Overskudd på 3,4 milliarder kroner i 1999

februar 20, 2000, 23:00 CET

Statoilkonsernets årsoverskudd i 1999 ble 3,4 milliarder kroner. Dette er 3,3 milliarder kroner bedre enn i 1998, men resultat er fortsatt ikke tilfredsstillende. Resultatet før finansposter ble 12,2 milliarder kroner, en økning på nær 85 prosent i forhold til året før. Resultatet før skatt er 13,2 milliarder kroner mot 4,3 milliarder kroner i 1998. Avkastningen på sysselsatt kapital økte fra 1,4 prosent i 1998 til 4,7 prosent, som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 7,5 prosent.

Høyere oljepris og effekt av kostnadsreduksjoner er de viktigste årsakene til resultatforbedringen. Samtidig er resultatet påvirket av svakere priser og marginer innen raffinering, detaljmarkedsføring og petrokjemi, samt salgsgevinster og nedskrivninger. Drifts- og administrasjonskostnadene er redusert med 600 millioner kroner. Letekostnadene er redusert med 1,1 milliarder kroner. Statoils nettoinvesteringer utgjorde 19,1 milliarder kroner mot 20,7 milliarder kroner i 1998. Investeringene er finansiert av kontantstrøm fra driften som utgjorde 20,1 milliarder kroner i 1999 mot 10 milliarder kroner i 1998.

Omfattende restrukturering
Den omfattende restruktureringen har belastet konsernets resultat med netto 4 milliarder kroner. Statoil har oppnådd en gevinst ved salg av 50 prosent av bensinstasjonsnettet i Skandinavia på 1,2 milliarder kroner. Realiseringen av aksjene i Saga Petroleum har gitt en gevinst på 1,5 milliarder kroner.

Det er avsatt 1,4 milliarder kroner i tilknytning til salg av Statoil Energy og den planlagte avhending av Statoils oppstrømsvirksomhet i USA. Verdiene på Kalundborg-raffineriet er nedskrevet med 1,8 milliarder kroner og konsernets andel i Melaka-raffineriet med 500 millioner kroner. Statoils andel av metanolfabrikken på Tjeldbergodden og borefartøyet West Navion er nedskrevet med henholdsvis 500 millioner og 1,2 milliarder kroner. Det er avsatt 800 millioner kroner til dekning av beregnede tap på riggkontrakter. Nedskrivningene er gjennomført på grunnlag av at styret har foretatt en ny gjennomgang av framtidige markedsutsikter og en samlet vurdering av konsernets strategi og satsningsområder.

Resultater
"Vårt forbedringsarbeid har allerede gitt betydelige resultater. Framdriften gir grunn til optimisme med sikte på å nå vårt mål på 4 milliarder kroner i årlige kostnadsreduksjoner innen utgangen av 2001", sier konsernsjef Olav Fjell.

Resultatene viser at Statoil er på rett vei, men konsernsjefen understreker at inntjeningen ikke er tilfredsstillende.


"En avkastning på sysselsatt kapital på 4,7 prosent er ikke godt nok. Målet er 10 prosent i år 2001. Årets resultat er svekket av kostnader knyttet til restrukturering. Hensikten med restruktureringen er å frigjøre kapital for lønnsom vekst innenfor prioriterte områder. Med utgangspunkt i de tilpasninger og forbedringer som nå er gjort, er Statoil posisjonert for å møte et krevende marked. Statoil er nå i ferd med å bli et mer kostnadseffektivt og konkurransedyktig selskap", sier konsernsjef Olav Fjell.
Resultatregnskap Statoilkonsernet
 
(beløp i mill. kr.)
 
1999
1998
     
Driftsinntekter
139 992
105 892
     
Resultat før finansposter
12 156
6 580
     
- U&P norsk sokkel
14 883
8 830
- Internasjonal U&P
-2 127
-2 609
- Raffinering og markedsføring
-273
234
- Petrokjemi
-7
371
- Annet
-320
-246
     
Resultat før skattekostnad
13 226
4 301
     
Årets overskudd
3 403
134
     

Reserver og produksjon
Statoil endret i løpet av 1999 retningslinjene for bokføring av reserver til å være i samsvar med kravene til United States Securities and Exchange Commission (SEC). Endringen innebærer at Statoil benytter samme beregningsmetode som våre internasjonale konkurrenter.

