Skip to Content
no

Forbedring i tredje kvartal

november 3, 1999, 09:00 CET

Statoil-konsernet hadde et overskudd i tredje kvartal 1999 på 3,3 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder kroner i andre kvartal.

Overskuddet per tredje kvartal utgjorde 5,2 milliarder kroner. Dette er 3,9 milliarder kroner bedre enn overskuddet per tredje kvartal i fjor.

“Resultatutviklingen er positiv. Avkastningen er ikke tilfredsstillende sammenlignet med våre konkurrenter, men vi er på rett vei," sier konsernsjef Olav Fjell.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere oljepris og salgsgevinster i forbindelse med restrukturering og fokusering av virksomheten. I tillegg er det positive effekter av Statoils programmer for omstilling og kostnadsreduksjoner, som følger de oppsatte planer.

Statoil har som mål å redusere de årlige drifts- og administrasjonskostnadene med én milliard kroner fra 1998 til år 2000. Ved utgangen av tredje kvartal er det oppnådd reduksjoner på 450 millioner kroner, i samsvar med etablerte planer.

Konsernet har hittil i år bokført salgsgevinster med 2,5 milliarder kroner og foretatt nedskrivninger og kostnadsavsetninger med til sammen 2,0 milliarder kroner før skatt.

Av salgsgevinstene er 1,5 milliarder kroner fra realisering av aksjeposten i Saga Petroleum ASA klassifisert som finansinntekt. Styrkingen av den norske kronen i forhold til europeiske valutaer bidrar til en netto finansinntekt på 1,4 milliarder kroner, mot netto finanskostnader på 1,3 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde per 3. kvartal 14,4 milliarder kroner mot 8,5 milliarder kroner per 3. kvartal 1998. Netto investeringer for samme perioder beløp seg til henholdsvis 14,6 milliarder kroner og 15,1 milliarder kroner.


Resultatregnskap Statoil-konsernet
(beløp i mill. kr.)
1.1 - 30.9 1999
1.1 - 30.9 1998
Driftsinntekter
93 322
78 260
Resultat før finansposter
9 556
6 979
U&P norsk sokkel
8 417
8 053
U&P internasjonalt
-607
-1 699
Raffinering og markedsføring
1 948
400
Petrokjemi
193
435
Annet
-395
-210
Resultat før skattekostnad
10 963
5 651
Periodens overskudd
5 168
1 304

Les styrets rapport