Bør tilby gratis kvoter

desember 21, 1999, 07:00 CET

Det regjeringsoppnevnte Kvoteutvalgets forslag om at alle utslippskvoter for klimagasser skal kjøpes kan gi en ny særkostnad for Statoils landindustri.

Dette sier Statoils miljørådgiver Frede Cappelen. Han mener forslaget kan undergrave lønnsomheten for raffineriet på Mongstad i Hordaland og anleggene på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

"Disse anleggene er ikke i stand til å betale for kvoter tilsvarende 30 prosent av utslippene dersom ikke tilsvarende kostnader blir pålagt konkurrentene, noe vi ikke tror kommer til å skje," sier Cappelen.

Stortinget avviste i fjor et forslag fra regjeringen om å innføre avgifter for utslipp av karbondioksid (CO2) for industrien på land. I stedet ble regjeringen bedt om å utarbeide et system for handel med utslippskvoter for karbondioksid og andre gasser som bidrar til drivhuseffekten. Systemet skal føre til at Norge når de målene om reduksjon i utslipp som Kyotoavtalen fra 1997 pålegger landet.

Et avgjørende spørsmål for utvalget har vært om den delen av industrien som ikke tidligere har måtte betale CO2-avgifter skulle få tildelt gratis kvoter, eller om alle kvoter må kjøpes av staten eller i markedet.

Et flertall i kvoteutvalget har gått imot å åpne for gratiskvoter. Et mindretall bestående av Øystein Dahle fra Worldwatch institute og Statoils representant Gerd Halmø har foreslått tildeling av gratiskvoter av hensyn til industriens konkurranseevne.

Utvalgets forslag skal ut på en offisiell høring før regjeringen utarbeider sitt forslag til Stortinget.

"Vi må regne med at Stortinget ikke vil akseptere at norsk industri skal få et kostnadsmessig handikap i forhold til sine konkurrenter som følge av innføring av handel med utslippskvoter, " sier Cappelen.

Ifølge ham kan kvotekostnadene gjøre det vanskelig å videreutvikle norsk industri basert på olje- og gassressursene.

"Det kan også føre til nedleggelse av arbeidsplasser i en industri som har en miljøstandard som er blant de høyeste i verden, og ramme lokalsamfunn i distriktene," sier han.