Med den nye standarden har konsernet bokførte sikre reserver på 1 563 millioner fat olje og NGL ved utgangen av 1999, mot 1 512 millioner fat året før. Bokførte gassreserver var 251 milliarder kubikkmeter ved utgangen av 1999, mot 259 milliarder kubikkmeter året før. Statoils internasjonale reserver utgjør nå 15 prosent av Statoils samlede sikre reserver.

Statoils samlede olje- og gassproduksjon var i 1999 på 624 000 fat oljeekvivalenter per dag mot 604 000 per dag året før. Økt produksjon som følge av overtakelsen av andeler fra Saga Petroleum, oppstart av nye felt på norsk sokkel, økt gassalg til kontinentet og høyere internasjonal produksjon har kompensert for produksjonsnedgangen fra de modne feltene på norsk sokkel. Tilgangen av egenolje fra norsk sokkel var på 406 800 fat per dag i 1999 som er på nivå med året før. Gassproduksjonen var 20,4 millioner kubikkmeter per dag mot 17,6 millioner kubikkmeter per dag i 1998. Statoils internasjonale oljeproduksjon var i fjor på 58 000 fat olje per dag mot 52 000 fat per dag i 1998. Internasjonal gassproduksjon var 4,5 millioner kubikkmeter per dag mot 5,9 millioner per dag i 1998.

Virksomhetsområdene
Undersøkelse og produksjon har et resultat før finansposter på 12,8 milliarder kroner sammenliknet med 6,2 milliarder kroner året før. Dette fordeler seg på et overskudd fra virksomheten på norsk sokkel på 14,9 milliarder kroner og et underskudd i den internasjonale virksomheten på 2,1 milliarder kroner. Resultat er belastet med beregnede tap på riggkonktrakter og kostnader knyttet til salg og avhending av virksomhet i USA.

Resultat før finansposter for raffinering og markedsføring viser et underskudd på 273 millioner kroner, sammenliknet med et overskudd på 234 millioner kroner året før. Både detaljmarkedsføring og raffinerivirksomheten viser svake resultater. Hovedårsaken er lave marginer og nedskrivning av Kalundborg- og Melaka-raffineriene. Statoil omsatte i 1999 gjennomsnittlig 1,9 millioner fat olje per dag, basert på konsernets produksjon av egenolje og oljevolumer kjøpt fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Handelen med råolje og produkter viser vesentlig bedre resultater enn i fjor. Gjennomsnittsprisen for Nordsjøens referanseolje, Brent Blend, økte med 46 prosent fra 96 kroner i 1998 til 140 kroner i 1999. Resultatet fra driften i Navion er styrket i forhold til fjoråret, men nedskrivning av boreskipet West Navion svekker resultatet.

Petrokjemi har et negativt resultat før finansposter på 7 millioner kroner. Dette resultatet er preget av nedskrivning av metanolfabrikken på Tjeldbergodden. I 1998 var resultatet 371 millioner kroner. Borealis har imidlertid, til tross for svakere marginer, bedre resultat i 1999 enn året før som følge av kostnadsreduksjoner, restruktureringstiltak og høy produksjon.

Utsiktene framover
Etter styrets oppfatning vil de igangsatte og planlagte forbedringstiltakene styrke Statoil som et robust, lønnsomt selskap. Videreutvikling av Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement, som anbefalt i styrets rapport fra 13. august 1999, vil ytterligere øke konsernets muligheter for langsiktig, balansert vekst og bidra til industriell utvikling og betydelig verdiskapning for eieren.

Med en fortsatt høy oljepris forventer styret et bedre resultat i år 2000 enn for året 1999.


Kontaktpersoner:John Ove Lindøe, tlf. 51 99 68 81
Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17


Se også:
Konsernsjefens presentasjon
Årsberetning og regnskap
Økonomisk sammendrag