Kostnadsendring for Åsgard

mars 29, 2000, 08:00 CEST

Nye overslag for de fire utbyggingsprosjektene innen Åsgard-kjeden viser at ett av prosjektene får en kostnadsøkning, mens de tre øvrige ser ut til å komme i mål til lavere pris enn antatt i februar.

Utbyggingen av Åsgard ligger fortsatt innenfor totalrammen på 65,675 milliarder kroner.

For Kårstø utbyggingsprosjekter ble det allerede i februar varslet at de 250 millioner kronene som var lagt inn som reservekapital ville gå med. Kostnadsøkningen tegner nå til å bli 622 millioner kroner totalt. Det betyr at endelig pris blir 10,350 milliarder kroner.

Ifølge Henrik Carlsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, skyldes økningen i hovedsak uforutsett vekst i arbeidsomfanget knyttet til utprøving av systemene.

"En del feil og mangler er avdekket under uttestingen. Dette og andre forhold gjør at produktiviteten i ferdigstillelsesfasen har vært lavere enn forutsatt," sier Carlsen.

For Åsgard feltutbygging viser det nye overslaget en total reduksjon på 277 millioner kroner i forhold til anslaget i februar, da det ble rapportert en kostnadsøkning på Åsgard B-plattformen. Prosjektledelse, Åsgard A- og C-skipene, undervannsinstallasjoner, stigerør, boring og brønnkomplettering har alle reduserte kostnader i forhold til overslagene. Totalkostnadene for Åsgard feltutbygging reduseres derved fra 40,589 milliarder til 40,312 milliarder kroner.

Rørledningsprosjektene Åsgard transport og Europipe II ser ut til å komme i mål til henholdsvis 104 millioner og 180 millioner kroner under sist oppdaterte kostnadsramme. Nye kostnadsoverslag blir henholdsvis 7,865 og 6,900 milliarder kroner.

I forhold til februar-anslagene øker reservebeløpet i totalbudsjettet med 189 millioner kroner til 848 millioner kroner.

Carlsen sier hovedutfordringene i prosjektene framover blir å ferdigstille og sette i drift anleggene på Kårstø og Åsgard B-plattformen til planlagt tid. Etter planen forlater plattformen Stavanger 19. april med kurs for feltet i Norskehavet. Gassleveransene skal starte 1. oktober.