Skip to Content
no

Løft for ny teknologi

oktober 5, 1999, 08:00 CEST

Den første pengestøtten er klar til fordeling i et treårig teknologiprogram som skal gi lønnsom utbygging av nye norske felt.

Statoil er blant oljeselskapene som deltar i teknologiprogrammet Demo 2000, hvor leverandører og forskningsmiljøer får støtte til pilotprosjekter rettet mot konkrete felt og områder på sokkelen.

Myndighetene har bevilget 100 millioner kroner til Demo 2000 i år. Fordelingen av om lag 60 millioner kroner ble klar sist uke, mens resten kommer senere.Omfanget av senere tildelinger behandles i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Foruten støtten fra myndighetene ligger det en forpliktelse om tilsvarende økonomisk innsats fra både oljeselskapene og leverandørmiljøet.

"Ved å være med i Demo 2000 forventer vi å få større effekt av de midlene vi bruker på teknologiutvikling. Vi vil prøve å framskynde utviklingen av teknologi vi trenger for å få til kostnadseffektiv utvikling av felt," sier Helge Hatlestad. Han er Statoils representant i styringsgruppen.

Programmet retter seg mot prosjekter innen flere områder: Reservoarstyring, bore- og brønnteknologi, prosessering i brønn og på havbunn, dypvannsteknologi og til sist en gruppe for integrasjon av systemer, der helhetlige feltløsninger står i fokus.

I første runde har det vært størst søkning innen bore- og brønnområdet. Hatlestad sier at det skal brukes midler til å kvalifisere delkomponenter i aktuelle løsninger. Slik kan konkurrerende leverandører få fram bedre produkter.

I den første tildelingen får prosjekter innen prosessering mest støtte. Det har med prosjektenes modning å gjøre. Etter hvert jevnes fordelingen mellom gruppene ut. Ifølge Hatlestad kan småfelt i områdene Viking Graben Sør og Sogn være aktuelle "laboratorium" for kvalifisering av prosesseringsløsninger. Erfaringene fra Troll pilot blir også verdifulle. Ny teknologi kan senere bane vei for plattformløs feltutbygging på Haltenbanken Sør, Ormen Lange og Snøhvit.

Innen dypvannsteknologi tildeles ikke noen midler i første omgang. Planen er å først arrarangere et industriseminar, der de som har gitt innspill blir med.

"Vi vil bygge våre videre aktiviteter på erfaringer fra tidligere dypvannsprogrammer, både i Norge og i andre deler av verden," sier Hatlestad.