydelige verdier og stor handlefrihet. Styrets vurdering er at staten har flere valgmuligheter for organisering av sin deltakelse i petroleumsvirksomheten. Styret konkluderer med at en styrking av Statoil med hele eller vesentlige deler av SDØE er den løsningen som samlet skaper de største verdier av statens olje- og gassformue.


Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør John Ove Lindøe, tlf. kontor 51 99 68 81, mobiltelefon 90 57 20 89.
Ass. informasjonsdirektør Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17, mobiltelefon 91 63 67 98.