"Gå til hovedinnhold"

Resultatforbedring for Statoil i 3. kvartal 1999

november 2, 1999, 23:00 CET
Statoilkonsernet hadde et overskudd i 3. kvartal 1999 på 3,3 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder kroner i 2. kvartal. Overskuddet per 3. kvartal 1999 utgjorde 5,2 milliarder kroner. Dette er 3,9 milliarder kroner bedre enn per 3. kvartal i fjor.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere oljepris og salgsgevinster i forbindelse med restrukturering og fokusering av virksomheten. I tillegg er det positive effekter av Statoils programmer for omstilling og kostnadsreduksjoner, som følger de oppsatte planer.

Konsernet har hittil i år bokført salgsgevinster med 2,5 milliarder kroner og foretatt nedskrivninger og kostnadsavsetninger med til sammen 2,0 milliarder kroner før skatt. Av salgsgevinstene er 1,5 milliarder kroner fra realisasjonen av aksjeposten i Saga PetroleumASA klassifisert som finansinntekt. Også styrkingen av den norske kronen i forhold til europeiske valutaer bidrar til en netto finansinntekt på 1,4 milliarder kroner, mot netto finanskostnader på 1,3 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Statoil har som mål å redusere de årlige drifts- og administrasjonskostnadene med 1 milliard kroner fra 1998 til år 2000. Ved utgangen av 3. kvartal er det oppnådd reduksjoner på 450 millioner kroner, i samsvar med etablerte planer.

“Resultatutviklingen er positiv. Avkastningen er ikke tilfredsstillende sammenlignet med våre konkurrenter, men vi er på rett vei”, sier konsernsjef Olav Fjell.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde per 3. kvartal 14,4 milliarder kroner mot 8,5 milliarder kroner per 3. kvartal 1998. Netto investeringer for samme perioder beløp seg til henholdsvis 14,6 milliarder kroner og 15,1 milliarder kroner.


Resultatregnskap Statoil-konsernet
(beløp i mill. kr.)
1.1 - 30.9 1999
1.1 - 30.9 1998
Driftsinntekter
93 322
78 260
Resultat før finansposter
9 556
6 979
U&P norsk sokkel
8 417
8 053
U&P internasjonalt
-607
-1 699
Raffinering og markedsføring
1 948
400
Petrokjemi
193
435
Annet
-395
-210
Resultat før skattekostnad
10 963
5 651
Periodens overskudd
5 168
1 304


Undersøkelses-og produksjonsvirksomheten på norsk sokkel ga et resultat før finansposter på 8 417 millioner kroner, sammenlignet med 8 053 millioner kroner per 3. kvartal 1998. Tilgangen av egenolje utgjorde 391 000 fat per dag, mot 408 000 fat for samme periode i fjor. Økt produksjon som følge av feltandeler kjøpt fra Saga Petroleum har i stor grad kompensert for produksjonsnedgangen fra de modne oljefeltene. Salget av egen gass fra norsk sokkel var for årets første ni måneder 19,7 millioner kubikkmeter per dag, mot 16,5 millioner kubikkmeter daglig samme periode i fjor.

Driftsregulariteten for de Statoilopererte produksjonsanleggene og transportsystemene har vært meget god i perioden.

Gjennomsnittlig prisnotering for Brent Blend olje var 123 kroner per fat (USD 15,9), mot 100 kroner (USD 13,3) for samme periode i fjor. Gassprisen per 3. kvartal var omkring 25 prosent lavere enn for samme periode i fjor.

Undersøkelse- og produksjon internasjonalt viser klar resultatforbedring som skyldes økt oljeproduksjon, høyere oljepris og lavere letekostnader. I motsatt retning trekker lavere gassproduksjon. Produksjonen internasjonalt utgjorde per 3. kvartal 86 000 fat oljeekvivalenter per dag mot 91 000 fat daglig for tilsvarende periode i fjor.

Raffinering og markedsføring viser betydelig bedre resultater, noe som i hovedsak skyldes salgsgevinst på 1 milliard kroner i forbindelse med etableringen av Statoil Detaljhandel AS sammen med ICA. Bensinstasjonsnettet viser tilfredsstillende resultater, mens resultatet fra den øvrige markedsføringsvirksomheten er preget av reduserte volumer og marginer. Også handel med råolje og produkter viser betydelig bedre resultat enn for tilsvarende periode i fjor. I tillegg til gode resultater fra handelsvirksomheten, bidrar også verdistigning på lager positivt. Raffineringsvirksomheten viser fremdeles svake resultater og årsaken er lave marginer også i 3. kvartal. Resultatet fra Navion er styrket i forhold til fjoråret, hovedsakelig på grunn av økt aktivitet innenfor bøyelasting og flytende produksjon.

Petrokjemivirksomheten hadde per 3. kvartal 1999 et resultat før finansposter på 193 millioner kroner, mot 435 millioner kroner for samme periode i fjor. Produksjonen av metanol har vært lavere enn planlagt. Kostnadsreduksjoner og høy produksjon har delvis kompensert for betydelig lavere marginer for Borealis' hovedprodukter enn for fjoråret.

Statoils styre har utarbeidet en rapport om videreutviklingen av Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten. Målsettingen har vært å foreslå løsninger som maksimerer statens samlede verdier, og som bidrar til å redusere statens risiko. Styret foreslår i rapporten å styrke Statoil med hele eller vesentlige deler av SDØE, kombinert med en delprivatisering og børsnotering av selskapet.

Les styrets beretning.