1. kvartal 2000: Kraftig resultatforbedring

mai 7, 2000, 23:00 CEST

Statoils resultat i første kvartal 2000 ble 7,9 milliarder kroner før skatt og 2,3 milliarder kroner etter skatt. Dette er henholdsvis 5,5 milliarder og 1,6 milliarder kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig økte oljepriser og kostnadsreduksjoner.

"Dette er en kraftig resultatforbedring som først og fremst skyldes økte oljepriser, men økt produksjon og kostnadsreduksjoner bidrar også. Vi er tilfreds med utviklingen så langt i år, men Statoils konkurransesituasjon og usikkerhet omkring oljeprisen gjør det nødvendig å fortsette vårt forbredringsprogram som planlagt," sier konsernsjef Olav Fjell.

" Arbeidet med restrukteringen av Statoils virksomhet er i god gjenge. Avviklingen av Statoil Energy og aktivitetene i Mexico-gulfen går som planlagt og andeler i flere lisenser på norsk sokkel er lagt ut for salg. Kostnadsreduksjonene i første kvartal er vesentlige, selv om den høye dollarkursen gjør det krevende å møte de budsjetterte reduksjonene i norske kroner," sier Olav Fjell.

Kvartalsregnskap Statoilkonsernet
1. kvartal 2000
1. kvartal 1999
Driftsinntekter
49 645
25 761
Resultat før finansposter
9 483
2 288
- U&P norsk sokkel
8 537
2 282
- Internasjonal U&P
273
-198
- Raffinering og markedsføring
659
396
- Petrokjemi
94
-24
- Annet
-80
-168
Resultat før skattekostnad
7 874
2 400
Periodens overskudd
2 322
716

Forretningsområdene

Undersøkelse- og produksjon hadde et resultat før finansposter på 8,8 milliarder i første kvartal, sammenliknet med 2,1 milliarder kroner i første kvartal i 1999. Økt oljepris og økt oljeproduksjon er hovedårsakene til framgangen, men også høyere gasspriser, samt lavere kostnader bidrar til å styrke resultatet.

Virksomheten på norsk sokkel hadde et resultat før finansposter på 8,5 milliarder kroner, mot 2,3 milliarder i samme periode i året før.

Den internasjonale undersøkelse- og produksjonvirksomheten hadde et positivt resultat før finansposter på 273 millioner kroner. Dette skyldes høye oljepriser.

Tilgangen av egenolje, inklusive kondensat og NGL, utgjorde 510 000 fat pr. dag, sammenliknet med 447 000 fat i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig prisnotering for Brent Blend olje var 221 kroner (USD 26,9) pr. fat, mot 87 kroner (USD 11,3) for samme periode i fjor.

Statoils gass-salg var for første kvartal på 26,2 millioner kubikkmeter pr. dag, mot 25,7 millioner i samme periode ifjor. Den gjennomsnittlige gassprisen økte med 40 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Gassbehandlingsplattformen Åsgard B ble plassert på feltet den 24. april. Samlede utbyggingskostnader for prosjektene i Åsgard-kjeden vil ligge innenfor kostnadsrammen på 65,7 milliarder kroner som ble varslet i mars 1999. Åsgard B skal starte gassleveransene den 1. oktober, og vil på platåproduksjon stå for ca. 15 prosent av den norske gasseksporten til Kontinentet.

Regjeringen besluttet 28. april å fremme proposisjon for utbygging av Kvitebjørnfeltet der Statoil er operatør. Utvinnbare reserver er beregnet til 55 milliarder kubikkmeter gass og 132 millioner fat kondensat. Utbyggingskostnadene for felt, transportsystemer og landanlegg er anslått til 8,7 milliarder kroner (1999 kroneverdi).

Statoil ble i 16. konsesjonsrunde tilbudt to operatørskap og eierandeler i tre andre lisenser, deriblant en 20 prosent andel i ''President''-blokken på Haltenbanken, som blir ansett som den mest lovende i denne konsesjonsrunden.

Statoil har gjort et lovende oljefunn i Nornelisensen. Foreløpige beregninger viser at utvinnbare reserver er minst 60 millioner fat olje. Funnet vil kunne knyttes opp mot Norneskipet. Denne strukturen øker sannsynligheter for å påvise ytterligere reserver i dette området.

Statoil overtok ved årsskiftet operatøransvaret for Haltenbanken Sør, som blant annet omfatter feltene Kristin, Lavrans, Ragnfrid og Erlend.

Raffinering og markedsføring hadde et resultat før finansposter på 659 millioner kroner, mot 396 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes i stor grad bedre inntjening i Navion og økte raffineringsmarginer. Resultatet for det nye selskapet Statoil Detaljhandel Skandinavia AS har vært tilfredstillende. Resultatet fra den øvrige detaljmarkedsføringsvirksomheten har vært svakt, hovedsakelig på grunn av en mild vinter og lavere salg av fyrings- og gassolje.


Petrokjemivirksomheten hadde i første kvartal et resultatet som er noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor, blant annet på grunn av høyere marginer på polyolefiner i Borealis. Resultatet fra metanolvirksomheten var ikke tilfredstilllende, men det forventes en positiv resultatutvikling i andre kvartal.

Finansielle forhold

Netto finansposter var i første kvartal negative med 1,6 milliarder kroner, mot netto finansinntekter på 0,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Endringen skyldes først og fremst urealiserte valutatap knyttet til langsiktig gjeld som følge av styrking av den amerikanske dollar i forhold til norske kroner. Kontantstrøm fra driften ble forbedret til 12,1 milliarder kroner mot 3,9 milliarder kroner i første kvartal 1999.
Basert på at oljeprisene nå er lavere enn i første kvartal, samtidig med at leteaktivitetene vil øke, forventer Statoil et noe lavere resultat for neste kvartal.

Se også:
Kvartalsrapport
Presentasjonsserie

Kontaktpersoner: John Ove Lindøe: tlf. 51 99 68 81
Wenche Skorge: tlf. 51 99 79 17