Kostnadsøkning for Åsgard B

februar 24, 2000, 11:00 CET

Utbyggingskostnadene for Åsgard B-plattformen øker, men er innenfor den totale kostnadsrammen fra i fjor. Gassleveransene skal starte 1. oktober som planlagt.

De samlede utbyggingskostnader for Åsgard-kjeden ligger fortsatt innenfor totalrammen på 65,675 milliarder kroner.

Dette går fram av de siste halvårlige prognoseoppdateringene for Åsgard-utbyggingen som Statoil er i gang med. Totaltallet inkluderer i tillegg til selve Åsgard-feltet i Norskehavet også utbyggingsprosjektene på Kårstø og rørprosjektene Åsgard transport og Europipe II.

"Vi er nå inne i en fase der vi utfører hovedtyngden av uttesting og mekanisk ferdigstillelse av utstyr og systemer. Arbeidene siden medio desember har vist at den forutsatte forbedring i produktivitet og systemferdigstillelse ikke har latt seg realisere," sier Henrik Carlsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Systemutprøvinger har avdekket mangler og feil i større omfang enn antatt. Dette har igjen ført til en økning i antall timer som er gått med i januar, både for Åsgard B og utbyggingsprosjektene på Kårstø. Totalkostnadene for Åsgard B er beregnet økt til 12,180 milliarder kroner fra 11,415 milliarder kroner som ble estimert i oktober i fjor.

Kostnadsestimatet for Kårstø utbyggingsprosjekt er ennå ikke gjennomgått i detalj, men mye tyder på at reserven på 250 millioner kroner som tidligere er lagt inn i estimatet vil bli brukt.

For de to rørprosjektene forventes det ikke at sluttkostnadene blir høyere enn tidligere anslått.

Statoil har i tidligere beregninger tatt høyde for usikkerhet knyttet til sluttføringen av Åsgard-utbyggingen og har derfor lagt inn en reserve i totaltallene. Med bakgrunn i de reservene som er lagt inn, kommer Åsgard-feltet totalt sett til å ligge innenfor sist oppdaterte kostnadsramme på 40,743 milliarder kroner. Det omfatter prosjektledelse, Åsgard A, Åsgard B, Åsgard C, stigerør, undervannsinstallasjoner og boring.