"Gå til hovedinnhold"

Åsgard-økning innenfor rammen

september 14, 1999, 08:00 CEST

Feltutbyggingen Åsgard i Norskehavet får en estimert kostnadsøkning på nær 0,7 milliarder kroner. Dette ligger godt under en tidligere varslet mulig økning på én milliard kroner.

De estimerte kostnadene øker både for Åsgard B og innen boring og brønn, mens Åsgard A blir noe billigere enn forrige anslag. Reduserte kostnadsanslag for rørprosjektene Åsgard Transport og Europipe II virker positivt inn på det totale bildet for Åsgard-kjeden.

Økningen er størst for Åsgard B-plattformen, som går opp med 445 millioner kroner til ca. 11,4 milliarder kroner. Dette skyldes delvis den reforhandlede avtalen mellom operatøren Statoil og Kværner, som ferdigstiller plattformen i Stavanger. Avtalen som ble inngått i juli i år, innebærer at kostnadene for lisenspartnerne kan øke med 325 millioner kroner. En annen medvirkende årsak til økningen er overført arbeid på moduler fra fabrikasjonssted til Kværner Rosenberg i Stavanger.

Kostnadene har også økt som følge av at framdriften i byggeaktivitetene er på etterskudd. Statoil forventer imidlertid god produktivitet i det videre arbeidet for å ferdigstille plattformen. Planen er at Kværner skal levere ferdig plattform 1. august 2000.

For boring og brønn på Åsgard er kostnadene økt med 319 millioner kroner, til litt under 11 milliarder kroner. Statoils tidligere anslag var for optimistiske. Kompletteringen av Midgard-feltet har blitt dyrere som følge av redesign. Statoil har valgt å bore én brønn mindre enn planlagt på Midgard, og i stedet komplettere en mer komplisert ekstra brønn på Smørbukk-feltet. Antallet brønner på Åsgard er dermed fortsatt 52.

Det har også kommet ekstra kostnader som følge av revidert seismikk som ikke var planlagt eller inkludert i forrige estimat. Dessuten har avklaringen av kostnadsfordelingen med andre lisenser knyttet til bruken av boreriggen Scarabeo 6 medført en økning.

Til fradrag i det totale kostnadsestimatet for feltutbyggingen kommer en nedjustering av estimatet for Åsgard A på 78 millioner kroner. Den samlede økningen i kostnadsestimatene for feltutbyggingen blir dermed 686 millioner kroner. Dette tallet er innenfor Statoils tidligere varsel om en eksponering for mulig kostnadsøkning på én milliard kroner, fordelt med 500 millioner kroner på Åsgard B og 500 millioner kroner på boring og brønn.

I forhold til siste estimat er kostnadene for Åsgard Transport nedjustert med 167 millioner kroner til i underkant av 8 milliarder kroner. Europipe II er nedjustert med 48 millioner kroner til 7,2 millarder kroner. Total nedgang i kostnadsanslagene for disse prosjektene er dermed 215 millioner kroner. a