Sammen om å redusere utslipp

mai 3, 2000, 23:00 CEST

Selskapene som deltar er Chevron, Norsk Hydro, Statoil, Shell, Suncor, Texaco og BP Amoco, med sistnevnte som koordinator.

Prosjektet, som har fått navnet ”the CO2 capture project (CCP)”, vil gå over tre og et halvt år og har en total ramme på $ 20 millioner amerikanske dollar (omlag 175 millioner kroner).

Den første fasen av prosjektet skal utvikle effektive metoder for å fange opp utslipp av karbondiksid (CO2) fra kraftverk og andre industrielle prosesser og deretter injisere CO2–gassen i geologiske formasjoner under jordens overflate. Dersom prosjektet lykkes kan det bli mulig å oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra en lang rekke industrier, også utenom energisektoren.

I en felles uttalelse fra selskapene heter det: ”Vi deler samfunnets bekymring for klimaproblemet. Parallelt med at hvert enkelt selskap jobber aktivt med å redusere utslippene av klimagasser fra egen virksomhet gjennom en lang rekke tiltak, understreker dette prosjektet vår felles forpliktelse til å finne nye metoder for å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom samarbeid vil vi gi dette arbeidet enda større tyngde og drivkraft.”

Hensikten med å fange opp og lagre CO2 i dype geologiske formasjoner, er å hindre at CO2-utslipp fra menneskeskapte kilder slippes ut i atmosfæren. Oljeindustrien har betydelig erfaring med å håndtere store CO2-volumer. Omlag 70 oljefelt over hele verden benytter i dag CO2 i store mengder som injeksjonsgass for å øke oljeutvinningen.

”The CO2 capture project” vil gjennom omfattende forskningsaktivitet utvikle bedre metoder for CO2-utskilling og utarbeide prosedyrer og retningslinjer for å overvåke og å få bekreftet at CO2 trygt kan lagres i ulike geologiske formasjoner. I tillegg vil prosjektet vurdere hvilke rammebetingelser som vil være nødvendig for å bedre de tekniske og økonomiske vilkårene for å fange opp og lagre CO2. Teknologiutvikling vil dominere denne første fasen av prosjektet frem til utgangen av 2003.

Dersom en lykkes, kan prosjektet videreføres med testing av prototyper og demonstrasjon av ny teknologi i perioden 2003-2006.

Myndigheter i både Europa og Nord-Amerika vil bli invitert til å delta i deler av prosjektet.