Skip to Content
no

Forbereder utslippsreduksjoner

februar 28, 2000, 12:00 CET

Statoil vil om kort tid ha klart et forslag til reduksjon av oljedamputslipp ved råoljelasting fra Statfjord- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen.

Statens forurensningstilsyn (SFT) varslet fredag 25. februar at det vil pålegge Statoil som operatør for de to feltene å gjennomføre utslippsreduksjoner av oljedamp (volatile organic compunds,VOC).

I dag, 28. februar, møtes ledelsen for Statfjord- og Gullfaks-lisensene for å planlegge hvordan pålegget kan imøtekommes.

"Vi skal se på hva lisensene kan gjøre på lengre sikt. Blant annet vurderer vi hvordan tankbåtene som brukes til bøyelasting kan bygges om i tråd med det Statoil tidligere har lagt opp til," sier Geir Pettersen, driftsdirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

Han påpeker at Statoil har jobbet aktivt med å finne løsninger for reduksjon av VOC-utslipp siden tidlig på 90-tallet. Selskapet har ledet et samarbeidsprosjekt mellom 18 oljeselskaper, noe som har resultert i to ulike teknologiske løsninger for gjenvinning av oljedamp.

Tidligere har Statoil også arbeidet for å få til en frivillig avtale mellom oljeselskapene på norsk sokkel og Miljøverndepartementet om reduksjon av oljedamputslipp.

Pettersen ser store likheter mellom SFTs framdriftsplan og timeplanen i dette avtaleutkastet, som ble forkastet av flertallet av de øvrige selskapene i fjor høst.

SFTs pålegg er en oppfølging av internasjonale avtaler som forplikter Norge til å redusere VOC-utslippene med 30 prosent i forhold til nivået i 1989. Tilsvarende pålegg vil også bli gjennomført for andre oljefelt på norsk sokkel som er avhengig av bøyelasting.